I antagning till vårterminen 2023 var det 230 826 sökande till kurser och program. Det är 5 procent färre än till vårterminen 2022, då det var 242 764 sökande. Minskningen var lika stor för kvinnor som för män, 5 procent i båda fallen.

Könsfördelningen är dock fortsatt till kvinnors fördel och har förstärkts till de flesta utbildningarna. Grundlärarprogrammet med inriktning förskola och årskurs 1–3 är den enda utbildningen i rapporten där andelen kvinnor har sjunkit inför vårterminen 2023 medan andelen män har ökat. 

Färre unga sökande

Det är färre sökande i ålderskategorin 19 år eller yngre, som har minskat med 11 procent jämfört med vårterminen 2022. Minskningen gäller framförallt yngre kvinnor. Det totala antalet sökande i ålderskategorierna 20–24 år och 25 år eller äldre har minskat med 4 respektive 6 procent.

Minskat intresse för bristyrkesutbildningar

Gällande utbildningar som leder till en yrkesexamen, var söktrycket till högskoleingenjör högt med en ökning av sökande på 22 procent jämfört med vårterminen 2022. Resterande utbildningar som leder till en yrkesexamen hade ett minskat antal sökande, framförallt socionom som minskade med 16 procent. Även om civilingenjörsutbildningar har ett minskat antal sökande totalt sett (-11 procent), är det 15 procent fler som väljer civilingenjör i första hand till vårterminen 2023.

Färre vill börja på lärarutbildningar

Det fanns ett större utbud av lärarutbildningar inför vårterminen 2023 än vårterminen 2022, men antalet sökande var färre vid sista anmälningsdag i år. Däremot ökade det totala antalet sökande samt förstahandssökande till kompletterande pedagogisk utbildning, med 16 respektive 20 procent. 

Något minskat utbud av utbildningar

Utbudet av utbildningar överlag till vårterminen 2023 var något mindre än till vårterminen 2022. Andelen program har ökat marginellt, även om kurser dominerar starkt med 96 procent av utbudet.