Unga och vuxna som får möjlighet att göra en del av sin yrkesutbildning på en arbetsplats i ett annat land utvecklar sina yrkeskunskaper och förmågan att ta ansvar, planera och lösa problem. Det visar UHR:s undersökning av betydelsen av arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) utomlands inom EU:s program Erasmus+.

Med rapporten vill UHR ge huvudmän och utbildningsanordnare inom yrkesutbildning kunskap om hur APL och LIA i ett annat land bidrar till lärande och utveckling bland elever och studerande. Här ingår också inkluderingsperspektiv. Utgångspunkten är ett ökat fokus på att projekt inom Erasmus+ ska vara tillgängliga för alla oavsett förutsättningar, och därmed bidra till arbetet med mångfald och inkludering samt ett livslångt lärande för alla.

APL och LIA utomlands ger betydelsefulla erfarenheter

Utlandsvistelsen bidrar till betydande personlig utveckling och mognad, ofta följt av stärkt studiemotivation och självledarskap. Det bidrar också till utvecklade yrkesrelaterade kunskaper och kompetenser, både för det specifika yrket och mer generiska förmågor. På så sätt stärks anställningsbarheten.

Systematiskt arbete med inkludering i programmet gör att fler kan delta

Rapporten visar att det finns utmaningar med och behov av att utveckla arbetet med inkludering. Ett medvetet arbete börjar med att identifiera vilka utmaningar och hinder som finns bland egna elever och studerande. Det fortsätter i utformningen av urvalsprocesserna för vilka som får möjlighet att göra APL eller LIA utomlands. Inkluderingen underlättas vidare genom olika former av anpassning och stöd till elever och studerande, både under ansökningsprocessen och förberedelserna inför avresa, och under utlandsvistelsen.

Utlandserfarenheter ger mervärden i studiemiljön och utbildningsverksamheten

Enskilda deltagares engagemang och erfarenheter bidrar till att andra elever och studerande också får ökad studiemotivation och inspiration för andra att ansöka om APL och LIA utomlands. Utbildningsverksamheten gynnas genom återförande av exempel, erfarenhet, kunskap och spetskompetens från andra länder. På ett verksamhetsövergripande plan bidrar det även till internationalisering och värdegrundsarbete.

Se rapporten ”Betydelse av utlandserfarenhet inom yrkesutbildning”

Läs mer om Erasmus+ yrkesutbildning

Läs mer om inkludering och mångfald inom Erasmus+