(Rapport 2022:1) UHR undersöker i ett flerårigt projekt etableringen på arbetsmarknaden för personer som har invandrat till Sverige och som har fått en formellt erkänd utländsk gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning eller akademisk utbildning bedömd. Utredningen består av flera delstudier. Denna kunskapsöversikt är första delen som publiceras.

Syftet med studien är att ta reda på om, och i så fall hur, bedömning av utländsk utbildning bidrar till integrationen i det svenska samhället. Översikten är kunskapsram för de frågor och områden som tas upp inom projektet. Här kartläggs den svenska och internationella litteraturen om bedömning av formell utländsk utbildning. 

Utbildning lönar sig

Den litteratur som finns i dagsläget fokuserar främst på akademisk utbildning. Den visar tydligt att en akademisk utbildning ökar chanserna för att etablera sig på arbetsmarknaden för personer som invandrat till Sverige. Det gäller oavsett om utbildningen har genomförts i Sverige eller utomlands. Personer som har fått sin utländska akademiska utbildning bedömd löper mindre risk att vara överkvalificerade för de yrken de arbetar inom. Att ta examen, poäng eller komplettera sin utländska utbildning vid ett svenskt lärosäte ger ännu större fördelar.

Mer forskning behövs

Det saknas i dag studier av hur en bedömning av utländsk gymnasie- eller eftergymnasial yrkesinriktad utbildning påverkar etableringen på arbetsmarknaden och hur den påverkar personer att gå till vidare studier, oavsett vilken utbildningsnivå studierna bedrivs på. Det finns också begränsat med litteratur om till exempel arbetsgivares kännedom om bedömning av utländsk utbildning, och hur bedömning av utländsk utbildning kan gynna en större integrationsprocess.

Ladda ner Betydelsen av bedömning av utländsk utbildning för etablering på arbetsmarknaden: En kunskapsöversikt (pdf)