Efterfrågan på högskoleutbildning har vänt nedåt, efter den kraftiga ökningen 2020 och 2021 som följd av pandemin. Vid sista anmälningsdag till högskoleutbildning höstterminen 2022 hade nära 376 900 personer sökt. Det var 10 procent färre jämfört med ht 2021. 

Antalet sökande vid första urvalet var mindre i alla åldersgrupper. Sökande som är 19 år eller yngre var 12 procent färre, sökande 20–24 år var 4 procent färre, medan den äldsta åldersgruppen av sökande (25 år eller äldre) minskat mest, med 13 procent.

Fler sökande väntas framöver

Trots minskningen förväntas efterfrågan på högskoleutbildning öka. De största årskullarna av sökande växer och konjunkturen ser ut att försämras och som följd av det även arbetsmarknaden. Den 1 oktober 2022 infördes dessutom ett nytt förmånligt studiestöd – omställningsstudiestöd – som ska underlätta omställning för personer som är mitt i arbetslivet. Sammantaget kan det bidra till att flera åldersgruppers efterfrågan på högskoleutbildning ökar 2023.

Minskad efterfrågan på flera större program

Att antalet sökande väntas öka framöver är positivt eftersom det var färre sökande ht 2022 än ht 2021 till samtliga sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina, varav flera är bristyrkesutbildningar. Dessutom har antalet antagna till läkar-, sjuksköterske- och socionomutbildningar ökat jämfört med ht 2021. Däremot var det färre antagna till civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och lärarutbildningar.

Få utbildningar med hård konkurrens

Vissa utbildningar har konkurrens om platserna, vilket innebär att behöriga sökande reservplacerats. Till andra utbildningar antas alla sökande. Cirka 22 procent av de knappt 21 200 kurserna och programmen som erbjöds inför ht 2022 hade konkurrens om platserna. Men konkurrensen bland de sökande är hård till de konkurrensutsatta utbildningarna eftersom 69 procent av alla sökande söker i konkurrens till sitt förstahandsval.

Läs mer i rapporten

I rapporten redovisas också uppgifter om utvecklingen över tid av antalet sökande, behöriga sökande, antagna och reservplacerade liksom antalet program och kurser. Dessutom redovisas utvecklingen av sökande och antagna i de internationella antagningsomgångarna IK och MASTER liksom till några större yrkesexamensprogram. Det finns också en detaljerad redovisning av utvecklingen av sökande och antagna till olika typer och inriktningar av lärarutbildningar. Slutligen redovisas en analys av om de förändrade förutsättningarna för högskoleprovet (HP) 2020–2022 lett till att de antagna påverkats i antagningen hösten 2022.

Ladda ner rapporten: Antagning till högre utbildning höstterminen 2022 Analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken