Lyssna

Flera vägar leder till högre utbildning

Tidigare undersökningar om vidare studier har ett tydligt fokus på högskoleförberedande program i gymnasieskolan och en relativt snabb övergång till högre studier. Men för att bredda rekryteringen behöver vi se bortom huvudvägen till vidareutbildning.

Rapporten ”Ett vidgat perspektiv på breddad rekrytering ‒ Statistiska analyser av studier, arbete och livsbanor, 2000–2019” kan ge underlag för arbetet med att få fler att utbilda sig och göra välavvägda studieval.  

Ny kunskap om studiealternativ

Det finns i dag relativt mycket kunskap om studenter på högskolan, men mindre om hur utbildningsbanorna ser ut och vilka bakgrundsfaktorer som påverkar de val som individer gör. Vi vet också förhållandevis lite om andra möjliga vägar till högskolan och vilka alternativ som finns till högre studier. Den här rapporten undersöker detta i ett längre tidsperspektiv och med ett bredare grepp, där också andra utbildningsformer inkluderas.

Rapporten är en registerbaserad forskningsstudie med data från SCB, uppdelad i tre delstudier:

  1. En statistisk analys av ungdomars och unga vuxnas utbildnings- och sysselsättning efter årskurs 9.
  2. En analys av deras sociala ursprung, nationella härkomst, ålder och kön samt hur deras utbildnings- och yrkesbanor ser ut över tid
  3. En statistisk analys av utbildningsplaner.

Tidigare forskning bekräftas ...

Resultaten bekräftar sådant som lyfts fram i tidigare forskning och statistiska analyser: högre utbildning, och framför allt i direkt koppling till avslutade gymnasiestudier, är mest centralt för kvinnor, personer från resursstarka hem och för dem med goda studiemeriter. Övergång till högre studier är nu också vanligare bland personer med invandrarbakgrund.

... men tidspespektivet har betydelse

Men när tidsperspektivet förlängs, minskar de sociala skillnaderna. Det kan ha flera skäl. Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden, nya yrkesval och större självständighet är några. Oavsett anledning är det viktigt att skapa goda förutsättningar även för äldre studenter att studera på högskolan. Ett annat tydligt resultat i undersökningarna är att studier och arbete inte utesluter varandra. Många som läser vidare arbetar också, antingen parallellt med studierna eller vid sidan av studierna.

Komvux viktigt för resursstarka kvinnor

Studien av utbildningsaktiviteter över tid visar på flera utbildningsvägar förutom högskola, till exempel komvux, folkhögskola och yrkeshögskola. Det är viktigt att det finns utbildningsalternativ som kompletterar högre studier. Folkhögskola och komvux är viktiga alternativ för resursstarka kvinnor. Yrkeshögskolan är central för dem som gått yrkesprogram på gymnasiet. Det finns också en grupp som söker sig både till högre studier och till yrkeshögskolan. Högskoleutbildningar konkurrerar alltså inte bara med varandra utan med andra eftergymnasiala utbildningsvägar.

Studier gynnas av breddad rekrytering

Sociala, demografiska och geografiska faktorer påverkar starkt om en individ väljer att söka en vidareutbildning eller inte. Risken finns att de från hem utan akademisk tradition inte ens överväger att söka sig till högre utbildning. Insatser för breddad rekrytering är viktigt för att få dessa personer att över huvud taget ansöka.

Ladda ner rapporten Ett vidgat perspektiv på breddad rekrytering ‒ Statistiska analyser av studier, arbete och livsbanor, 2000–2019 (pdf)

Senast uppdaterad: 4 januari 2023