Rapporten redovisar en undersökning av tre mobilitetsprogram som kan finansiera internationell mobilitet inom yrkesutbildning: Atlas praktik, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning och Nordplus junior.

Syftet var att studera:

  • Hur mobiliteten inom yrkesutbildning i Sverige ser ut?
  • Hur företrädare för anordnare, bransch och myndigheter ser på yrkeselevernas internationella mobilitet?
  • Vilka hinder och möjligheter anordnarna upplever att det finns i samband med lärares, elevers och studenters mobilitet?

Resultaten av den webbaserade enkätundersökningen ger till delar en positiv bild. Bland annat uppfattas internationell mobilitet stödja den verksamhet utbildningsanordnarna bedriver inom sin utbildningsform och hälften av de utbildningsanordnare som besvarat enkäten har för avsikt att fortsätta med internationell mobilitet. En utmaning att hantera är att kännedomen om internationell mobilitet hos anordnare av yrkesutbildning inom gymnasieskolan, yrkesvux och yrkeshögskolan förefaller vara låg. Dessutom tycks tidspressen vara så hög i skolan/utbildningen att många avstår från att erbjuda yrkeseleverna/studerande möjligheten att genomföra internationell mobilitet.

Yrkeskompetens och personlig utveckling

Den dominerande bilden av djupintervjuernas resultat är att deltagandet i internationell mobilitet tillför elever, studerande och lärare yrkeskompetens och personlig utveckling och att den ger nya perspektiv på den kommande yrkesrollen och utveckling av det yrkesområde man utbildas för. Respondenterna uppfattar att skolor som deltar i mobilitet blir mer attraktiva för presumtiva elever och att yrkeskompetensen inom skolans yrkesprogram blir högre.

För vuxna som studerar på en yrkesutbildning har familjeskäl en avgörande betydelse för att inte delta i internationell mobilitet. Att de önskar komma i arbete så fort som möjligt är också en anledning att avstå. Få vuxenstuderande på yrkesutbildningsprogram deltar i internationella mobilitetsprojekt men de som faktiskt gör det talar om en positiv personlig utveckling i form av stärkt självförtroende, nya perspektiv på sin kommande yrkesroll och utveckling av kunskaper inom det yrkesområde man utbildas för.

Okänt system för meritöverföring

I undersökningen framkommer att det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildning, ECVET, idag är relativt okänt.

Undersökningen visar att förbättringar bör ske inom flera olika områden, på olika nivåer och med hjälp av fler aktörer.