(Rapportserie 2021:4) Tydliga lärandemål för utbildningarna och ett engagemang för validering inom hela lärosätet. Det är viktiga komponenter för högskolornas arbete med validering, enligt slutrapporten från UHR:s EU-projekt ”Recognition of Prior Learning in Practice. Putting policies to work – experiences from two years of peer learning”.

Ladda ner "Recognition of Prior Learning in Practice Putting policies to work – experiences from two years of peer learning" (pdf)Under två år har UHR samordnat EU-projektet ”Recognition of Prior Learning in Practice”, där erfarenhetsutbyten använts för att utveckla universitets och högskolors arbete med validering. Totalt har 21 partnerorganisationer i fem länder deltagit i projektet.

Slutsatser är bland annat att validering kräver tydliga lärandemål för utbildningarna. För att valideringen ska fungera behövs också ett engagemang och en vilja att arbeta med frågan inom hela lärosätet, både bland administrativ och undervisande personal.

Tydlig information till dem vars kunskaper ska valideras är, enligt rapporten, en annan nyckel för att valideringen ska fungera, liksom transparenta processer på lärosätena. Dessutom krävs att ländernas nationella lagstiftning inte lägger hinder i vägen och en modell för finansiering som inte gör arbetet med validering till en förlustaffär för lärosätena.

Projektet konstaterar också att erfarenhetsutbyten – så kallad ”peer learning” – är en bra och fungerande metod för att utveckla arbetet med validering på universitet och högskolor.

Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten: “Recognition of Prior Learning in Practice. Putting policies to work – experiences from two years of peer learning” (pdf)

Material för dig som arbetar med validering

Inom projektet har en självvärderingsmall tagits fram som institutioner kan använda för att komma igång med eller utveckla sitt arbete med validering. Den, liksom inspelningar och dokumentation från projektets tre webbinarier och korta filmklipp med projektdeltagare, finns tillgängligt på webben (på engelska).