Lyssna

Yttrande över betänkandet Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Utredningen har haft i uppdrag att se över styrning och uppföljning av den nya funktionshinderspolitiken i syfte att effektivisera den. UHR lämnar synpunkter på de avsnitt i utredningen som direkt berör UHR och i vissa fall på avsnitt som rör samhällsområdet Utbildning och livslångt lärande.

Utredningen framhåller att funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell och därmed en större utmaning att styra. Utredningen förordar därför en modell för förhandling och styrning som bygger på samverkan där beslutsfattande decentraliseras till nätverk med aktörer från offentlig, ideell och privat sektor. Utbildning och livslångt lärande är ett av de sju samhällsområden av särskild betydelse där utredningen ger förslag på hur politiken ska styras.

UHR bifaller flera förslag i utredningen och anser bland annat att det är bra med ett förtydligat uppdrag när det gäller statliga myndigheters ansvar för att nå det funktionshinderspolitiska målet. Förslaget är dock långtgående och det kan bli svårt att genomföra utan ytterligare resurser.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021