Lyssna

Yttrande över Internationaliseringsutredningens slutbetänkande

Internationaliseringsutredningens slutbetänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige, SOU 2018:78, lämnar förslag som ska öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

Utredningen efterlyser bland annat bättre samordning mellan myndigheter när det gäller internationalisering och föreslår att ett nytt samarbete i form av en plattform etableras. UHR, Svenska institutet, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslås inrätta plattformen och UHR få ansvar för dess sekretariat.

UHR är positivt till förslaget, men anser att den nya plattformens mandat och finansiering behöver utredas ytterligare.

För att locka fler studenter från länder utanför EU, EES och Schweiz vill utredningen se ett mer heltäckande stipendiesystem. Bland annat föreslås en fördubbling av de stipendiemedel som universitet och högskolor söker hos UHR och sedan fördelar till studenterna. Utredningen föreslår också ett nytt flaggskeppsstipendium för särskilt kvalificerade studenter, och ett nytt stipendieprogram för bilaterala samarbeten mellan Sverige och enskilda länder. UHR föreslås administrera båda programmen.

UHR är generellt positivt till förslagen om utökade stipendier, men ser behov av att ytterligare utreda hur de nya programmen kan implementeras och administreras.

Utredningen ger även förslag som ska förbättra processen för avgiftsskyldiga studenter, från ansökan tills att studenterna kommer till Sverige.

Via universityadmissions.se administrerar UHR – på uppdrag av universitet och högskolor – antagningen av utländska och avgiftsskyldiga studenter. I yttrandet lyfter myndigheten fram att ett nära och strukturerat samarbete på området redan finns, men att det är en komplex process som innefattar många delar. Samverkan och samarbete med alla inblandade aktörer är nyckelfaktorer för att förbättra processen.

Läs hela UHR:s yttrande nedan.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021