Lyssna

Yttrande över Kontroller vid högskoleprovet (SOU 2019:37)

UHR ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i betänkandet "Kontroller vid högskoleprovet" (SOU 2019:37), men anser att tidsramen för införandet av de kontroller som föreslås är alltför snäv. UHR anser att kontrollerna tidigast kan realiseras till högskoleprovet hösten 2021.

UHR anser att kontroller med radiovågsdetektor är en bra åtgärd som sannolikt kommer att ha en avskräckande effekt mot fusk på högskoleprovet. UHR gör bedömningen att det går att ta fram lämpliga föreskrifter och utbildningsmaterial men att det krävs expertis inom området som myndigheten saknar idag. Denna omständighet har betänkandet inte tagit hänsyn till med den föreslagna tidsramen.

Radiovågsdetektion behöver utvecklas

UHR ställer sig, i ljuset av den föreslagna hanteringen med radiovågsdetektor, tveksamt till om in- och utpasseringskontroller enligt förslaget kommer att bli en effektiv kontrollmekanism. Skälet till det är att det inte är möjligt att nyttja denna typ av kontroller när det finns anledning att misstänka fusk. Det är osannolikt att dessa kontroller har något värde utöver en avskräckande effekt och det finns tydliga negativa effekter för enskilda provdeltagare som inte bör underskattas. En utveckling av hanteringen med radiovågsdetektion är därför att föredra. UHR anser vidare att den kostnad som utrustning för in- och utpasseringskontroller innebär bättre kan användas till införandet av radiovågsdetektorer.

Nödvändig sekretess

UHR anser att sekretess ska råda för uppgifter som hänför sig till planering eller andra förberedelser som avser radiovågs- och in/utpasseringskontroller. Sekretess är helt nödvändigt för att de kontroller som föreslås ska kunna genomföras med önskad effekt. Det stödsystem som idag erbjuds för administration av personal och lokaler, HP-admin, kan i dagsläget inte skydda uppgifter varför detta måste hanteras vid sidan om det befintliga systemet.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021