Lyssna

Yttrande över Styr- och resursutredningen

Bidrag för riktade satsningar inom högskoleområdet bör hanteras av en myndighet, med UHR som förstahandsalternativ. Det föreslår Styr- och resursutredningen (Strut). Det är viktigt hur finansieringen och det eventuella nya uppdraget till UHR utformas, menar myndigheten i yttrandet till regeringen.

UHR har redan idag erfarenhet av bidragsgivning, till exempel inom Erasmus+. UHR betonar i yttrandet att ett eventuellt nytt uppdrag utformas så att UHR kan agera både handlingskraftigt och flexibelt.

Styr- och resursutredningen, som presenterades i februari, har haft i uppdrag att göra en översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. När det gäller riktade satsningar inom utbildningsområdet hanterar regeringen idag själv medel för vissa sådana insatser. Även UHR och Vinnova har i uppdrag att fördela bidrag till olika utvecklingsprojekt.

Utredningens förslag innebär att bidragen, så långt det är möjligt, flyttas till UHR. En fördel skulle vara att administrationen och uppföljningen kan förenklas. Utredningen konstaterar att det nya uppdraget och finansieringen behöver vara flexibelt utformade. UHR måste också bygga en organisation som på ett ändamålsenligt sätt kan möta de berörda aktörernas behov.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021