Yttrande över "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning"

UHR har yttrat sig över betänkandet "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning" (SOU 2020:28). UHR har endast lämnat synpunkter på det förslag som berör myndighetens verksamhetsområde.

UHR är positiv till förslaget att huvudmännen för förskoleklasser och grundskola aktivt ska verka för en allsidig blandning av elever. Övergången till högre studier påverkas av vilken social bakgrund de blivande studenterna har. Studier visar att snedrekryteringen till högskolan börjar mycket tidigt. Därför är det viktigt att avdramatisera högskolan hos elever från studieovana hem så tidigt som möjligt.

Till UHR:s yttrande "En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning"

Senast uppdaterad: 5 januari 2022