Yttrande över "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning"

UHR har yttrat sig över departementspromemorian "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning (SOU 2020:33)". UHR har inga synpunkter på förslagen.

Däremot vill UHR lyfta behovet av studie- och yrkesvägledning för att bättre utnyttja resurserna och förbättra tillgången till utbudet av utbildningar av hög kvalitet. Enligt UHR bör en förstärkt studie- och yrkesvägledning vara en del av modellen för att planera och dimensionera gymnasial utbildning.

Till UHR:s yttrande "Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning". (pdf)

Senast uppdaterad: 5 januari 2022