Yttrande över MSB:s förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och it-säkerhet för myndigheter

UHR har yttrat sig över Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) två förslag till föreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet för statliga myndigheter.

UHR ställer sig positiv till att riktlinjerna för både informationssäkerhet och it-säkerhet skärps och förtydligas. Att säkerhetsåtgärder regleras i separata föreskrifter är också bra.

UHR bedömer, liksom MSB, att de regleringar som föreslås kan medföra ökade kostnader för myndigheterna.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022