Yttrande över betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand

UHR har svarat på betänkandet Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33. Utredningen föreslår omlokalisering av delar av verksamheten vid de fem myndigheterna Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet till Härnösand.

I sitt svar menar UHR att omlokaliseringen av verksamhet för legitimation för lärare, delar av verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård samt tolk- och översättarverksamhet, skulle kunna leda till negativa omställningseffekter. Till exempel skulle handläggningstiderna riskera att bli längre och brist på kompetens inom aktuella yrkesområden skulle kunna uppstå.

Förändringar enligt utredningens förslag skulle även kunna leda till att Sverige inte kommer att kunna uppfylla de tidsmässiga lagkraven för beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

UHR menar också att utredningen inte tillräckligt diskuterat konsekvenserna av eventuella förändringar av regelverket för yrkesreglering.

UHR bedömer att de tre till sex månader som utredningen föreslår som tidsåtgång för förberedelser och genomförande av omlokalisering sannolikt är för kort.

Ladda ner UHR:s yttrande över "Ökad statlig närvaro i Härnösand, SOU 2019:33" (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022