Yttrande över "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper"

UHR har yttrat sig över betänkandet "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)".

UHR delar utredningens bedömning att ämnesbetyg ger eleverna bättre möjligheter till fördjupat lärande och lärande över tid. Det förbättrar i sin tur deras förutsättningar att genomföra sin gymnasieutbildning.

Om fler slutför gymnasieskolan kan det leda till att färre vänder sig till den kommunala vuxenutbildningen. Det kan även innebära att fler går direkt från gymnasieskolan till högskolan.

Även ur ett internationaliseringsperspektiv menar UHR att en ämnesutformad gymnasieskola skulle vara positiv. Ämnesbetyg bedöms öka lärarnas möjligheter att långsiktigt planera undervisningen, vilket gör det lättare att planera in utlandsvistelser för eleverna.

UHR bedömer att förslagen i utredningen kommer att påverka de sökandes meritvärden vid antagningen till högskolan. Det kan leda till brister i likvärdigheten mellan elevers betyg från de olika betygsystemen.

UHR är positivt till förslagen att ämnen ska delas in i nivåer och att lärarna för betygen A-D ska göra en sammantagen bedömning av elevernas kunskaper. Däremot ser UHR stora svårigheter med att en gymnasieexamen ska kunna innehålla både kursbetyg och ämnesbetyg.

UHR konstaterar vidare att ett nytt betygssystem kräver en omfattande en utveckling av både den nationella betygsdatabasen (BEDA) och det nationella antagningssystemet, om systemen ska kunna ta emot de nya betygen.

Till UHR:s yttrande över Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Senast uppdaterad: 5 januari 2022