Säker och kostnadseffektiv IT-drift

UHR har svarat på Infrastrukturdepartementets remiss om it-driftsutredningens delbetänkande "Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering" (SOU 2021:1).

Utredningen vill införa en sekretessbrytande bestämmelse i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), vilket kommer att förenkla möjligheterna att kontraktera ut it-drift på kommersiella aktörer. UHR tillstyrker förslaget, men menar att man även bör överväga att utvidga bestämmelsen.

Utredningen föreslår också att man ska ta hänsyn till värdet av den sekretessbrytande bestämmelsen innan bestämmelsen tillämpas. UHR menar att det kan vara svårt att göra rättvisande förhandsbedömningar och avstyrker därför förslaget.

Utredningens föreslår även att meddelandefriheten ska inskränkas för personer som berörs av tystnadsplikt vid en utkontraktering. UHR ställer sig positiv till förslaget, men föreslår att även denna tillämpning utvidgas.

Ladda ner UHR:s yttrande över "Säker och kostnadseffektiv IT-drift"”, SOU 2021:1 (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022