Undervisningstid i grundskolan: En europeisk jämförelse

Hur mycket undervisningstid får elever i olika länder i Europa? I vilka länder får skolorna själva bestämma fördelning av undervisningstiden mellan skolämnena eller mellan årskurserna? Och hur skiljer sig undervisningstiden detta läsåret jämfört med tidigare år? Den senaste Eurydikerapporten har svaren.

I Eurydikerapporten ”Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19” finns beskrivet vad som gäller kring undervisningstid i 43 europeiska utbildningssystem. Rapporten jämför hur mycket undervisningstid som europeiska elever i grundskolan får under läsåret 2018/2019.

Rapporten beskriver även hur undervisningstimmarna fördelas över olika ämnen och över olika årskurser. Särskild fokus ligger på att beskriva hur undervisningstiden för läsning, skrivning och litteratur, matematik samt natur- och samhällsorienterande ämnen fördelas. Detta är kopplat till EU-målet om att år 2020 ska högst 15 procent av 15-åringarna ha svaga grundläggande färdigheter i läsning, matematik och naturvetenskap.

Utöver den jämförande analysen innehåller rapporten diagram som illustrerar situationen per land och ämne. Uppgifterna har samlats in gemensamt av EU-nätverket Eurydike och OECD-nätverket NESLI.

Rapporten Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19 (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023