EU söker handläggare inom krishantering, migration och inre säkerhet

Har du jobbat med krishantering eller migration och inre säkerhet? Är du intresserad av en internationell karriär och vill jobba i ett multikulturellt team? EU söker handläggare på områdena krishantering samt migration och inre säkerhet. Ansökan är öppen 28 maj – 9 juli.

Kvinlig hjälparbetare från EU.

EU söker högt kvalificerad personal på områdena krishantering samt migration och inre säkerhet. Godkända sökande kommer att rekryteras som handläggare (lönegrad AD 7). Du kan bara söka till ett av områdena.

De arbetsuppgifter som godkända sökande kan förväntas utföra beskrivs i meddelandet om uttagningsprov och kan variera beroende på vilka EU-institutioner som rekryterar.

Område 1 – Krishantering

Om du rekryteras som handläggare på det här området kan du få bidra till att utforma och utveckla EU:s politik och mekanismer för krishantering, utarbeta lagstiftning och övervaka lagstiftningsförfaranden, stödja strategisk framsyn och utveckla situationsmedvetenhet om katastrofer och kriser, ta fram förebyggande strategier och åtgärder för katastrofberedskap och bidra till arbetet med riskidentifiering och riskbedömning.

Som handläggare inom krishantering kan du också få bidra till åtgärder vid konsulära kriser som påverkar EU-medborgare i länder utanför EU, utarbeta strategiska dokument, rapporter och policydokument och assistera vid möten. Du kan även få samordna arbetet med olika avdelningar, medlemsländer och kriscentrum, ta fram verktyg för kommunikations- och informationshantering och planer för kommunikation med allmänheten och viktiga externa intressenter samt bidra till att öka medvetenheten om strukturer och mekanismer för krishantering.

Område 2 – Migration och inre säkerhet

Om du rekryteras som handläggare på det här området kan du få samordna det arbete som utförs av aktörer som bidrar till att genomföra EU:s politik för migration, asyl och inre säkerhet, tillhandahålla politisk rådgivning och analys och rapportera om migration och inre säkerhet, inklusive övervakning av irreguljära migrationsströmmar och statistiksammanställning.

Som handläggare inom migration och inre säkerhet kan du också få utforma EU:s stöd för migrationshantering och strategier för inre säkerhet, delta i arbetet med lagförslag och förhandlingar och bidra till att genomföra hållbara och effektiva system för migrationshantering. Du kan även få bistå vid samordningen av operativa, politiska, ekonomiska och rättsliga frågor som rör migration och inre säkerhet, hantera krissituationer och utarbeta meddelanden, förbereda besök på ledningsnivå och politiska besök, upprätthålla kontakter med internationella organisationer och icke-statliga organisationer, kontrollera genomförandet av EU:s budget, utvärdera projekt och bidra till instrumentet för gränsförvaltning och visering, Fonden för integrerad gränsförvaltning, Asyl- och migrationsfonden och Fonden för inre säkerhet.

Behörighetskrav

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare, ha fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Ett av språken måste vara engelska. Dessutom måste du ha följande:

 • För område 1: en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller Högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

 • För område 2: En universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, följt av minst sex års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, följt av minst sju års relevant yrkeserfarenhet.

Mer information

Mer om krav på utbildning, urvalskriterier och hur du söker:

Handläggare på områdena krishantering och migration och inre säkerhet, Epso:s webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka från och med den 28 maj 2024 fram till den 9 juli 2024 klockan 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Få inspiration och svar på dina frågor

Karolina Hjers, handläggare på Europeiska kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor, enheten för organiserad brottslighet: bekämpandet av människohandel, berättar om hur Europeiska kommissionen arbetar med migration och inre säkerhet och vad rollen som handläggare inom migration och inre säkerhet innebär.


Gustav, utsänd nationell expert och politisk handläggare på Rådets generalsekretariat, enheten för yttre förbindelser (säkerhet och krishantering), berättar om Rådets arbete med krishantering, om sitt arbete på Rådet och om livet i Bryssel.

Urvalsprocessen

Får att få mer information om urvalsprocessen läs igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov: Handläggare på områdena krishantering och migration och inre säkerhet, Epso:s webbplats.

EPS-23-003-infographie-crisis migration-all_languages_SV.png

Tränings- och coachningsstöd

Universitets- och högskolerådet erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Information om kommande träningstillfällen: Aktiviteter och webbinarier för dig som vill göra en EU-karriär

Vi rekommenderar att du använder följande resurser när du förbereder dig inför samtliga prov:

EU:s arbete med krishantering, migration och inre säkerhet

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1148 av den 7 juli 2021 om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik
 2. Fonden för integrerad gränsförvaltning
 3. Asyl- och migrationsfonden
 4. Fonden för inre säkerhet
 5. European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
 6. Crisis management and solidarity
 7. EU Crisis Management
 8. Europaparlamentet, Generaldirektoratet för skydd och säkerhet
 9. Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (ECHO)
 10. Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för migration och inre säkerhet (HOME)

EU som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en kunskapsdriven miljö där du har en mängd möjligheter att utvecklas, både professionellt och som person. Här arbetar internationella team bestående av personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer: policy för lika möjligheter, mångfald och inkludering, Epso:s webbplats.

EU:s institutioner och organ, EU-kommissionens webbplats

Frågor?

Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor. Skicka dina frågor via concours@uhr.se.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024