Aktivt medborgarskap

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad få EU:s medborgare till att aktivt engagera sig i samhällsfrågor och politiska beslut, såväl på lokal som på EU-nivå. Dessutom ska programmet bidra till att öka kunskapen om Europeiska unionen i medlemsländerna.

Att öka medborgarnas kunskaper om EU redan från tidig ålder anses vara avgörande för unionens framtid. Förutom formell utbildning kan icke-formellt lärande bidra till att öka allmänhetens kunskap om EU och främja en känsla av tillhörighet inom medlemsländerna.

Erasmus+ stödjer aktivt medborgarskap och livslångt lärande

Programmet främjar utveckling av social och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap. Projekt som ger deltagare möjlighet att genom formellt eller icke-formellt lärande engagera sig i frågor som rör demokrati, samhälle och aktivt medborgarskap uppmuntras. Fokus ligger på att öka medvetenheten om och förståelsen för Europeiska unionen, särskilt när det gäller gemensamma värderingar, principerna om enhet och mångfald samt EU:s sociala, kulturella och historiska arv.

Ungas delaktighet och samhällsengagemang

På ungdomsområdet har en strategi för ungdomars delaktighet tagits fram. Strategin ska stödja användningen av programmet som ett medel att främja ungas engagemang i demokratifrågor och i frågor som rör civilsamhället.

Strategin syftar till att förbättra kvaliteten på ungdomars deltagande i programmet och kompletterar viktiga dokument rörande EU:s ungdomspolitik, såsom EU:s ungdomsstrategi och EU:s ungdomsmål.  I praktiken handlar det om att öka ungdomars deltagande i var och en av programinsatserna genom utbyte av sakkunskap, rekommendationer, verktyg och praktisk vägledning.