Digitalisering

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd i arbetet.

En av de horisontella prioriteringarna inom Erasmus+ handlar om den digitala omställningen och att utveckla digitala kompetenser. Europeiska kommissionen har tagit fram en handlingsplan för digital utbildning som sträcker sig över samma tidsperiod som det nya Erasmus+programmet, 2021 till 2027.

De två huvudprioriteringarna är att skapa kapacitet att utnyttja tillgängliga digitala undervisningsmetoder inom hela utbildningssektorn och att sprida digital kompetens i hela samhället.

Digital kompetens innebär att vara förtrogen med digitala tjänster och att utifrån sina förutsättningar kunna använda olika verktyg. Det handlar om att använda mobil och dator för att göra saker vi brukar göra, men på ett digitalt sätt också helt nya saker. Det handlar också om att kunna hantera den förändring som digitaliseringen innebär i alla delar av livet utan alltför stor svårighet.

Digital Education Action Plan 2021 - 2027

För att stödja de båda prioritetsområdena kommer kommissionen att inrätta en digital utbildningsplattform för att stärka samarbetet och utbytet inom digital utbildning i EU som planeras lanseras i januari 2022.

Digital Education Hub

Nationella insatser för digitalisering i skolan

I regeringens nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet är det övergripande målet att det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Digitaliseringsstrategin innehåller tre fokusområden:

  • Digital kompetens för alla i skolväsendet
  • Likvärdig tillgång och användning
  • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Digitala plattformar och resurser

  • Impact+, ett verktyg för att utvärdera ett projekts påverkan
  • European School Education Platform, en plattform med kursdatabas, verktygskit för undervisning och artiklar om utbildning inom skolsektorn
  • EPALE, en digital mötesplats för alla som arbetar med vuxnas lärande i Europa
  • eTwinning, en plattform för digitalt samarbete mellan lärare och elever
    Erasmus Project Results Plattform, en plattform för alla projektbeskrivningar för Erasmus+projekt samt i viss mån projektresultat
  • Erasmus+ Mobile App, en app som är en del i European Student Card Initiative och där ska studenter inom högre utbildning kunna ansöka och få information om programmet.

Förutom dessa verktyg som tillhandahålls genom Erasmus+ finns en rad gratisverktyg online för projekthantering, projektplanering och andra typer av digitala verktyg såsom videokonferensprogram och branstormingverktyg.