Den femte mars i år trädde UNESCO:s globala konvention för erkännande av kvalifikationer inom högre utbildning i kraft. Den kommer att underlätta för studenter att kunna använda sin utbildning för fortsatta studier eller för att söka arbete även om man rör sig från en världsdel till en annan.

Konventionen är en god nyhet för många, cirka sex miljoner studenter studerar utomlands idag och ytterligare fler gynnas om man även räknar dem som har flyttat permanent till ett annat land och söker utbildning eller arbete med sina utländska kvalifikationer.

Huvudbudskapet i konventionen är i mycket överensstämmande med den regionala Lissabonkonventionen. Det innebär att en person har rätt att ansöka om erkännande av sin utbildning i ett annat konventionsland, och att utbildningen också ska erkännas om det inte finns väsentliga skillnader mellan utbildningarna.

Konventionen trädde i kraft tre månader efter att 20 länder godkänt den, och att varje lands parlament har antagit konventionen som gällande lag. Sverige var den femtonde staten att ratificera konventionen i maj förra året. Andra länder som har gjort samma sak är stora studiedestinationer som till exempel Frankrike, Japan, Storbritannien och senast Australien.

Fler länder kommer att ratificera under de närmaste åren. Konventionen kommer förhoppningsvis att stärka internationellt samarbete globalt och höja kvalitén inom högre utbildning. Ett uttalat syfte är att den särskilt ska bidra till att förbättra tillgången till högre utbildning och främja livslångt lärande för alla, även för utsatta grupper och flyktingar.

UHR är nationellt informationscentrum

Med anledning av att den globala konventionen har trätt i kraft har UHR:s instruktion fått ett tillägg: 7 § Myndigheten ska vara nationellt informationscentrum i enlighet med vad som följer av Europarådets konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen av den 11 april 1997, och UNESCO:s globala konvention om erkännande av kvalifikationer avseende högre utbildning av den 25 november 2019 (Förordning 2022:1225).

UHR:s avdelning för bedömning av utländsk utbildning är idag nationellt informationscentrum och informerar om hur utländsk utbildning erkänns i Sverige. Avdelningen informerar och svarar också på frågor om svensk utbildning för att underlätta att kan den erkännas i andra länder.

– Avdelningens arbete kommer inledningsvis inte att förändras så mycket, eftersom vi även tidigare har tillämpat Lissabonkonventionens principer på erkännande av utbildning från hela världen. Vi ser fram emot att konventionen bidrar till förbättrad tillgänglig information om examina och erkända högskolor i konventionsländerna, säger Lars Petersson, chef för Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på UHR.

Global Convention on Higher Education | UNESCO