Vilka krav ställs på dagens studie- och karriärvägledare i denna tid av förändringar? Detta diskuterade cirka 170 särskilt inbjudna experter och nyckelpersoner från hela Europa inom karriärvägledningsområdet på konferensen New Scenes for Career Guidance i Stockholm 31 maj – 1 juni 2023. 

New Scenes for Career Guidance 2023. Foto: Lars Ericsson, Arbetsförmedlingen

Konferensen arrangerades på initiativ av Euroguidance i Sverige med Nina Ahlroos på, Universitets- och högskolerådet, som projektledare.

I sin roll som samordnare för Euroguidance, kommer Nina Ahlroos i kontakt med både vägledningspolitik och -praktik och hon samarbetar brett med sakkunniga inom vägledningsfältet både på nationell och europeisk nivå. Nina Ahlroos ser stora utmaningar inom studie- och karriärvägledningsområdet framöver:

– Hela Europa står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning i och med den snabba tekniska utvecklingen och den gröna omställningen för att nämna några, säger Nina Ahlroos. En osäker värld påverkar också individers karriärbeslut och på hemmaplan bidrar det nya omställningsstödet till att nya grupper efterfrågar vägledning. Dessa ”nya scener” försökte vi belysa ur olika perspektiv genom både europeiska och nationella talare, fortsätter hon.

Huvudsyftet med konferensen var att diskutera utmaningar och lösningar inom vägledningsområdet. E-vägledning, forskning inom vägledning, hållbar vägledning, kvalitet inom vägledningen samt mångkulturell vägledning var några av de sakområden som stod på agendan. En gemensam slutsats från konferensen var att de främsta utmaningarna just nu är avsaknaden av nationella strategier för livslång vägledning, de nya kraven på arbetsmarknaden, samt en ojämlik tillgång till vägledningstjänster.

Vilken roll och vilka krav ställs på dagens studie- och karriärvägledare?

– De flesta är ense om att vägledningen har en central roll att fylla inom kompetensförsörjning och livslångt lärande, berättar Nina Ahlroos. Samtidigt har vi en brist på vägledare och vägledarna själva har en dålig tillgång till fortlöpande kompetensutveckling, vilket är viktigt för att kunna hantera en snabbt föränderlig värld. Detta är något vi var eniga om och också en fråga som vi tittar närmare på inom ramen för myndighetssamverkan, säger hon vidare.

Ser det likadant ut i alla länder?

– Det finns alltid skillnader i utgångsläget och man kan säga att vi i Sverige har bra lagstiftning på området. Vi har också en bra grundläggande utbildning, som är unik i ett europeiskt perspektiv, säger Nina Ahlroos. Samtidigt är till exempel samordningen en utmaning på grund av vårt decentraliserade system, vilket är något som flera länder skriver under på. När deltagarna tillfrågades om de viktigaste stegen framåt för att få till stånd ett välfungerande vägledningssystem, var det återigen en nationell strategi som lyftes, men även just samarbete och samordning mellan utbildning och arbetsliv, avslutar hon.

Grupparbete foto678px100dpi.jpg

Konferensen arrangerades av Universitets- och högskolerådet i samarbete med Skolverket och Arbetsförmedlingen, med Sveriges vägledarföreningen och den europeiska myndigheten Cedefop som partners. Deltagarna representerade 35 länder och konferensen var en del av det svenska EU-ordförandeskapet.

Konferenspresentationerna finns samlade på:

Programme - Universitets- och högskolerådet (UHR)

På den sidan publiceras även inom kort en rapport som bygger på resultaten och rekommendationerna från workshops och enkäter.

Om Euroguidance

Euroguidance: är ett europeiskt nätverk som har i uppdrag från Europeiska kommissionen att bidra till vägledares kompetensutveckling, men europeiska perspektiv och kopplingar. Det finns Euroguidance center i 34 länder i Europa. UHR är värd för Sveriges nationella Euroguidance center

Euroguidance-nätverket hade även ett av sina två årliga möten i Stockholm dagarna innan konferensen och där testades bland annat konkreta verktyg för att omvandla internationell erfarenhet till användbar kompetens på arbetsmarknaden. Resultatet av en målgruppsutvärdering presenterades också. Utvärderingen genomfördes i alla länder samtidigt och där framkom att Euroguidance tjänster upplevs som relevanta bland vägledare i de olika länderna.