Ett samarbete mellan Sverige, Island, Lettland och Estland med svenska Calmare International School som koordinator tilldelas Nordplus Junior Aurora Award 2023. Projektet vann den öppna omröstningen över två konkurrenter med drygt 60 procent av rösterna. Projektkoordinator Patrik Gahm är glad.
- Det känns helt fantastiskt att vinna! Ett kvitto på att vi gjort något riktigt bra och superkul!

(In English below)

New Tendencies in Economics and Entrepreneurship är ett utvecklingsprojekt med klassutbyten, på temat socialt entreprenörskap, cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Enligt juryn som valde de tre projekt som gick till finalomröstningen är det svenskledda projektet stort, välplanerat och långsiktigt och kretsar kring såväl det föränderliga samhället som entreprenörskap och hållbar utveckling. Det inkluderar också elever med olika inlärningssätt och samarbetar med både näringsliv och högre utbildning.

Otroligt stolt

Nordplus Auroravinnare 2023 Patrik Gahm.jpgFör projektkoordinatorn Patrik Gahm, anställd som lärare och studie- och yrkesvägledare i Kalmar, betyder Aurorapriset att hela projektteamet får motivation att prestera ännu bättre och fortsätta utveckla de deltagande skolornas elever och lärare.

- Jag är otroligt stolt för att jag fått chansen att vara projektkoordinator och över samarbetet med mina nordiska och baltiska kollegor.

Vilka är framgångsfaktorerna för ert projekt?

- Vi är ett härligt team som samarbetar mycket bra och har roligt ihop. Vi jobbar också med intressanta och aktuella ämnen som engagerar både lärare och elever och får dem att vilja lära sig mer.

Vilka resultat ser ni?

- Framförallt har många av de ungefär 100 elever som deltagit i utbytet fortfarande kontakt med varandra. Och skolorna som deltagit har fått den senaste kunskapen inom socialt entreprenörskap, cirkulär ekonomi och delningsekonomi. De textmaterial och workshoppar som vi tog fram under projektet används i fyra länders undervisning.

Nordplus Auroravinnare 2023 C.jpg

Vad är det bästa med att delta i ett Nordplus junior-projekt?

- Att få möjlighet att utvecklas på många plan. Skolan skapar kontakter med skolor i andra länder och kan utveckla sitt sätt att arbeta i projekt. Personalen får möjlighet till ny kunskap, nya idéer och ny energi och sist men inte minst får eleverna chansen att arbeta internationellt. Och så får man vänner för livet från hela Norden och Baltikum.

Nordplus Auroravinnare 2023 B.jpg

Nordplus Junior Aurora Award

Nordplus Junior Aurora Award instiftades 2022 i syfte att hitta och lyfta goda resultat från Nordplus juniorprojekt och fira framgångar för elever, lärare, förskolor, skolor och andra organisationer. Priset delas ut årligen till ett projekt som lyst extra starkt under året.

För 2023 har de nationella Nordpluskontoren nominerat sammanlagt nio nyligen avslutade projekt som är väl integrerade i organisation, utvecklingsbehov och respektive lands läroplaner och goda projektexempel inom Nordplus junior som bör lyftas fram och spridas. En jury med representanter för Nordiska ministerrådet, Nordplus huvudkoordinatorskap, Universitets-och högskolerådet och Education Exchanges Support Foundation, Lithuania, har därefter valt ut tre finalister till en öppen webbomröstning.

I det vinnande projektteamet ingår:

  • Calmare International School, Kalmar, Sverige
  • Hugo Treffner Gymnasium, Tartu, Estland
  • Riga State Gymnasium No 2, Riga, Lettland
  • Menntaskólinn við Hamrahlíð, Reykjavik, Island

 

The project "New Tendencies in Economics and Entrepreneurship" receives the Nordplus Junior Aurora prize in 2023

A collaboration between Sweden, Iceland, Latvia and Estonia coordinated by Swedish Calmare International School is awarded the Nordplus Junior Aurora Award 2023. The project won the open vote competing with two other projects, receiving just over 60 percent of the votes. Project coordinator Patrik Gahm is very happy.

- It feels absolutely fantastic to win! A proof that we did something really good and super fun!

Incredibly proud

The project coordinator Patrik Gahm, in the city Kalmar, the Aurora prize means that the entire project team is motivated to perform even better and continue to develop the students and teachers at the participating schools.

- I am incredibly proud about the collaboration with my Nordic and Baltic colleagues and that I got the chance to be a project coordinator.

What are the success factors for your project?

- We are a wonderful team that cooperates very well and have fun together. We also work with interesting and current topics that engage both teachers and students and make them want to learn more.

What results do you see?

- Above all, many of the roughly 100 students who participated in the exchange, still have contact with each other. The schools that participated have received the latest knowledge in social entrepreneurship, circular economy and sharing economy. The text materials and workshops that we developed during the project are used in teaching in four countries.

What is the best thing about participating in a Nordplus junior project?

- To have the opportunity to develop on many levels. The school creates contacts with schools in other countries and can develop its way of working in projects. The staff gets the opportunity for new knowledge, new ideas and new energy and finally the students get the chance to work internationally. And you make friends for life from all over the Nordics and Baltic countries.

Nordplus Junior Aurora Award

The Nordplus Junior Aurora Award was established in 2022 with the aim of finding and promoting good results from Nordplus junior projects and celebrating the successes of students, teachers, preschools, schools, and other organisations. The prize is awarded annually to a project that shined extra brightly during the year.

For 2023, the national Nordplus offices have nominated a total of nine recently completed projects that are well integrated into the organization, development needs and respective country's curricula and good project examples within Nordplus Junior that should be highlighted and disseminated. A jury with representatives of the Nordic Council of Ministers, the Nordplus Main Coordinator, Swedish Council for Higher Education and the Education Exchanges Support Foundation, Lithuania, has then selected three finalists for an open online vote.

The winning project team includes:

  • Calmare International School, Kalmar, Sweden
  • Hugo Treffner Gymnasium, Tartu, Estonia
  • Riga State Gymnasium No 2, Riga, Latvia
  • Menntaskólinn við Hamrahlíð, Reykjavik, Iceland