Bedömningar av utländska högskoleutbildningar hjälper utländska akademiker att snabbare få arbete i Sverige: Nio procent fler får jobb efter ett år om de har ett utlåtande. Elva procent fler får anställning efter tre år. Om de utländska akademikerna generellt hade bättre kunskaper i svenska skulle arbetsgivarna anställa ännu fler.

På uppdrag av regeringen presenterar Universitets- och högskolerådet (UHR) i den här rapporten sin analys och utvärdering av användningen och effekten av de utlåtanden över utländsk högskoleutbildning som personer kan få av UHR/tidigare Högskoleverket (HSV). Särskilt fokus ligger på om utlåtandet fyller syftet att underlätta de utrikes utbildade akademikernas inträde på arbetsmarknaden. Studien har gjorts ur individens och arbetsgivarnas perspektiv.

För att kunna fullfölja uppdraget har tre delstudier gjorts. Den första är en registerstudie av de 12 500 utländska akademiker som fick ett utlåtande under perioden 2007-2011, där personernas utfall på arbetsmarknaden har analyserats.

Den andra är en enkätstudie där alla som fick ett utlåtande under perioden ingått och där de fick svara på frågor kring sitt utlåtande, dess användning och upplevda effekt.

Den tredje delstudien är en enkätstudie till ett stort urval av Sveriges arbetsgivare som fått svara på frågor om utlåtandet och huruvida det fyller någon funktion när de rekryterar.

Utländska akademiker med utlåtande får snabbare arbete

Det går bättre på arbetsmarknaden för de utrikes utbildade personer som har ett utlåtande än för de som inte har ett utlåtande.De får jobb snabbare och får arbeten med högre utbildningskrav. Utlåtandet har varit till hjälp i framtidsplaneringen. Samtidigt som det tycks bra så är det svårt att få arbete som motsvarar nivån på den utländska utbildningen.

Arbetsgivare som känner till UHR:s utlåtanden menar att dessa ger trygghet i rekryteringen, men de som ändå avstår att rekrytera utländska akademiker hänvisar till bristande kunskaper i svenska. Ibland önskar arbetsgivaren en mer detaljerad information om vad den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Förbättringar internt och externt

Resultaten från den här studien visar på en rad förbättringar som behöver göras för att personer med en utländsk högskoleutbildning ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Några av dem berör utlåtandet, men de flesta handlar om det större sammanhanget där utlåtandet utgör en mindre del. Här följer UHR:s avsikter och rekommendationer.

UHR behöver anpassa utlåtandet efter efterfrågade behov, ändå tydligare informera arbetsgivare om bedömningen av utländsk högskoleutbildning och eventuellt utveckla nya tjänster riktat till arbetsgivare, fördjupa samarbetet med Arbetsförmedlingen men även med Sveriges studie- och yrkesvägledare.  

UHR riktar önskemål till regeringen om gemensam webbportal för samlad vägledning och rätt information om bland annat erkännande av utländsk utbildning, förtydligande om integrationskedjan och att överväga om kurser i yrkesinriktad svenska finns tillgängligt över hela landet men också att olika lärosäten får i uppdrag att bedriva kompletterande utbildning inom olika yrkesområden.

UHR rekommenderar svenska arbetsgivare att fortsätta utveckla och delta i program för praktik och matchning som ger ökade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden för utländska akademiker. Det kan också vara bra för arbetsgivarna att se över den resurs de utländska akademikerna utgör i den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Ladda ner publikationen som pdf:er via länken nederst på sidan, under Relaterade sidor och dokument.

Du kan även beställa publikationen i tryckt format kostnadsfritt via nedanstående länk. Gå in under rubriken Beställ publikationer och därefter Rapporter

Länk till UHR:s trycksaksbutik.

Kontakt

Lars Petersson, Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning
fornamn.efternamn(at)uhr.se
010-470 03 00