Lyssna

Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med sista anmälningsdag

Vid sista anmälningsdag höstterminen 2023 var det nära 375 500 sökande, något färre jämfört med förra året. Nedgången beror troligtvis på att läget på arbetsmarknaden är fortsatt bra trots en försämrad konjunktur. Efterfrågan på högskoleutbildning förväntas öka framöver, vilket ställer krav på lärosätenas utbildningsutbud och UHR:s informationsinsatser.

Antalet kvinnor som söker högskolestudier minskar i samtliga åldersgrupper förutom i gruppen 20–24 år. När det gäller män som söker högskolestudier, minskar antalet i de äldre åldersgrupperna medan det har skett en liten ökning i gruppen 19 år eller yngre. Totalt sett har antalet sökande kvinnor minskat mer än antalet sökande män.

Färre sökande till utbildningar som leder till yrkesexamen

Både antalet sökande och förstahandssökande har minskat till de utvalda yrkesexamensutbildningarna i rapporten. Det är endast civilingenjörsutbildningar som har fått ett ökat antal sökande mellan höstterminen 2022 och höstterminen 2023, 2 procent fler.

Lärarutbildningar har de största procentuella minskningarna vad gäller både sökande och utbildningsutbud. Yrkeslärare och kompletterande pedagogisk utbildning har dock endast 4 respektive 2 procent färre sökande än vid sista anmälningsdag höstterminen 2022. Antalet sökande och förstahandssökande har ökat till speciallärare och specialpedagog, vilka står för de största procentuella ökningarna av sökande och förstahandssökande av alla lärarutbildningar.

Lärosätena erbjuder fler utbildningar jämfört med hösten 2022

Utbildningsutbudet vid sista anmälningsdag höstterminen 2023 var större än höstterminen 2022. 85 procent av utbildningarna som erbjuds är kurser och 15 procent är program. Kursutbudet har dessutom utökats till höstterminen 2023, medan utbudet av program har minskat. Antalet utbildningar med sökande har också ökat sedan höstterminen 2022, med 0,8 procent.

Sex lärosäten i topp

Det är fortsatt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Umeå universitet, Stockholms universitet och Lunds universitet som har störst utbud av utbildningar. Dessa sex lärosäten är även störst när det gäller utbildningar med sökande, antal sökande och antal förstahandssökande.

Utbudet av yrkesexamensutbildningar var mindre höstterminen 2023 jämfört med höstterminen 2022. Sjuksköterske-, civilingenjörs- och socionomutbildningar med sökande har dock ökat och antalet läkarutbildningar med sökande är oförändrat. Det tyder på ett stabilt intresse för yrkesexamensutbildning inom vård och omsorg samt ingenjörsvetenskap, vilket är positivt för en väl fungerande kompetensförsörjning inom dessa områden.

Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med sista anmälningsdag (pdf)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023