Antagning till högre utbildning vårterminen 2022 – statistik i samband med sista anmälningsdag

Intresset för vårdutbildningar fortsätter att öka. Anmälningsstatistiken för vårterminen 2022 visar att 14 procent fler söker läkarutbildning och sju procent fler vill gå sjuksköterskeutbildningar jämfört med våren 2021.

Inför vårterminen (vt) 2022 har antalet sökande minskat med 5,7 procent jämfört med vt 2021. Vid sista anmälningsdag vt 2022 var det nära 242 800 sökande och drygt 257 300 sökande vt 2021. Det är sannolikt det förbättrade läget på arbetsmarknaden som fått färre att söka till högskolan. Även om det är en avmattning jämfört med 2021 är intresset för att söka högskoleutbildning fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin.

Det är 1 procent fler sökande 19 år eller yngre, men de är få. Inkluderas 20-åringar är det 4 procent färre sökande vt 2002 än vt 2021. Det är också 2 procent färre sökande 20–24 år och minskningen är störst för sökande 25 år eller äldre som är 8 procent färre vt 2022 än vt 2021.

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de sökande är densamma som förra året, 65 procent kvinnor, 32 procent män och 3 procent utan personnummer. Det är därmed fortsatt en högre andel kvinnor som söker utbildning, särskilt när det gäller lärar- och förskollärarutbildningar.
Antalet sökande har ökat till två av sex grupper av utbildningar som kan ingå i vissa yrkesexamina. Det är 14 procent fler sökande till läkarutbildningar och 7 procent fler till sjuksköterskeutbildningar. Däremot var det färre sökande totalt sett till lärarutbildningar, som minskat med 10 procent, och till socionomutbildningar som minskat med 6,5 procent jämfört med vt 2021. Det var även 47 respektive 27 procent färre sökande till högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar, men det är få ingenjörsutbildningar som startar på våren.

Antalet sökande till lärar- och förskollärarutbildningar har minskat till samtliga sex kategorier från vt 2021 till vt 2022. Den procentuella minskningen av antalet sökande är störst till kategorin övrigt (minus 36 procent), följd av kategorierna kompletterande pedagogisk utbildning, yrkeslärare och ämneslärare som minskat med 12 procent vardera. Det är även färre sökande till förskollärare och grundlärare vt 2022 än vt 2021, 9 respektive 6 procent färre.

Antalet utbildningar att söka har ökat med 2 procent från 16 518 vt 2021 till 16 800 vt 2022. Programmen har ökat mest (upp 7 procent) medan kurserna ökat med 1 procent. Fördelningen av utbildningsutbudet är oförändrad från vt 2021, kurserna utgör 96 procent och programmen 4 procent av utbudet.

Se rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2022 – statistik i samband med sista anmälningsdag

Senast uppdaterad: 27 maj 2024