Lyssna

Bedömning av utländsk utbildning ‒ en pusselbit i integrationen

(Rapport 2022:6) Arbetsmarknadsetablering och kvalifikationsmatchning är centrala frågor för Sverige. Därför har UHR undersökt hur bedömning av invandrade personers utländska utbildning bidrar till deras möjligheter till integrationen på arbetsmarknaden.

UHR är den myndighet som ansvarar för att bedöma utländsk utbildning. I rapporten Bedömning – ett redskap för integration? Bedömning av invandrade personers utländska utbildning och deras etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden redogör UHR för bedömningar av formell utländsk utbildning som gjordes 2013 till och med 2017 samt analyserar etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden för personer som fick en bedömning. Bedömningar ska ge bättre förutsättningar för personer som invandrat att få jobb. Under åren som undersökts gjordes 103 300 bedömningar på tre utbildningsnivåer: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Utmaning att hitta rätt kompetens ‒ men den finns

Det är känt sedan tidigare att färre personer som har invandrat förvärvsarbetar än personer som är födda i Sverige. Det tar ofta längre tid för dem att få sitt första arbete. Och många som har jobb är överutbildade för det yrke de arbetar inom. Samtidigt har arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt utbildning till bristyrken.

Ökade chanser för kvinnor som fått en bedömning

Fler kvinnor än män fick en bedömning av sin utländska utbildning, men färre kvinnor än män invandrade till Sverige. Kvinnor som hade fått en bedömning hade större chans att vara etablerade och kvalifikationsmatchade än män, även om det var positivt för både kvinnor och män att ha en bedömning. Analyserna visar också att gruppen som helhet var överutbildad för de arbeten som de hade två år efter bedömningstillfället. Gruppen som hade gymnasieutbildning som högsta bedömda utbildning gick vidare till studier i betydligt större utsträckning än jämförelsegruppen.

Lärarutbildning och utbildning i pedagogik ger chans till jobb

Det syns ingen tydlig koppling mellan specifik födelseplats eller skäl att bosätta sig i Sverige och etablering eller kvalifikationsmatchning. Däremot vad gäller inriktning: personer med lärarutbildning eller utbildning i pedagogik har stora chanser att vara etablerade och kvalifikationsmatchade om de har fått en bedömning.

I analyserna syns tydliga mönster på ett positivt samband mellan bedömning av utländsk utbildning och etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden. Integration på arbetsmarknaden består av många pusselbitar. Studien visar på att bedömning är en sådan pusselbit ‒ till nytta för både individen och samhället i stort. UHR kommer att följa upp och fördjupa aspekter som tas upp i rapporten, bland annat hur bedömning av utländsk utbildning används för vidare studier i Sverige, arbetsgivares kunskap om och tillit till utlåtanden över utländska utbildningar och bedömningens betydelse över tid.

Ladda ner rapporten Bedömning – ett redskap för integration? (pdf)

Rapporten är den andra i en serie publikationer i UHR:s studie Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration? 

Läs mer om Integrationsprojektet

Senast uppdaterad: 7 november 2023