UHR anser att samverkan och samsynen mellan de lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildning fortsätter att utvecklas positivt. Transparensen i valideringsarbetet har ökat.

Universitets- och högskolerådet har i uppdrag från regeringen att samordna den validering av yrkeskunskaper som är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för att påbörja en utbildning (U2016/03725/UH).

I denna rapport presenterar UHR sitt genomförda och pågående arbete till och med våren 2019 samt fördelningen av sökande, antagna och nybörjare uppdelat på ämnen.

Ökad transparens med gemensamma verktyg

UHR anser att transparensen mellan de lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildning har utvecklats positivt i och med validering av yrkeskunskaper genom:

  • arbetet i YRKSAM, det gemensamma nätverket för yrkesvalidering
  • den så kallade nationella bedömarbanken
  • det nationella arkivet för utförda yrkesvalideringar i ansöknings- och administrationssystemet Valda.

Olikheter i valideringsarbetet kvarstår

UHR har i sina kvalitetsgranskningar identifierat olikheter i de metoder, strukturer och processer som ligger till grund för lärosätenas valideringsarbete.

Efter uppföljning med berörda lärosäten ser UHR svårigheter att uppnå målet med ett nationellt likvärdigt och kvalitetssäkrat valideringsarbete.

Läs och ladda ner hela rapporten som pdf nedan.