UHR anser att samverkan och samsynen mellan de lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildning är under positiv utveckling. Likvärdigheten och transparensen i och med validering av yrkeskunskaper har ökat avsevärt.

Universitets- och högskolerådet har i uppdrag från regeringen att samordna den validering av yrkeskunskaper som är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för att påbörja en utbildning (U2016/03725/UH).

I denna delrapport presenterar UHR sitt genomförda och pågående arbete till och med våren 2018 samt fördelningen av sökande, antagna och nybörjare uppdelat på ämnen.

Fortsatt samverkan viktigt

UHR har i nuvarande läge valt att inte föreslå några bemyndiganden utan ser värdet i att fortsätta arbeta för ömsesidig samverkan mellan berörda lärosäten, myndigheter och branschorganisationer. UHR ser dock vikten av att fortsatt ha denna möjlighet, om nationell likvärdighet och transparens i valideringsarbetet inte kan uppnås på annat sätt.

Gemensamma verktyg en framgångsfaktor

Sammanfattningsvis anser UHR att samverkan och samsynen mellan de lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildning är under positiv utveckling. Likvärdigheten och transparensen i och med validering av yrkeskunskaper har ökat avsevärt genom:

  • lansering av den nationella bedömarbanken,
  • utformandet av en bedömarutbildning
  • arbetet inom nätverket Yrksam,
  • att IT-systemet Valda utvecklats och fungerar som ett nationellt arkiv för samtliga utförda yrkesvalideringar

Bättre möjligheter för uppföljning och kvalitetsgranskning

UHR har identifierat ett antal kvarstående olikheter i de metoder och strukturer som ligger till grund för lärosätenas valideringsarbete och därmed utgör en risk för fortsatt olikvärdighet. Myndigheten bedömer dock att eventuella skillnader i valideringsarbetet lärosätena emellan bättre kommer att kunna synliggöras i och med att samtliga valideringar nu finns tillgängliga i Valda. Valdas ärendearkiv medför att samtliga steg i valideringsprocessen (ansökan, bedömarunderlag, bedömarutlåtande och beslut) i efterhand kan kvalitetsgranskas av UHR, lärosätena och bedömare.

Läs och ladda ner hela rapporten som pdf nedan.