Lyssna

Erfarenheter från mobilitet behöver integreras i utvecklingsarbetet

I rapporten "Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+, Incitament och hinder" undersöks hur väl akademisk personal som deltagit i internationell mobilitet inom Erasmus+ uppfattar att lärosätet stöder mobiliteten. Dels undersöks vilka incitament och hinder som påverkar intresse och möjligheter till mobilitet, dels vad lärosätena kan göra för att främja utbyten bland akademisk personal.

Lärosäten uppmuntrar till utbyten men stödet uteblir

Resultaten visar att personal som genomför mobilitet inom Erasmus+ generellt sett är nöjda med sitt utbyte, men anser att de saknar tillräckligt stöd och incitament från sitt lärosäte. Även om lärosätena uppmuntrar personalen att delta finns det inte alltid rätt hjälp, och den akademiska personalen får ofta genomföra hela ansökningsprocessen, planeringen och utbytet samtidigt som de fullgör sina normala arbetsuppgifter. Trots utmaningarna uppfattar akademisk personal mobilitet som en värdefull källa till kunskapsutbyte och ett sätt att skapa kontakter för framtida samarbeten lärosäten emellan.den-akademiska-304x426px.jpg

Mobiliteten ses dock inte som en fördel för karriärutvecklingen, till exempel vad gäller lön, anställning eller befordran. Dessutom upplever respondenterna att högskolorna inte visar något större intresse för att använda sig av den kunskap och de erfarenheter som mobilitet ger, och att de inte ser det som en integrerad del i sitt utvecklingsarbete. Det gynnar inte kunskapsutbytet inom institutionen.

I intervjustudien "Högskolepedagogisk utveckling genom Erasmus+ lärarutbyte Universitets- och högskolelärares erfarenheter av hur mobilitet kan bidra till högskolepedagogisk utveckling" undersöker UHR de pedagogiska erfarenheter som universitets- och högskolelärare fått genom Erasmus+ mobilitet med undervisningsuppdrag, och hur erfarenheterna tas tillvara av hemmainstitutionerna.

Studien omfattar intervjuer med 14 lärare i Sverige som har deltagit i Erasmus+ mobilitet de senaste åren. Studien syftar till att fördjupa några av de resultat som presenteras i rapporten "Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+".

Utbyten är viktiga för att utveckla lärarrollen

Resultaten visar att mobilitetsperioderna har bidragit till lärarnas erfarenheter av olika undervisningsmiljöer, vilket har lett till reflektion och utveckling av deras egen pedagogiska förmåga. Lärarna får också värdefulla kunskaper om, och förståelse för, olika studentgrupper och undervisningskulturer. Det bidrar till att de bland annat kan uppmuntra studenter att bli mer aktiva i sin inlärningssituation. Mobiliteten ledde också till att lärarna reflekterade mer över frågor som rör den högre utbildningens kärnvärden.

Kan tydligare kopplas till det pedagogiska utvecklingsarbetet

Hur lärosäten utnyttjar erfarenheterna av mobilitet är nära kopplat till hur det kollegiala lärandet organiseras. Lärosäten eller institutioner som inte har tydliga förväntningar på den pedagogiska utvecklingen saknar också strukturer för att ta vara på den utveckling som lärarnas mobiliteter kan bidra till.

I studien föreslås att institutioner och lärare bör se mobilitet som en möjlighet till pedagogisk utveckling inom högre utbildning, planera för den och utveckla mer strukturerade former för kollegialt samarbete och utbyte av erfarenheter och lärdomar.

Ladda ner rapporterna med bilaga:

Den akademiska personalens erfarenheter av internationell mobilitet inom ramen för Erasmus+, Incitament och hinder (pdf) 

Högskolepedagogisk utveckling genom Erasmus+ lärarutbyte Universitets- och högskolelärares erfarenheter av hur mobilitet kan bidra till högskolepedagogisk utveckling (pdf)

Tabellbilaga personalmobilitet Erasmus+ (excel)

Senast uppdaterad: 11 maj 2023