Rapport 2019:3. I forskningsöversikten beskrivs den internationella forskningen kring de vanligast återkommande delarna i ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier.


Översikten redogör för forskning kring policy, utbildning samt ärendehantering och stödstrukturer. Även det nyare området Bystanders tas upp liksom organisation och ledarskap. 

Forskningsöversikten kompletterar den studie Universitets- och högskolerådet har gjort på regeringens uppdrag: Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier (2019:2)