Rapport 2019:2. UHR har på regeringens uppdrag undersökt universitets och högskolors arbete med att förebygga sexuella trakasserier. UHR har också undersökt lärosätenas arbete när de fått kännedom om misstänkta sexuella trakasserier.


Vittnesmålen från kvinnliga akademiker som samlats under #akademiuppropet har synliggjort att sexuella trakasserier är ett allvarligt problem som högskolesektorn ännu inte har löst.

I UHR:s undersökning framkommer det att lärosätena upplever att den största utmaningen i arbetet mot sexuella trakasserier är den akademiska strukturen och kulturen. Det saknas goda exempel på heltäckande lösningar när det gäller lärosätenas arbete mot sexuella trakasserier.

UHR har kompletterat lärosätenas beskrivningar av det egna arbetet med enkäter från studentkårer och fackliga organisationer, workshops, hearings, och en intervjustudie med kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier i högskolan. Analysen har gjorts utifrån lagstiftning, forskning och relevanta rapporter.