Grundläggande behörighetsprov kan bli en samhällseffektiv åtgärd

UHR redovisar resultatet av försöksverksamheten 2022–2023 med ett prov för grundläggande behörighet. UHR bedömer att ett sådant prov kan bli en samhällseffektiv åtgärd om regeringen beslutar att införa det permanent, förutsatt att erfarenheterna från försöksverksamheten tas tillvara.

Om provet blir avgiftsbelagt kommer bortfallet av provtagare att minska, anser UHR. Och om lärosätena som genomför provet får hela anmälningsavgiften blir finansieringen enklare, mer transparent och effektiv. Anslag till UHR kan täcka kostnaden för provkonstruktion, digitalisering och bedömning.

Två prov per år på sikt

Ett permanent prov bör på sikt gå att genomföra två gånger per år. Men först krävs det utveckling och UHR föreslår därför till att börja med endast ett provtillfälle om året. När digitalisering och AI-bedömning av provet är klar bör det gå att genomföra provet två gånger årligen.

Oklart hur många som vill skriva provet

Det är svårt att beräkna hur många provtagare som kan komma att skriva provet. UHR konstaterar att knappt 25 procent av gymnasieeleverna går ut gymnasiet utan examen, vilket borde innebära att det finns underlag för ett grundläggande behörighetsprov.

Begränsat antal platser

Provutvecklarna vid Göteborgs universitet de anser sig ha resurser att bedöma prov för mellan 3 000 och 4 000 provtagare per år. Provet bör därför ha platsbegränsning.

Digitalisera provet snarast

Provet bör digitaliseras om det införs permanent, men först behövs det en teknisk och verksamhetsmässig förstudie. Förslaget som tagits fram bygger på befintliga tekniska verktyg och det går att administrera ett digitalt prov genom att utveckla högskoleprovets tekniska plattform vidare. Förslaget att använda verktyg för digital tentamen behöver utredas vidare.

Kostnader

UHR uppskattar att kostnaden för att genomföra digitalisering av provet kommer att uppgå till cirka tio miljoner kronor. Kostnaden för att utveckla, genomföra och bedöma provet kommer uppskattningsvis hamna runt 20 miljoner kronor årligen.

Se UHR:s rapport av regeringsuppdraget om uppföljning av försöksverksamhet med behörighetsprov

Grundläggande behörighetsprovet

Senast uppdaterad: 30 maj 2024