RAPPORT 2021:10 och 2022:4 (engelsk version)UHR administrerar och utvecklar utbytesprogrammet Linnaeus-Palme partnerskap (LP). Programmet finansieras från biståndsramen via Sida. UHR följer kontinuerligt upp den verksamhet som bedrivs inom ramen för programmet.

Den här utredningen inventerar vilka typer av utfall – resultat, effekter och bestående förändringar – LP-projekt ger. Fokus är framför allt utfall genom samarbete mellan institutioner på lärosäten i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Fördjupat samarbete mellan forskande och undervisande personal

Utredningen visar att partnerskap leder till internationalisering av högre utbildning och forskning, både i Sverige och i samarbetsländerna. Det sker genom kulturella, mellanmänskliga och intellektuella utbyten. Forskningens betydelse är central för mer bestående förändringar. Institutionernas mål för samarbetet visar att projekten bedrivs i syfte att fördjupa samarbetet mellan undervisande och forskande personal. Det ligger också i linje med KAPAME, som är regeringens strategi för kapacitetsutveckling partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. Delar av UHR:s utbytes- och mobilitetsprogram bedrivs med finansiering inom ramen för KAPAME-strategin.

Interaktion gynnar partnerskapen

Framgångsfaktorer för starka partnerskap är upprepade utbyten, tid och ömsesidiga resultat. Undersökningen visar att samtliga LP-projekt leder till utfall. I de flesta projekten syns en strävan mot mer interaktion mellan institutionerna. Genom LP-samarbeten bidrar institutionerna till att stärka både den institutionella och den individuella resursbasen. Det sker genom utveckling och tillämpning av nytt kursinnehåll, nya metoder, internationell karriärvägledning och nya gemensamma utbildningsprogram som utgår från globala perspektiv. Utfallet utvecklas över tid och gynnas av flera års finansiering.

Nätverk och relationer vidareutvecklas

Samarbetena stärker över tid även förmågan att samarbeta internationellt och etablera partnerskap. Drivkraften bakom LP-projekten är ofta att etablera eller bygga vidare på andra samarbeten och partnerskap. Utredningen visar att LP-programmet bidrar till att vidareutveckla dessa relationer och nätverk. Institutioner som har samarbetat längre har i större utsträckning nått sina mål och de kan redovisa både flera effekter och bestående förändringar. De kollegiala partnerskap som LP-programmet finansierar bidrar både till internationalisering och till att förverkliga Agenda 2030.

Se rapporten "Stärkta partnerskap för ett globalt genomförande av Agenda 2030" (pdf)

Ladda ner rapporten på engelska: Global partnerships in the implementation of sustainable development