Det finns åtgärder som är mer effektiva än ett antagningsprov för att minska avhoppen från ämneslärarutbildningen. Det är UHR:s slutsats i redovisningen till regeringen.

– Avhoppen från ämneslärarutbildningen har många olika orsaker och beror till stor del på faktorer som inte är kopplade till de enskilda studenterna. UHR ser därför att det krävs flera olika åtgärder för att komma till rätta med avhoppen. Bedömningen är att ett antagningsprov skulle ha begränsade möjligheter att påverka, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Regeringen gav i juli i år UHR i uppdrag att förbereda utvecklingen av ett särskilt antagningsprov för ämneslärarutbildningen. Tanken med provet skulle vara att mäta de sökandes motivation och drivkraft för läraryrket, i syfte att minska avhoppen.

När uppdraget nu redovisas konstaterar UHR att avhoppen från ämneslärarutbildningen har många olika orsaker. Vissa är individuella och kopplade till studenterna, men det handlar även om hur utbildningen är upplagd och faktorer i samhället.

Givet den komplexa problembilden är UHR:s rekommendation till regeringen att satsa på andra åtgärder än ett antagningsprov för att minska avhoppen. UHR föreslår bland annat mer vägledning inför studievalet och ett tydligare fokus på lärarrollen och läraryrket i utbildningen.

– UHR bedömer att de åtgärder som föreslås här skulle vara mer effektiva. Förslagen behöver nu kompletteras och vidareutvecklas av lärosätena och studenterna, som kan frågorna bäst, säger Karin Röding.