Lyssna

Samhällsvinst när personer med utländsk utbildning får jobb

I ett flerårigt projekt har UHR undersökt hur utlåtanden bidrar till integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Studien visar att utlåtanden är en fördel både vid etablering på arbetsmarknaden och för att personer med utländsk utbildning ska vara kvalifikationsmatchade.

UHR har i uppdrag att bedöma utländska utbildningar på gymnasienivå, eftergymnasial yrkesnivå och högskolenivå. Ett utlåtande över en utländsk utbildning är en dörröppnare in på den svenska arbetsmarknaden. UHR har i en treårig studie undersökt hur väl integrationen på arbetsmarknaden har fungerat för invandrade personer som har fått ett utlåtande. Resultaten är intressanta för arbetsgivarorganisationer och andra organisationer och myndigheter. Studien kan bidra till kunskap om bedömning av utländsk utbildning som en pusselbit i samhällets integrationsarbete, rekrytering till bristyrken och framtida kompetensförsörjning.

Kontroll av formell utländsk utbildning

UHR kontrollerar att det utländska utbildningsdokumentet är korrekt, att utbildningen har bedrivits vid en erkänd utbildningsinstitution och att den ärOmslag rapporten Integration på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning och bedömning av utländsk utbildning avslutad. Ett utlåtande är ett nationellt erkännande av utbildningen. Där beskriver UHR vilken examen den utländska utbildningen motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Utlåtandet ska vägleda arbetsgivare, lärosäten och andra utbildningsanordnare. År 2022 utfärdade UHR 7 048 utlåtanden över utländska gymnasieutbildningar och 7 729 utlåtanden över utländska högskoleutbildningar.

Integration på arbetsmarknaden

Att alla ska kunna använda sin arbetslivserfarenhet och utbildning är en förutsättning för integration på arbetsmarknaden. UHR:s studie tyder på att utlåtanden är en fördel både vid etablering på arbetsmarknaden och för att personer med utländsk utbildning ska vara kvalifikationsmatchade, det vill säga att kraven som ställs på deras yrken överensstämmer med deras utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Kvinnor har större chans än män att få både ett jobb och att det är ”rätt” jobb om de har ett utlåtande.

Kompetensförsörjning och utländsk utbildning

Kompetensförsörjning berör Sveriges ekonomiska tillväxt, innovationskraft och välfärd. Det behövs rätt blandning av kompetens och talanger för att möta utmaningarna i arbetslivet och samhället. Det är lönsamt att ta tillvara invandrade personers kompetens: arbetsgivare kan fylla luckor, särskilt inom bristyrken och Sverige får tillgång till kompetens utan att bekosta utbildningen. Arbetsgivare kan främja integration och bidra till kompetensförsörjning om de är öppna för mångfald och söker kompetens oavsett personers ursprung.

Social integration efter utlåtande

Att få sin utbildning erkänd hjälper många som har invandrat till Sverige att hitta sin plats. Flera personer i UHR:s studie säger att utlåtandet var viktigt för att de skulle kunna planera sin framtid. De känner att de har fått ett större värde genom att deras utbildningar erkändes. Det är en bekräftelse av Sverige på att utbildningen som de lagt tid och pengar på betyder något och kan vara användbar i det svenska samhället. Utlåtandet blir ett steg i integrationsprocessen.


Rapport: Integration på arbetsmarknaden, kompetensförsörjning och bedömning av utländsk utbildning (pdf)

Rapporten är den avslutande delen i UHR:s studie "Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration?" 

Senast uppdaterad: 17 november 2023