Under tre år samordnade UHR en pilotverksamhet för att stödja lärosäten att skapa varaktiga strukturer och samarbeten kring bedömning av reell kompetens. Verksamheten avslutades 2018. Lärosätena har slutrapporterat sina resultat och UHR tagit fram en sammanfattande rapport.

Pilotverksamheten har rönt stort intresse och engagemang bland lärosätena. Det finns flera lyckosamma samarbetsprojekt som i sina slutrapporter beskriver att de har för avsikt att fortsätta samverka och några avser att sluta överenskommelser om att godta varandras bedömningar. Ett flertal projekt har tagit fram metodstöd, kartläggningsmodeller och även sett över roll- och ansvarsfördelning för bedömningsarbetet, där akademiska bedömare har en nyckelroll.

Nitton projekt beviljades drygt 51 miljoner kronor under 2017 och 2018. Tjugotre lärosäten har, enskilt eller nätverk, deltagit i projekten.

Vidare har Nationellt uppdrag för utvecklingen av validering (NUKUV) tagit fram en slutrapport. Projektet hade som syfte att främja akademins roll inom validering och involvering av ledningarna i det arbetet.