Utlåtande om utländsk utbildning är en nyckel till integration

Det har betydelse för arbetsgivare att ta del av utlåtanden över utländsk utbildning. Det påverkar rekryteringsprocessen positivt och kan bidra till att förbättra invandrade personers möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

I rapporten "Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning" (Rapport 2023:3), som bygger på en enkätstudie, undersöks vilken betydelse utlåtanden över utländska gymnasieutbildningar och eftergymnasiala yrkesutbildningar har för svenska arbetsgivare. Ett utlåtande ska kunna vägleda arbetsgivare, och ge information om den utländska utbildningens innehåll, nivå och vilken svensk examen den motsvarar. Detta är en delrapport i UHR:s studie "Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration?".

Färre invandrade personer förvärvsarbetar

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många arbetsgivare, särskilt till såOmslag.PNG kallade bristyrken. Personer som har invandrat till Sverige förvärvsarbetar i mindre utsträckning än inrikes födda. Tidigare studier visar positiva samband mellan bedömning av utländsk utbildning och invandrade personers etablering på arbetsmarknaden.

Utlåtandet används tidigt i rekryteringsprocessen

Rapporten undersöker bland annat hur arbetsgivare använder utlåtanden i rekryteringsprocesser. Omkring 80 procent av dem som sett ett utlåtande över utländsk utbildning från UHR i samband med rekrytering sa att det hade betydelse för beslutet att anställa. Utlåtandet används allra mest tidigt i rekryteringsprocessen. Det som flest arbetsgivare ansåg som viktigt, är information om vilken nivå utbildningen motsvarar i Sverige, och att utbildningsdokumentens äkthet är styrkt.

Kunskaper i svenska avgör

Förtroendet för utländsk utbildning undersöks också, och vad som påverkar vid anställning av en person med utländsk utbildning. Flest arbetsgivare visade sig ha visst förtroende för utländsk utbildning, 60 procent, men 35 procent hade stort förtroende. Störst förtroende hade arbetsgivarna för utbildningar från Norden och EU, och minst för utbildningar från Afrika, följt av Latinamerika och Mellanöstern. Utlåtandet ökar kunskapen om hur utbildningar från olika platser och kan bidra till likabehandling. Men det viktigaste för arbetsgivarna när de anställer en person med utländsk utbildning är goda kunskaper i svenska språket.

Med hjälp av bedömning av utländska utbildningar kan fler etablera sig på arbetsmarknaden, och etableringen kan ske på rätt nivå, inom relevant yrke. UHR:s utlåtanden över utländsk utbildning har potential att i ännu större utsträckning bidra till integration och kompetensförsörjning.

Rapport: Arbetsgivares syn på utlåtanden över utländsk utbildning (pdf)

I filmen presenterar Sofia Scholler och Lars Petersson delrapporten:


Rapporten är den tredje i en serie publikationer i UHR:s studie "Erkännande av utländsk utbildning – ett verktyg för integration?" 

Senast uppdaterad: 13 mars 2024