Lyssna

Yttrande över Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle

Fler platser på högskolornas vägledarutbildningar samt flera vägar in i vägledaryrket är en förutsättning för att kunna genomföra de förslag som finns i betänkandet Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4). Det menar UHR i sitt yttrande.

Regeringen beslutade den 30 november 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som syftar till att utveckla skolans studie- och yrkesvägledning, så att elever i grund- och gymnasieskolan ges likvärdiga förutsättningar att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv. 

UHR menar i sitt yttrande att ambitionen att stärka arbetet med karriärvägledning inom skolan, i syfte att kunna erbjuda en professionell och likvärdig karriärvägledning med hög kvalitet, är god.

Det kan bland annat främja vägledningens roll i att kompensera för elevernas olika förutsättningar. Därmed kan den bidra till att motverka social snedrekrytering till studier och könsbundna studie- och yrkesval.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021