Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Totalt: 1780 termer i ordboken

A

Svenska Engelska
acceleratorfysik och instrumentering accelerator physics and instrumentation
ackrediterad utbildning accredited programme
ackrediterat universitet accredited university
ackreditering accreditation
adjungera co-opt
adjungerad adjunct
adjungerad lektor (se adjungerad)
adjungerad professor adjunct professor
adjunkt
universitetsadjunkt högskoleadjunkt
lecturer
admissions (se antagning)
admissions process (se antagning)
advisory committee to the president (se rektorsråd)
advisory committee to the vice-chancellor (se rektorsråd)
advisory to the president (se rektorsråd)
advisory to the vice-chancellor (se rektorsråd)
advokat advocate
agronomexamen Degree of Master of Science in Agriculture
agronomie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science
agronomie licentiatexamen Degree of Licentiate in Agricultural Science
agronomie magisterexamen Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)
agronomie masterexamen Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)
akademi academia
academic community
akademiker university graduate /GB/
college graduate /US/ graduate
akademisk avhandling
avhandling
thesis
dissertation
akademisk examen higher education qualification
academic qualification university degree university diploma
akademisk högtid academic ceremony
akademisk kvart academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced
aktivitetsgrad degree of activity
ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning ALF
funding for medical training and research
algebra och logik algebra and logic
allmän behörighet (se grundläggande behörighet)
allmän medicin general medicine
allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå general syllabus for third-cycle programmes
allmänna skolväsendet public education
allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)
allmänt utbildningsområde (se utbildningsvetenskaplig kärna)
alternativt urval alternative selection
alumn alumnus (m.)
alumna (f.)
alumnenkät alumni questionnaire
alumni survey
alumnundersökning alumni survey
alumnverksamhet alumni activities
anknytning till annan högskola affiliation to another higher education institution
anmäla apply for
apply
anmälan
ansökan ansökning anmälning
application
anmälningskod
ansökningskod
application code
annan undervisande och forskande personal other academic staff
anslag direct government funding
anställningsbar employable
anställningsbarhet employability
anställningskategori employment category
anställningsordning appointments procedure
appointment system
anställningsvillkor terms of employment
antagning admission
antagningsenhet admissions office
antagningsomgång admissions round
antagningsordning admission regulations
antagningsprocess (se antagning)
antagningsprov entrance examination
entrance test
antikvetenskap classical archaeology and ancient history
apotekare pharmacist
arbetslivsanknuten work-linked
arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad
work oriented
work related
arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant
labour market representative
arbetslivsstudier work sciences
arbetsmedicin och miljömedicin occupational health and environmental health
arbetsprov portfolio
work samples
arbetsterapeut occupational therapist
arbetstidsavtal working hours agreement
areell ekonomi agricultural economics
areell teknik agricultural technology
arkeologi archaeology
arkitekturteknik architectural engineering
aspirantutbildning (se kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning)
assistent med utbildningsbidrag research or teaching assistant with doctoral grant
associate professor /US/ (se lektor)
astronomi, astrofysik och kosmologi astronomy, astrophysics and cosmology
atom- och molekylfysik och optik atom and molecular physics and optics
audionom audiologist
audionomexamen Degree of Bachelor of Science in Audiology
AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)
AUO (se utbildningsvetenskaplig kärna)
avbryta interrupt
discontinue
avgiftsfri undervisning free tuition
avgiftsskyldig required to pay fees
avgångsbetyg (se slutbetyg)
avgångsbetyg (se slutbetyg)
avhopp (se kvarvaro)
avhoppare drop-out
avklarade högskolepoäng credits awarded
credits completed credits earned
avnämare stakeholder
potential employer
avslå reject
avstängning suspension
avtal agreement
contract
avvisa dismiss
reject
Till toppen av sidan

B

Svenska Engelska
Bachelor's degree (se examen på grundnivå)
Bachelor's level qualification (se examen på grundnivå)
barn- och ungdomspedagogisk examen Bachelor of Education in Child and Youth Education
barnmorskeexamen Postgraduate Diploma in Midwifery
basgrupp (se PBL-basgrupp)
bearbetnings-, yt- och fogningsteknik manufacturing, surface and joining technology
bedömning av kvalitetssäkringssystem quality assurance audit
bedömningsgrund basis of assessment
bedömningshandboken Qualification Assessment Manual
befordra promote
behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning
needs-driven research
behörig sökande qualified applicant
behörig till studier qualified for entry
qualified for admission
behörighetsgivande kurs prerequisite course
qualifying course
behörighetskrav
förkunskapskrav
entry requirements
admission requirements
behörighetsregler entry regulations
admission regulations
beprövad erfarenhet proven experience
best practice
beräkningsmatematik computational mathematics
beställande högskola
köpande högskola
contracting higher education institution
betalande student
betalstudent
fee-paying student
betygsnämnd examining committee
grading committee
betygsskala grading scale
betygsunderlag basis of assessment
betygsurval (se urval)
betygsurval (se urval)
betygsutdrag official transcript
betygsätta
sätta betyg
grade
bevilja undantag
ge dispens
exempt
waive
bildkonst visual arts
bildlärarexamen Bachelor of Education in Art and Design
biofysik biophysics
bioinformatik och systembiologi bioinformatics and systems biology
biokatalys och enzymteknik biocatalysis and enzyme technology
biokemi och molekylärbiologi biochemistry and molecular biology
biomaterial bio materials
biomaterialvetenskap biomaterials science
biomedicinsk analytiker biomedical scientist
bioprocessteknik bioprocess technology
bioteknisk apparatteknik bioengineering equipment
bioteknologi med applikationer på växter och djur agricultural biotechnology
bisyssla secondary employment
biträdande prefekt deputy head of department
assistant head of department
biträdande professor associate professor
biträdande professor associate professor
Bolognaprocessen Bologna Process
botanik botany
brandingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering
breddningsstudier complementary studies
bristande kvalitet Inadequate Quality
bruttostudietid maximum permitted period of study
byggproduktion construction management
Till toppen av sidan

C

Svenska Engelska
campus
universitetsområde
campus
campuskurs on-campus course
campus course
campusstudent on-campus student
campus student
campusutbildning
campusbaserad utbildning
on-campus teaching
on-site teaching
cancer och onkologi cancer and oncology
cell- och molekylärbiologi cell and molecular biology
cellbiologi cell biology
central antagning (se samordnad antagning)
civilekonomexamen Degree of Master of Science in Business and Economics
civilingenjörsexamen Degree of Master of Science in Engineering
clinical placement (se praktik)
clinical placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical rotations (se praktik)
clinical rotations (se verksamhetsförlagd utbildning)
clinical training (se praktik)
clinical training (se verksamhetsförlagd utbildning)
Till toppen av sidan

D

Svenska Engelska
data- och informationsvetenskap
datateknik
computer and information science
datasal computer room
ICT-suite
datavetenskap
datalogi
computer science
datorseende och robotik computer vision and robotics
datorsystem computer systems
datorteknik computer engineering
Degree of licentiate (se examen på forskarnivå)
dekan
dekanus
dean
delegationsordning delegation of authority
delegation of powers
delgenomgång preliminary review
delkurs module
deltagande i prov participation in examination
deltagande i utbildning course participation
deltentamen
delprov
examination
deltidsstudent part-time student
deltidsstudier part-time study
den kondenserade materiens fysik condensed matter physics
dermatologi och venerologi dermatology and venereal diseases
design design
diagnostisk bioteknologi diagnostic biotechnology
diagnostiskt prov diagnostic test
didaktik didactics
dietist dietician
dietistexamen Degree of Bachelor of Science in Dietetics
digital hemtentamen (se hemtentamen)
digital salstentamen on-campus e-examination
digital tentamen e-examination
diplom diploma
certificate
direkta statsanslag direct government funding
disciplin discipline
disciplinbestämmelse
disciplinregel
disciplinary regulation
disciplinary provision
disciplinnämnd disciplinary board
disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd
disciplinary measure
disciplinärende disciplinary case
discussant (se opponent)
discussant (se opponent)
diskret matematik discrete mathematics
diskutant (se opponent)
diskutant (se opponent)
dispensansökan application for exemption
disputation defence of doctoral thesis
thesis defence dissertation defence PhD defence
disputera publicly defend a doctoral thesis
distanskurs distance learning course
distansstudent distance student
distansstudier (se distansutbildning)
distanstentamen remote examination
off-campus examination
distanstentamen (se tentamen på annan ort)
distansundervisning distance education
virtual learning
distansutbildning distance learning
distributionsform distribution platform
djursjukskötarexamen Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing
djursjukvårdarexamen (se djursjukskötarexamen)
docent docent
reader /GB/ associate professor /US/
docentbevis
docentintyg
docent certificate
docentföreläsning trial lecture for appointment as a docent
docentkompetens qualification required for appointment as a docent
docentur (se docent)
doctoral degree (se examen på forskarnivå)
doctoral level qualification (se examen på forskarnivå)
doktor doctor
doktorand
forskarstudent forskarstuderande
doctoral student
third-cycle student research student PhD student
doktorandanställning doctoral studentship
PhD studentship
doktorandombudsman
doktorandombud
doctoral student representative
doktorandtjänst (se doktorandanställning)
doktorera take a doctorate
take a PhD
doktorsavhandling doctoral thesis
doctoral dissertation
doktorsexamen Degree of Doctor
doctoral degree doctorate PhD
doktorshatt doctoral cap
doktorspromotion
promotion promovering
doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony doctoral degree conferment ceremony
doktorsring doctoral ring
donator donor
benefactor
driftskostnad operating costs
running costs
dubbel examen double degree
dugga test
quiz /US/
Till toppen av sidan

E

Svenska Engelska
ECTS ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System
ECTS-poäng ECTS credit
efteranmälan
efteransökan sen anmälan
late application
efterantagning
kompletterande antagning
acceptance of late applicants
eftergymnasial post-secondary
eftergymnasial utbildning post-secondary education
eftergymnasial yrkesutbildning post-secondary non-tertiary vocational education and training
egen finansiering self funding
egenfinansierad doktorand self-funded doctoral student
ekologi ecology
ekonomi economics
ekonomi och näringsliv economics and business
ekonomie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics
ekonomie högskoleexamen Higher Education Diploma in Business and Economics
ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics
ekonomie licentiatexamen Degree of Licentiate of Science in Business and Economics
ekonomie magisterexamen Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)
ekonomie masterexamen Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)
ekonomisk geografi economic geography
ekonomisk historia economic history
ekvivalering (se erkännande)
elektronik electronics
elektronisk spikning electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis
elektroteknik electrical engineering
elektroteknik och elektronik electrical engineering, electronic engineering, information engineering
elinstallatör electrical contractor
e-lärande (se webbaserad distansutbildning)
e-lärande (se webbaserad distansutbildning)
empirisk undersökning empirical study
energiteknik energy engineering
enskild utbildningsanordnare independent higher education provider
enstaka kurs (se fristående kurs)
erkännande recognition of qualification
etappavgång intermediate exit point
e-tentamen (se digital tentamen)
etnologi ethnology
EU:s utbytesprogram EU exchange programme
examen på forskarnivå third-cycle qualification
examen på grundnivå first-cycle qualification
examensansökan application for a certificate
examensarbete
självständigt arbete
degree project
independent project
examensbeskrivning qualification descriptor
examensbevis degree certificate
diploma
examenskrav qualification requirements
degree requirements diploma requirements
examensmål qualitative target
examensordning System of Qualifications
examensrätt (se examenstillstånd)
examensstruktur (se referensram för examina)
examenstillstånd degree-awarding powers
entitlement to award a qualification
examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd
appraisal of degree-awarding powers
examensutställning graduation exhibition
examinationsform mode of assessment
examination format
examinationsrätt (se examenstillstånd)
examinationstillfälle (se tentamenstillfälle)
examinera assess
excellent lärare (se meriterad lärare)
excellent lärare (se meriterad lärare)
exjobb (se examensarbete)
extern forskningsfinansiär source of external research funding
externfinansiering external funding
Till toppen av sidan

F

Svenska Engelska
fackspråk language for special purposes
LSP
fakultet faculty
school
fakultetsanslag direct government funding for research and third-cycle programmes
fakultetsnämnd faculty board
fakultetsopponent (se opponent)
fakultetsopponent (se opponent)
fakultetsövergripande interfaculty
farmaceutisk synteskemi pharmaceutical chemistry
farmaci pharmaceutics
farmacie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science
farmacie högskoleexamen Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science
farmacie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science
farmacie licentiatexamen Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science
farmakologi pharmacology
filmvetenskap studies on film
filosofie högskoleexamen Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science
filosofie kandidatexamen Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science Degree of Bachelor of Social Science
filosofie licentiatexamen Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science Degree of Licentiate of Social Science
filosofie masterexamen Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)
filosofisk fakultet faculty of humanities
faculty of arts
finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå funding plan for third-cycle programmes
flexibel utbildning flexible learning
flyglärarexamen Diploma of Education in Aviation
folkhögskola folk high school
independent adult education college
folkhögskollärare folk high school teacher
folkhögskollärarexamen Higher Education Certificate in Folk High School Education
for credit (se poänggivande)
formell behörighet formal entry requirements
forskaranställning research appointment
research post
forskare researcher
forskarexamen (se examen på forskarnivå)
forskarflykt brain drain
forskarkarriär research career
forskarnivå third cycle
forskarskola graduate school
forskarstudier (se högskoleutbildning på forskarnivå)
forskartjänst (se forskaranställning)
forskarutbildningskurs
doktorandkurs
third-cycle course
doctoral course
forskarutbyte researcher exchange
forskning
vetenskaplig forskning
research
forskning och utveckling
FoU
research and development
R&D
forskningsanknytning research basis
forskningsanslag direct government funding for research
forskningsbidrag research grant
forskningsfinansiär research funding body
forskningsinformation dissemination of research results
forskningsinstitut research institute
forskningsledare
vetenskaplig ledare
head of research
research director research group leader
forskningsnämnd research board
forskningsområde research domain
forskningspark science park
research park
forskningspolitik research policy
forskningsprogram research programme
forskningsprojekt research project
forskningssekreterare research officer
forskningsskicklighet research skills
research expertise
forskningsstiftelse research foundation
forskningsuppdrag research assignment
forskningsämnesgrupp field of application
forskningsöversikt research overview
fortbildningskurs continuing professional development course
CPD course
fortsättningskurs (se kurs)
fortsättningsregistrering continued registration
fotonik photonics
framläggning av avhandling thesis submission
freemover-student
freemoverstudent
non-exchange student
free mover
fristående kurs freestanding course
full kostnadstäckning fully financed
fully funded
fullgjord utbildning
fullföljd utbildning
completed education
fusion, plasma och rymdfysik fusion, plasma and space physics
fusk cheating
fysik physics
physical sciences
fysikalisk kemi physical chemistry
fysioterapi physiotherapy
fältstudier field studies
färdighet proficiency
skills
fördjupningskurs (se kurs)
föreläsare lecturer
förkunskaper prior knowledge
förnyelsebar bioenergi renewable bioenergy research
förordnande appointment
förstahandssökande first choice applicant
förvaltningschef chief administrative officer
registrar /GB/
förvaltningschef (se universitetsdirektör )
förvaltningschef (se universitetsdirektör )
Till toppen av sidan

G

Svenska Engelska
gemensam antagning (se samordnad antagning)
general degree (se generell examen)
generell examen general qualification
genetik genetics
genetik och förädling inom lantbruksvetenskap genetics and breeding in agricultural sciences
genomsnittsbetyg average grade
genomströmning student completion
genomströmningshastighet student completion rate
geofysik geophysics
geofysisk teknik geophysical engineering
geologi geology
geometri geometry
geovetenskap earth sciences
geriatrik geriatrics
gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning gerontology, specialising in medical and health sciences
globaliseringsstudier globalisation studies
godkänd
G
pass
godkännande approval
acknowledgement
grundexamen (se examen på grundnivå)
grundforskning basic research
pure research
grundkurs (se kurs)
grundläggande behörighet general entry requirements
grundläggande behörighetskrav general entry requirements
grundläggande högskoleutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6
grundskola primary and lower-secondary school
grundskolans senare år secondary school
grundskolans tidigare år primary school
grundskollärarexamen 4-9 Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School
grundutbildning (se högskoleutbildning på grundnivå)
grundutbildningsnämnd (se fakultetsnämnd)
grupprum group room
gymnasial vuxenutbildning adult education at upper-secondary level
gymnasienivå upper-secondary level
post-16 high-school level /US/
gymnasieskola upper-secondary school
high school /US/ sixth-form college /GB/
gymnasieutbildning upper-secondary education
post-16 education high school education /US/
gästforskare visiting research fellow
gästföreläsning guest lecture
gäststudent (se inresande student)
gäststudent (se internationell student)
gäststuderande (se inresande student)
Till toppen av sidan

H

Svenska Engelska
halvtidsstudier half-time study
handledare supervisor
tutor adviser
handledarsystem supervision system
handledd praktik supervised placement
supervised internship
handledning supervision
havs- och vattendragsteknik ocean and river engineering
head of academy (se prefekt)
head of academy (se prefekt)
head of school (se prefekt)
head of school (se prefekt)
hedersdoktor honorary doctor
helfartsstudier (se heltidsstudier)
heltidsanställd employed fulltime
full-time employee
heltidsanställning full-time employment
heltidsstudier full-time study
helårsprestation annual performance equivalent
helårsstudent FTE
full-time equivalent
hematologi hematology
hemtentamen take-home examination
unsupervised examination
hemuniversitet home university
hippologexamen Higher Education Diploma in Equine Science
historia history
hortonomexamen Degree of Master of Science in Horticulture
humaniora humanities
the humanities
humanistisk fakultet faculty of humanities
faculty of arts
humanistisk-samhällsvetenskaplig humanities and social sciences
husbyggnad building technologies
husdjursvetenskap animal and dairy science
hushålls- och kostvetenskap home economics and nutrition
domestic science and dietetics
hushållslärarexamen Bachelor of Education in Home Economics
huvudhandledare principal supervisor
huvudman accountable authority
huvudområde
huvudsakligt område
main field of study
huvudämne main subject
major subject
huvudämne (se huvudområde)
håp (se helårsprestation)
hås (se helårsstudent)
hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi health care service and management, health policy and services and health economy
hälsovetenskap health sciences
hög kvalitet High Quality
högskola university college
Högskolans avskiljandenämnd
HAN
Higher Education Expulsions Board
högskoleexamen (1) higher education qualification
university qualification academic qualification
högskoleexamen (2) Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
högskoleförberedande examen university entrance qualification
högskoleförordningen Higher Education Ordinance
högskoleförvaltning higher education administration
HEI administration
högskoleingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Engineering
högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning
higher education access programme
högskolelagen Higher Education Act
högskolepoäng credit
higher education credit
Högskoleprovet Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT
högskolerektor (se rektor)
högskolesektorn the higher education sector
högskolestudier (se högskoleutbildning)
högskolestyrelse board of governors
board of trustees /US/
högskoleutbildning
högre utbildning akademisk utbildning
higher education
högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå
second-cycle courses and study programmes
högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå forskarutbildning
third-cycle courses and study programmes
research programs /US/
högskoleutbildning på grundnivå first-cycle courses and study programmes
högskoleväsendet the higher education sector
hörsal lecture theatre
hösttermin autumn semester
fall semester /US/
Till toppen av sidan

I

Svenska Engelska
icke-poänggivande (se poänggivande)
idé- och lärdomshistoria history of ideas
idrottslärarexamen Bachelor of Education in Physical Education
idrottsvetenskap sport and fitness sciences
ifrågasätta examenstillstånd notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification
immunologi immunology
immunologi inom det medicinska området immunology in the medical area
inbjudan att medverka i konferens call for papers
inbäddad systemteknik embedded systems
incomplete (se rest)
individualiserad undervisning individualised tuition
individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå individual study plan for third-cycle studies
industriell bioteknik industrial biotechnology
industriell teknik industrial technology
infektionsmedicin infectious medicine
informationsteknik informatics
infrastrukturteknik infrastructure engineering
inkomstprövad means tested
inkomstprövat tillägg means-tested supplement
inkomstrelaterat lån income-contingent loan
inlämningsuppgift written assignment
inlärning learning
inlärningsproblem
inlärningssvårigheter
additional needs
learning needs
innovationskontor innovation centre
inresande student incoming student
international student
inresande student (se internationell student)
inriktning specialisation
inriktning på examen degree specialisation
inrätta utbildning establish a course or a study programme
institution department
school
institutionschef (se prefekt)
institutionschef (se prefekt)
institutionsföreståndare (se prefekt)
institutionsföreståndare (se prefekt)
institutionssekreterare departmental secretary
institutionsstyrelse department board
institutionstjänstgöring departmental duties
inställd kurs cancelled course
intagning (se antagning)
interaktionsteknik interaction technologies
interdisciplinär interdisciplinary
transdisciplinary
interimistisk avstängning interim suspension
internationalisering på hemmaplan internationalisation at home
internationell migration och etniska relationer
IMER
international migration and ethnic relations
internationell student international student
introduktionskurs introductory course
inträdesprov (se antagningsprov)
intyg certificate
intyg över förväntat deltagande certificate of anticipated participation
Till toppen av sidan

J

Svenska Engelska
jordbruksvetenskap agricultural science
jubeldoktor jubilee doctor
juridik law
juridik och samhälle law and society
juris doktorsexamen Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science
juris högskoleexamen Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws
juris kandidatexamen (se juristexamen)
juris licentiatexamen Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws
juris magisterexamen Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)
juris masterexamen Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)
juristexamen Degree of Master of Laws
LLM
jägmästarexamen Degree of Master of Science in Forestry
jämförande språkvetenskap och lingvistik general language studies and linguistics
jämförelsetal grade average
jämställdhet gender equality
Till toppen av sidan

K

Svenska Engelska
kamratbedömning peer assessment
kandidatexamen Degree of Bachelor
BA BSc
kandidatprogram Bachelor’s programme
first-cycle programme
kandidatuppsats Bachelor’s essay
Bachelor’s project
kappa till avhandling introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation
kardiologi cardiac and cardiovascular systems
karriärvägledare career counsellor
career adviser
karriärvägledning career guidance
vocational guidance
katederundervisning whole-group teaching
kemi chemistry
chemical sciences
kemiska processer chemical process engineering
kemiteknik chemical engineering
keramteknik ceramics
kiropraktor chiropractor
kirurgi surgery
klassiska språk classical languages
klimatforskning climate research
klinisk assistent clinical assistant
klinisk laboratoriemedicin clinical laboratory medicine
klinisk medicin clinical medicine
klinisk utbildning clinical training
klinisk vetenskap clinical science
kollegial utvärdering peer review
kollegium faculty meeting
faculty
kommersialisering av forskningsresultat commercialisation of research
kommunikationssystem communication systems
kommunikationsvetenskap communication studies
kompendium compendium
kompetensbevis certificate of professional competence
kompetenshöjande åtgärder professional development courses
skills enhancement measures
kompetenskrav competence requirements
required qualifications
kompetensnivå competence level
kompetensutveckling continuing professional development
skills enhancement
kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning bridging programme for graduates with foreign qualifications
komplettering supplementary qualification
kompositmaterial och kompositteknik composite science and engineering
komvux (se gymnasial vuxenutbildning)
konferensartikel paper
konkurrenskomplettering top-up qualification
konst arts
konstnärlig doktorsexamen Degree of Doctor
konstnärlig examen qualification in the fine, applied and performing arts
konstnärlig fakultet faculty of fine, applied and performing arts
konstnärlig forskning artistic research
konstnärlig grund artistic basis
konstnärlig högskola university college of fine, applied and performing arts
konstnärlig högskoleexamen Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
konstnärlig högskoleexamen i dans Higher Education Diploma in Dance
konstnärlig högskoleexamen i design Higher Education Diploma in Design
konstnärlig högskoleexamen i fri konst Higher Education Diploma in Fine Arts
konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk Higher Education Diploma in Arts and Crafts
konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning Higher Education Diploma in Literary Composition
konstnärlig högskoleexamen i media Higher Education Diploma in Media
konstnärlig högskoleexamen i musik Higher Education Diploma in Music
konstnärlig högskoleexamen i nycirkus Higher Education Diploma in Neo Circus
konstnärlig högskoleexamen i opera Higher Education Diploma in Opera
konstnärlig högskoleexamen i scen och media Higher Education Diploma in Performing Arts and Media
konstnärlig högskoleexamen i teater Higher Education Diploma in Theatre
konstnärlig kandidatexamen Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA
konstnärlig kandidatexamen i dans Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance
konstnärlig kandidatexamen i design Degree of Bachelor of Fine Arts in Design
konstnärlig kandidatexamen i fri konst Degree of Bachelor of Fine Arts
konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts
konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition
konstnärlig kandidatexamen i media Degree of Bachelor of Fine Arts in Media
konstnärlig kandidatexamen i musik Degree of Bachelor of Fine Arts in Music
konstnärlig kandidatexamen i nycirkus Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus
konstnärlig kandidatexamen i opera Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera
konstnärlig kandidatexamen i scen och media Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media
konstnärlig kandidatexamen i teater Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre
konstnärlig licentiatexamen Degree of Licentiate
konstnärlig magisterexamen Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) MFA
konstnärlig magisterexamen i dans Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance
konstnärlig magisterexamen i design Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design
konstnärlig magisterexamen i fri konst Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
konstnärlig magisterexamen i konsthantverk Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts
konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition
konstnärlig magisterexamen i media Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media
konstnärlig magisterexamen i musik Degree of Master in Music (60 credits)
konstnärlig magisterexamen i nycirkus Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus
konstnärlig magisterexamen i opera Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera
konstnärlig magisterexamen i scen och media Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media
konstnärlig magisterexamen i teater Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre
konstnärlig masterexamen Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) MFA
konstnärlig masterexamen i dans Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance
konstnärlig masterexamen i design Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design
konstnärlig masterexamen i fri konst Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
konstnärlig masterexamen i konsthantverk Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts
konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition
konstnärlig masterexamen i media Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media
konstnärlig masterexamen i musik Degree of Master in Music (120 credits)
konstnärlig masterexamen i nycirkus Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus
konstnärlig masterexamen i opera Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera
konstnärlig masterexamen i scen och media Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media
konstnärlig masterexamen i teater Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre
konstnärlig skicklighet artistic expertise
konstnärlig utbildning programmes in fine, applied and performing arts
konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts
konstnärligt ämne creative and artistic subject
konstvetenskap art history
kontrollbesked preliminary assessment
proof of submission and preliminary assessment
korrosionsteknik corrosion engineering
kriterium criterion
kulturgeografi human geography
kulturstudier cultural studies
kunnande expertise
kunskap knowledge
kunskap och förståelse knowledge and understanding
kunskaper och färdigheter knowledge and skills
kunskaps- och innovationssystem knowledge and innovation system
kunskapsnivå level of knowledge
kunskapssyn approach to knowledge
kunskapsöverföring
kunskapsväxling
knowledge transfer
knowledge exchange
kurs
universitetskurs högskolekurs
course
higher education course university course
kursanordnare course provider
kursansvarig lärare
kursledare kursansvarig
course coordinator
course director
kursbevis course certificate
kursdeltagare course participant
kursinnehåll course content
kursklassificering course classification
kurskod course code
kurslitteratur required reading
kurslängd course length
kursmoment course component
kursmål intended course learning outcomes
kursnivå course level
kursplan course syllabus
course specification
kurstillfälle course instance
kursuppläggning course organisation
course structure
kursutbud range of courses offered
kursutvärdering (se kursvärdering)
kursvärdering course evaluation
kvalificerad yrkeshögskoleexamen Advanced Higher Vocational Education Diploma
kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning KY
post-secondary vocational education and training
kvalitetsarbete quality assurance procedures
quality enhancement activities quality assurance mechanisms
kvalitetsaspekt quality aspects
quality perspective
kvalitetsbedömning quality assessment
quality audit
kvalitetsförbättring quality improvement
quality enhancement
kvalitetsgranskning quality audit
kvalitetskontroll quality control
kvalitetsstyrning quality management
kvalitetssäkring quality assurance
kvalitetssäkringsorgan quality assurance agency
kvalitetsutvärdering quality evaluation
kvarvarande (se kvarvaro)
kvarvaro retention
persistence
kvoterad antagning quota-based admissions
kvotering affirmative quotas
kvällskurs evening course
kåravgift students’ union fee
kårfunktionär students’ union official
kårobligatorium compulsory students’ union membership
kårtillhörighet students’ union membership
Till toppen av sidan

L

Svenska Engelska
laboration laboratory session
practical
Ladok Ladok
Ladok student registry
landskapsarkitektexamen Degree of Master of Science in Landscape Architecture
landskapsarkitektur landscape architecture
landskapsingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management
landskapsplanering landscape planning
lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet agricultural occupational health and safety
lantbruksvetenskap agricultural sciences
lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske agricultural, forestry and fisheries
lantmästarexamen Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management
ledningsråd (se rektorsråd)
legitimation professional status qualification
legitimationskurs professional qualification course
legitimationsyrke (se reglerat yrke)
legitimerad registered
licensed chartered
lektion teaching session
class
lektor
universitetslektor högskolelektor
senior lecturer /GB/
assistant professor /US/
lektorat senior lectureship
lektorsanställning lectureship
lektorstjänst (se lektorsanställning)
LIA (se lärande i arbetslivet)
licentiat licentiate
licentiate degree (se examen på forskarnivå)
licentiatexamen Degree of Licentiate
Licentiate degree
licentiatuppsats
licentiatavhandling akademisk avhandling för licentiatexamen
licentiate thesis
litteraturförteckning
källförteckning
list of references
bibliography
litteraturstudier specific literatures
litteraturvetenskap general literary studies
litterär gestaltning literary composition
livslångt lärande lifelong learning
livsmedelsteknik food engineering
livsmedelsvetenskap food science
logoped speech therapist
logopedexamen Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology
lokal antagning local admissions
lungmedicin och allergi respiratory medicine and allergy
läkare doctor of medicine
läkarexamen Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree Doctor of Medicine (MD)
läkemedelsbioteknik pharmaceutical biotechnology
läkemedelskemi medicinal chemistry
lärande learning
lärande i arbetslivet
lärande i arbete
learning in a work environment
lärandemål
förväntat studieresultat
intended learning outcomes
läranderesultat
faktiskt studieresultat
achieved learning outcomes
läraranställning teaching post
teaching position
lärarbrist teacher shortage
lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system
lärarexamen på avancerad nivå Master of Arts in Education
Master of Science in Education Master’s degree (240/270/300/330 credits) MEd
lärarexamen på grundnivå Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education Bachelor’s degree (180/210 credits) BEd
lärarfortbildning continuing professional development for teachers
lärarförslagsnämnd academic appointments board
lärarhandledning teacher’s guide
teacher’s manual
lärarkapacitet teaching capacity
lärarkompetens teaching ability
lärarledd praktik teacher-supervised placement
teacher-supervised internship
lärarledd undervisning teacher directed learning
classroom instruction
Lärarlyftet government CPD initiative for teachers
lärarroll the role of the teacher
lärarskicklighet teaching ability
lärartjänst (se läraranställning)
lärartäthet student-teacher ratio
lärarundantaget intellectual property rights of academic staff
lärarutbildning teacher education
teacher training
lärarutbyte teacher exchange
lärarvikarie substitute teacher
temporary cover /GB/
lärcentrum local study centre
lärobok textbook
läromedel study resources
study material
läroplan (se utbildningsplan)
lärosäte higher education institution
HEI
lärosätesgranskning HEI audit
lärplattform
utbildningsplattform
virtual learning environment
VLE learning management system LMS
läskurs
självstudiekurs
reading course
independent study /US/
läsperiod study period
läsår academic year
school year /US/
Till toppen av sidan

M

Svenska Engelska
magisterexamen Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) Degree of Master of Science (60 credits) Master’s degree (60 credits) MA MSc
magisterexamen i krigsvetenskap Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)
magisterexamen i statsvetenskap (60 credits) Degree of Master in Political Science
magisterexamen med ämnesbredd Master of….
magisterexamen med ämnesdjup Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in…
magisterprogram Master’s (60 credits) programme
magisteruppsats Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis
marin teknik marine engineering
markvetenskap soil sciences
maskinteknik mechanical engineering
masterexamen Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) Degree of Master of Science (120 credits) Master’s degree (120 credits) MA MSc
masterprogram Master’s (120 credits) programme
masteruppsats Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis
matematik mathematics
matematisk analys mathematical analysis
materialkemi materials chemistry
materialteknik materials engineering
medbedömare co-assessor
medelbetyg average grade
mediateknik media engineering
medicin medicine
medicin och hälsovetenskap medical and health sciences
medicine doktorsexamen Degree of Doctor of Medical Science
medicine högskoleexamen Higher Education Diploma in Medical Science
medicine kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Medical Science
medicine licentiatexamen Degree of Licentiate of Medical Science
medicine magisterexamen Degree of Master of Medical Science (60 credits)
medicine masterexamen Degree of Master of Medical Science (120 credits)
medicinsk apparatteknik medical equipment engineering
medicinsk apparatteknik medical equipment engineering
medicinsk bildbehandling medical image processing
medicinsk bioteknik medical biotechnology
medicinsk bioteknologi medical biotechnology
medicinsk biovetenskap medical bioscience
medicinsk biovetenskap medical bioscience
medicinsk ergonomi medical ergonomics
medicinsk ergonomi medical ergonomics
medicinsk etik medical ethics
medicinsk genetik medical genetics
medicinsk genetik medical genetics
medicinsk laboratorie- och mätteknik medical laboratory and measurements technologies
medicinsk material- och protesteknik medical materials
medicinsk material- och protesteknik medical materials
medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper basic medicine
medicinteknik medical engineering
medicinteknik medical engineering
medie- och kommunikationsvetenskap media and communications
medie- och kommunikationsvetenskap media and communications
medieteknik media and communication technology
medieteknik media and communication technology
medievetenskap media studies
medievetenskap media studies
mentor mentor
mentor mentor
merit qualification
merit qualification
meritberäkning
meritvärdering
assessment of qualifications
meritera sig aquire further qualifications
meritera sig aquire further qualifications
meriterad lärare recognised university teacher
meriterad lärare recognised university teacher
meriterande providing a useful qualification
meritering acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience
meriteringsanställning career-development position
meritförteckning curriculum vitae
CV
meritkurs weighted course
meritpoäng credit increment
meritpoäng credit increment
meritpoängskomplettering supplementary credit increment
meritpoängskomplettering supplementary credit increment
meritvärde merit rating
grade tariff
meritvärde merit rating
grade tariff
merkostnadslån supplementary loan
metallurgi och metalliska material metallurgy and metallic materials
metallurgi och metalliska material metallurgy and metallic materials
meteorologi och atmosfärforskning meteorology and atmospheric sciences
metodikkurs methodology course
mikrobiologi microbiology
mikrobiologi microbiology
mikrobiologi inom det medicinska området microbiology in the medical area
miljö- och naturvårdsvetenskap environmental sciences related to agriculture and land-use
miljöanalys och bygginformationsteknik environmental analysis and construction information technology
miljöanalys och bygginformationsteknik environmental analysis and construction information technology
miljöbioteknik environmental biotechnology
miljöbioteknik environmental biotechnology
miljöledning environmental management
miljövetenskap environmental sciences
miljövårdsforskning environmental research
miljövårdsforskning environmental research
mineral- och gruvteknik mineral and mine engineering
minimikrav minimum requirement
minimikrav minimum requirement
misstanke om oredlighet suspicion of misconduct
misstanke om oredlighet suspicion of misconduct
moderna språk modern languages
moment (se kursmoment)
monografi monograph
monografi monograph
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
MOOC
massive open online course
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
MOOC
massive open online course
morfologi morphology
morfologi morphology
motsvarande kunskaper equivalent knowledge
motsvarandebedömning equivalence assessment
multidisciplinär geovetenskap geosciences, multidisciplinary
multipel examen (se dubbel examen)
munta (se muntlig tentamen)
munta (se muntlig tentamen)
muntlig tentamen oral examination
oral exam
muntlig tentamen oral examination
oral exam
musik music
musik music
musiklärarexamen Master in Education in Music
musikvetenskap musicology
mycket hög kvalitet Very High Quality
mycket hög kvalitet Very High Quality
mycket väl godkänd
MVG
pass with special distinction
myndighet public authority
public agency
myndighet public authority
public agency
mål för antal examina
examinationsmål
target number for degrees awarded
mål- och resultatorienterad result oriented
mål- och resultatorienterad result oriented
mål- och resultatstyrning result-oriented management
management by objectives and results
målrelaterat betyg criterion-referenced grade
målrelaterat betyg criterion-referenced grade
målstyrning management by objectives
målstyrning management by objectives
måluppfyllelse goal attainment
måluppfyllelse goal attainment
mångvetenskap
flervetenskap
multidisciplinarity
mångvetenskaplig
flervetenskaplig
multidisciplinary
människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human computer interaction
människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human computer interaction
mänsklig interaktion med IKT human aspects of ICT
Till toppen av sidan

N

Svenska Engelska
nanoteknik nano technology
naprapat naprapath
nationalekonomi economics
nationalekonomi economics
nationellt resultatintyg national official transcript of records
naturresursteknik environmental engineering
naturresursteknik environmental engineering
naturvetenskap natural sciences
naturvetenskap natural sciences
naturvetenskaplig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
naturvetenskaplig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
naturvetenskaplig fakultet faculty of natural sciences
naturvetenskaplig fakultet faculty of natural sciences
naturvetenskaplig högskoleexamen Higher Education Diploma in Natural Sciences
naturvetenskaplig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
naturvetenskaplig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
naturvetenskaplig licentiatexamen Degree of Licentiate of Science
naturvetenskaplig magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
naturvetenskaplig magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
naturvetenskaplig masterexamen Degree of Master of Science (120 credits)
nettostudietid actual period of study
neurologi neurology
neurovetenskaper neurosciences
nivåbeskrivning cycle descriptor
non-credit (se poänggivande)
non-credit-bearing (se poänggivande)
normalstudieår standard academic year
regular academic year
normrelaterat betyg norm-referenced grade
normrelaterat betyg norm-referenced grade
not-for-credit (se poänggivande)
NYA joint admissions database for higher education in Sweden
NYA joint admissions database for higher education in Sweden
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nyutexaminerad
nyexaminerad
recent graduate
recently graduated
nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development board
nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete artistic research and development board
näringslivssamverkan collaboration with commerce and industry
näringslivssamverkan collaboration with commerce and industry
näringslära nutrition and dietetics
näringslära nutrition and dietetics
nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad distansutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätbaserad utbildning (se webbaserad distansutbildning)
nättentamen (se digital tentamen)
nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)
nätutbildning (se webbaserad distansutbildning)
Till toppen av sidan

O

Svenska Engelska
obehörig unqualified
obligatorisk kurs compulsory course
mandatory course obligatory course
obligatorisk kurs compulsory course
mandatory course obligatory course
oceanografi, hydrologi och vattenresurser oceanography, hydrology and water resources
odontologi odontology
dentistry
odontologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science
odontologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science
odontologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Dental Science
odontologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Dental Science
odontologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Science
odontologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Dental Science
odontologie magisterexamen Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)
odontologie masterexamen Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits)
offentlig handling public document
offentlig handling public document
offentlighetsprincipen the principle of public access to official documents
offentlighetsprincipen the principle of public access to official documents
offentligt försvar public defence
offentligt försvar public defence
officersexamen Degree of Bachelor of Science in Military Studies
officersexamen Degree of Bachelor of Science in Military Studies
oftalmologi ophthalmology
ompröva ett beslut review a decision
ompröva ett beslut review a decision
omprövning review
reassessment
omprövning review
reassessment
omregistrering re-registration
område
områdesbehörighet field-specific entry requirements
områdeskurs field-specific weighted course
områdeskurs field-specific weighted course
omtentamen resit
omvårdnad nursing
omvårdnad nursing
online examination (se digital tentamen)
onlinetentamen (se digital tentamen)
oorganisk kemi inorganic chemistry
oorganisk kemi inorganic chemistry
opponent external reviewer
opponent external reviewer
opponera
opponera på
publicly discuss and examine
serve as faculty examiner serve as student reviewer
opponering (se opposition)
opponering (se opposition)
opposition public discussion and examination
public examination
opposition public discussion and examination
public examination
optiker optician
optikerexamen Degree of Bachelor of Science in Optometry
optikerexamen Degree of Bachelor of Science in Optometry
ordinarie anställning employed until further notice
tenured post /US/
ordinarie anställning employed until further notice
tenured post /US/
organisk kemi organic chemistry
organisk kemi organic chemistry
organistexamen Master of Fine Arts in Church Music
ortopedi orthopaedics
ortopedi orthopaedics
ortopedingenjör orthopaedic engineer
ortopedingenjör orthopaedic engineer
ortopedingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics
ortopedingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics
otillåtet hjälpmedel unauthorised aids
otillåtet samarbete unauthorised collaboration
oto-rino-laryngologi otorhinolaryngology
oto-rino-laryngologi otorhinolaryngology
Till toppen av sidan

P

Svenska Engelska
paper (se konferensartikel)
pappers-, massa- och fiberteknik paper, pulp and fiber technology
partneruniversitet partner university
patobiologi pathobiology
patobiologi pathobiology
PBL-basgrupp PBL group
PBL-basgruppshandledare PBL group tutor
PBL group facilitator
PBL-basgruppshandledare PBL group tutor
PBL group facilitator
pedagogik teaching and learning
education pedagogy
pedagogik teaching and learning
education pedagogy
pedagogisk educational
pedagogical
pedagogisk educational
pedagogical
pedagogisk meritering acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience
pedagogisk skicklighet teaching expertise
pedagogisk utveckling educational development
pedagogisk utveckling educational development
pedagogiskt arbete pedagogical work
pediatrik pediatrics
pediatrik pediatrics
peer reviewer (se opponent)
peer reviewer (se opponent)
pensum study assignment
per capita-ersättning
ersättning per capita
per-capita funding
personlig professur personal chair
PhD (se examen på forskarnivå)
plagiat plagiarism
plagiatkontroll plagiarism check
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiering plagiarism
platsbesök site visit
platsbesök site visit
platsgaranti guaranteed admission
guaranteed place
pliktexemplar legal deposit copy
politices doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences
politices högskoleexamen Higher Education Diploma in Political Sciences
politices högskoleexamen Higher Education Diploma in Political Sciences
politices kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Political Sciences
politices kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Political Sciences
politices licentiatexamen Degree of Licentiate of Political Sciences
politices magisterexamen Degree of Master of Political Science (60 credits)
politices masterexamen Degree of Master of Political Science (120 credits)
politices masterexamen Degree of Master of Political Science (120 credits)
polymerkemi polymer chemistry
polymerkemi polymer chemistry
polymerteknologi polymer technologies
populärvetenskap education and outreach
positiv särbehandling affirmative action
positive discrimination
positiv särbehandling affirmative action
positive discrimination
postdoktor (se postdoktorsanställning)
postdoktorsanställning
postdokanställning
postdoctoral appointment
postdoc position
postdoktorsstipendium postdoctoral scholarship
postdoc scholarship postdoctoral grant postdoc grant
postdoktorsstipendium postdoctoral scholarship
postdoc scholarship postdoctoral grant postdoc grant
postgraduate student (se doktorand)
poäng (se högskolepoäng)
poänggivande credit-bearing
praktik placement
internship
praktikant student on placement
intern
praktikant student on placement
intern
praktikhandledare placement supervisor
internship supervisor
praktikperiod placement period
internship period
praktikplats placement
internship
praktikplats placement
internship
praktisera be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisera be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisk-pedagogisk utbildning professional training and teaching practice
praktiskt prov practical test
practical examination
prefekt
institutionsföreståndare
head of department
departmental chair
prefekt
institutionsföreståndare
head of department
departmental chair
preparandkurs (se propedeutisk kurs)
prestationsgrad performance indicator
prestationsgrad performance indicator
prodekan pro dean
deputy dean associate dean assistant dean
produktforskning product research
produktforskning product research
produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi production engineering, human work science and ergonomics
produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi production engineering, human work science and ergonomics
professionsutbildning professional education and training
PET
professionsutbildning professional education and training
PET
professor professor
full professor /US/
professor professor
full professor /US/
professor emeritus
professor emerita
professor emeritus
professor emerita emeritus professor
professor emeritus
professor emerita
professor emeritus
professor emerita emeritus professor
professors namn title of professor
professors namn title of professor
professorsinstallation professorial inauguration
profilering adoption of a profile
programansvarig programme co-ordinator
programinriktning specialisation
specialism
programinriktning specialisation
specialism
programkod programme code
programkod programme code
programmål programme objectives
programstudent degree programme student
programstudent degree programme student
programvaruteknik software engineering
projektarbete project work
promovera confer a doctor’s degree
promoverad (se doktorspromotion)
propedeutisk kurs preparatory course
proprefekt
ställföreträdande prefekt
deputy head of department
assistant head of department
prorektor pro-vice-chancellor
vice president /US/ deputy vice-chancellor
prorektor pro-vice-chancellor
vice president /US/ deputy vice-chancellor
prov test
examination exam
prov test
examination exam
provdisputation (se slutseminarium)
provföreläsning trial lecture
provtillfälle (se tentamenstillfälle)
provtjänstgöring induction period
provtjänstgöring induction period
prövning assessment
evaluation review
psykiatri psychiatry
psykolog psychologist
psykologexamen Degree of Master of Science in Psychology
psykologi psychology
psykoterapeut psychotherapist
psykoterapeutexamen Postgraduate Diploma in Psychotherapy
påbyggnadskurs (se kurs)
påbyggnadsutbildning (se högskoleutbildning på avancerad nivå)
Till toppen av sidan

Q

Svenska Engelska
qualified first-choice applicants per admitted student (se söktryck)
Till toppen av sidan

R

Svenska Engelska
radiologi och bildbehandling radiology, nuclear medicine and medical imaging
ramanslag framework funding
ramavtal framework agreement
general agreement
rambudget overall budget
reading list (se kurslitteratur)
receptarie prescriptionist
receptarieexamen Degree of Bachelor of Science in Pharmacy
recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)
recognition of prior learning (se validering av reell kompetens)
reell kompetens prior learning
referensram för examina qualifications framework
registrera register
registrering registration
registreringsintyg certificate of registration
reglerat yrke regulated profession
regleringsbrev public service agreements
funding target agreements
reglerteknik control engineering
rekrytering recruitment
rekryteringsmål recruitment target
rektor vice-chancellor /GB/
President /US/
rektorsinstallation inauguration of the vice-chancellor /GB/
presidential inauguration /US/
rektorsråd adviser to the vice-chancellor /GB/
adviser to the president /US/
rektorsämbetet the office of vice-chancellor /GB/
President’s office /US/
relativt betyg relative grade
religionshistoria history of religions
religionsvetenskap religious studies
reproduktionsmedicin och gynekologi obstetrics, gynaecology and reproductive medicine
reserv applicant on waiting list
reservantagning admission from waiting list
reservplacerad placed on a waiting list
reservplats waiting list number
respondent author of the thesis
author of the dissertation
rest not completed course component
resttentamen (se rest)
restuppgift make-up assignment
resultatintyg transcript of records
certificate of results
resurstilldelningssystem funding system
resource allocation system
retake (se omtentamen)
retention (se kvarvaro)
reumatologi och inflammation rheumatology and autoimmunity
riktad grundforskning strategic basic research
robotteknik och automation robotics
rymd- och flygteknik aerospace engineering
rättsmedicin forensic science
rättsvetenskap jurisprudence
law
röntgensjuksköterska radiographer
röntgensjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing
rörlighet
mobilitet
mobility
Till toppen av sidan

S

Svenska Engelska
sakkunnig external expert
subject specialist
sakområde specialist area
area of expertise
salskrivning written examination
samarbetsavtal partnership agreement
collaborative agreement
samfinansiering joint funding
co-financing
samhällsbyggnadsteknik built environment
civil engineering
samhällsfarmaci och klinisk farmaci social and clinical pharmacy
samhällsvetenskap social sciences
samhällsvetenskaplig fakultet faculty of social sciences
samlat betygsdokument transcript of all secondary-level courses and grades
samlat omdöme overall assessment
sammanläggningsavhandling compilation thesis
samordnad antagning pooled admissions system
samverkan med det omgivande samhället (se samverkansuppgiften)
samverkansuppgiften
tredje uppgiften
third stream activities
sannolikhetsteori och statistik probability theory and statistics
scenkonst performing arts
schablonbidrag standard grant
schema timetable
schedule
schemalagd timetabled
scheduled
schemaläggning timetabling
scheduling
sekretessmarkerad personuppgift non-disclosable personal details
sektoriell forskningsorganisation sectoral research body
sektorsforskning
sektoriell forskning
sector-specific research
sectoral research
seminariekurs seminar course
seminarium seminar
senior (se senior professor)
senior professor post retirement professor
signalbehandling signal processing
sista anmälningsdag
sista ansökningsdag
application deadline
closing date for applications
sjukgymnast physiotherapist
sjukhusfysiker medical physicist
sjukhusfysikerexamen Degree of Master of Science in Medical Physics
sjuksköterska nurse
sjuksköterskeexamen Degree of Bachelor of Science in Nursing
självstudier self-study
independent study
självvärdering
självbedömning
self-evaluation
self-evaluation report SER
sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen Bachelor of Science in Marine Engineering
sjöingenjörsexamen Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering
sjökaptens- och maskinteknikerexamen Bachelor of Science in Nautical Science
sjökaptensexamen Degree of Bachelor of Science in Nautical Science
skoglig doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Forestry
skoglig högskoleexamen Higher Education Diploma in Forestry
skoglig kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Forestry
skoglig licentiatexamen Degree of Licentiate of Science in Forestry
skoglig magisterexamen Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)
skoglig masterexamen Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)
skogs- och jordbruksvetenskap forestry and agricultural sciences
skogsmästarexamen Degree of Bachelor of Science in Forest Management
skogsteknikerexamen Higher Education Diploma in Forest Management
skogsvetenskap forest science
skriftlig tentamen written examination
written exam
skriftligt omdöme written assessment
skuggdoktorand shadow doctoral student
slutbetyg final school grades
slutbetyg final school grades
slutförd kurs completed course
slutförd kurs completed course
slutseminarium
slutgenomgång
final review
sluttentamen final examination
sluttentamen final examination
slöjdlärarexamen Bachelor of Education in Crafts
slöjdlärarexamen Bachelor of Education in Crafts
snedrekrytering recruitment imbalance
snedrekrytering recruitment imbalance
social bakgrund social background
social bakgrund social background
social och ekonomisk geografi social and economic geography
social omsorgsexamen University Diploma in Social Care
social snedrekrytering social imbalance
socialantropologi social anthropology
socialmedicin social medicine
socialpsykologi social psychology
socialt arbete social work
socialt arbete social work
socialvetenskap social sciences
sociologi sociology
sociologi sociology
socionomexamen Degree of Bachelor of Science in Social Work
sommarkurs summer course
sommarkurs summer course
sommartermin (se sommarkurs)
sommartermin (se sommarkurs)
specialistkompetens specialist competence
specialistsjuksköterskeexamen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
specialistsjuksköterskeexamen Postgraduate Diploma in Specialist Nursing
speciallärarexamen Postgraduate Diploma in Special Needs Training
specialpedagogexamen Postgraduate Diploma in Special Educational Needs
specialpedagogexamen Postgraduate Diploma in Special Educational Needs
spikblad notification of submission of a doctoral thesis
spikblad notification of submission of a doctoral thesis
spikning notification of the date of the defence of a doctoral thesis
språk och litteratur languages and literature
språklaboratorium
inlärningsstudio
language laboratory
språklaboratorium
inlärningsstudio
language laboratory
språkstudier specific languages
språkstudier specific languages
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language technology
computational linguistics
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language technology
computational linguistics
språkverkstad language workshop
språkverkstad language workshop
språkvetenskap linguistics
standardbehörighet standardised specific entry requirements
standardbehörighet standardised specific entry requirements
statlig högskola public-sector university college
statlig högskoleutbildning government funded higher education
statligt universitet public-sector university
statsanslag direct government funding
statsanslag direct government funding
statsbidrag indirect government funding
statsbidrag indirect government funding
statsvetenskap political science
stiftelse foundation
stiftelsehögskola endowed university college
independent foundation university
stipendiat scholarship holder
scholarship recipient
stipendiat scholarship holder
scholarship recipient
stipendium scholarship
grant
stipendium scholarship
grant
strategisk forskning strategic research
strukturbiologi structural biology
strömningsmekanik och akustik fluid mechanics and acoustics
student student
student på fristående kurs student on freestanding course
student på fristående kurs student on freestanding course
student teaching /US/ (se praktik)
student teaching /US/ (se verksamhetsförlagd utbildning)
studentambassadör student ambassador
studentambassadör student ambassador
studentbostad student accommodation
studentbostad student accommodation
studentfackligt uppdrag students’ union position /UK/
student union position /US/
studentfackligt uppdrag students’ union position /UK/
student union position /US/
studenthälsovård student health service
studenthälsovård student health service
studentinflytande student influence
studentinflytande student influence
studentinlaga student union submission
studentinlaga student union submission
studentkår
kår
students’ union /UK/
student union /US/
studentkår
kår
students’ union /UK/
student union /US/
studentmobilitet student mobility
studentnation
nation
student social club
studentpeng (se per capita-ersättning)
studentrepresentant student representative
studentrepresentant student representative
studentutbyte student exchange
studentvisum student visa
studerande (se student)
studie academic study
study
studie- och karriärvägledare (se studievägledare)
studie- och karriärvägledning study and career guidance
study and careers guidance educational and vocational guidance
studie- och yrkesvägledare guidance counsellor
career guidance counsellor
studie- och yrkesvägledarexamen Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance
studie- och yrkesvägledning (se studie- och karriärvägledning)
studieavbrott non-completion
studieavbrott non-completion
studieavgift tuition fee
tuition /US/
studieavgift tuition fee
tuition /US/
studiebidrag student grant
studiedokumentationssystem (se studieregister)
studiedokumentationssystem (se studieregister)
studiefinansiering på forskarnivå student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studiefinansiering på forskarnivå student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studieförsäkran declaration of enrolment
studiegång study route
course of study
studieintyg transcripts and certificates
studielån student loan
studiemedel student finance
student aid /US/
studiemedelssystem student finance system
student aid system /US/
studiemiljö study environment
studiemiljö study environment
studieomdöme student assessment
studieort location
studieovan miljö non-academic background
studieovan miljö non-academic background
studieperiod study period
studieplan study plan
studieplan study plan
studieplan (se kursplan)
studieplan (se utbildningsplan)
studieplats place
studieplats place
studieprestation study performance
studier av offentlig förvaltning public administration studies
studier av offentlig förvaltning public administration studies
studieregister student registry
studieregister student registry
studierektor director of studies
studieresultat credits awarded
grades awarded
studieresultat credits awarded
grades awarded
studies (se vetenskap)
studieskuld student debt
studieskuld student debt
studiesociala frågor student welfare issues
student affairs /US/
studiesociala frågor student welfare issues
student affairs /US/
studiesociala förmåner social welfare benefits for students
studiestöd student finance
student aid /US/
studietakt
kurstakt
rate of study
pace of study
studietid programme length
studieuppehåll approved leave from studies
studievillkor conditions of study
studievägledare study counsellor
study adviser career guidance counsellor
studievägledning study guidance
studieåtagande credit load
course load
stödundervisning learning support
subatomär fysik subatomic physics
successiv fördjupning progressive specialisation
summativ utvärdering summative evaluation
summer session (se sommarkurs)
summer session (se sommarkurs)
svenska som andraspråk
svenska 2 svenska två
Swedish as second language
Swedish as an additional language
svenska som modersmål Swedish as first language
symposium
vetenskaplig konferens
conference
symposium
systemvetenskap, informationssystem och informatik information systems
systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning information systems, social aspects
SYV (se studie- och yrkesvägledare)
särskild behörighet specific entry requirements
särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav
specific entry requirements
specific admission requirements
särskilda åtaganden special mandate
särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)
särskilt meriterad lärare (se meriterad lärare)
särskilt organ för lärarutbildning separate body for teacher education
särskilt pedagogiskt stöd
student access services
special educational support
sökande applicant
söktryck applicants per place
acceptance ratio acceptance rate
Till toppen av sidan

T

Svenska Engelska
ta ut examen apply for the award of a qualification
takbelopp funding cap
tandhygienist dental hygienist
tandhygienistexamen Higher Education Diploma in Dental Hygiene
tandläkare dental practitioner
tandläkarexamen Degree of Master of Science in Dental Surgery
tandteknikerexamen Degree of Bachelor of Science in Dental Technology
teaching placement (se praktik)
teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)
teaching practice (se praktik)
teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)
teatervetenskap performing art studies
teknik engineering and technology
teknikhistoria history of technology
teknikvetenskap technological sciences
teknisk fakultet faculty of engineering
faculty of technology
teknisk fysik engineering physics
teknisk högskola institute of technology
university of technology
teknisk materialvetenskap materials science
teknisk mekanik engineering mechanics
applied mechanics
teknologie doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Science
teknologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Science
teknologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science
teknologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Science
teknologie magisterexamen Degree of Master of Science (60 credits)
teknologie masterexamen Degree of Master of Science (120 credits)
telekommunikation telecommunications
temaforskning
tematisk forskning
thematic research
theme-based research
temastudier thematic studies
tematisk studie (se tematisk utvärdering)
tematisk utvärdering thematic evaluation
tentamen
tenta
examination
exam
tentamen på annan ort moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination /UK/ proctored off-campus examination /US/
tentamensbetyg examination result
examination grade
tentamensdel
provdel
section of an examination
examination component
tentamensperiod examination period
tentamensskrivning written examination
tentamenstillfälle examination session
tentamensvakt invigilator /GB/
proctor /US/
tentera take an examination
sit an examination /GB/
tentera (någon) examine
teologi theology
teologie doktorsexamen Degree of Doctor of Theology
teologie högskoleexamen Higher Education Diploma in Theology
teologie kandidatexamen Degree of Bachelor of Theology
teologie licentiatexamen Degree of Licentiate of Theology
teologie magisterexamen Degree of Master of Theology (60 credits)
teologie masterexamen Degree of Master of Theology (120 credits)
teoretisk kemi theoretical chemistry
termin semester
terminsavgift (se studieavgift)
terminsavgift (se studieavgift)
terminsregistrering semester registration
Test (se adjungera)
textil-, gummi- och polymermaterial textile, rubber and polymeric materials
tidsbegränsad anställning fixed-term employment
tillförlitlighets- och kvalitetsteknik reliability and maintenance
tillförordnad
tf
acting
tillgodoräkna sig be given credit for
be credited with
tillgodoräknande credit transfer
tillkännagivande av disputation (se spikning)
tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)
tillsvidareanställning employment for an indefinite period
employed until further notice
tillsyn supervision
inspection
tillsynsansvar supervisory responsibility
regulatory responsibility
tillsynsmyndighet supervisory authority
regulatory authority
tillträde entry
access
tillträdesregler admission regulations
tilläggskomplettering additional qualification
tillämpad applied
tillämpad forskning applied research
tillämpad psykologi applied psychology
timanställd hourly-paid
timanställd lärare (se timlärare)
timlärare part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer
tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd
academic appointments board
trafiklärare driving instructor
trainee trainee
traineeanställning traineeship
traineeprogram (se traineeutbildning)
traineeship (se praktik)
traineeutbildning trainee programme
transportteknik och logistik transport systems and logistics
tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning
tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear
trädgårdsingenjörsexamen Higher Education Diploma in Horticultural Management
trädgårdsvetenskap/hortikultur horticulture
trävetenskap wood science
TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag TUA
funding for dental training and research
tvärvetenskap interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskap interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig forskning interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskaplig forskning interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap social sciences interdisciplinary
tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap social sciences interdisciplinary
Till toppen av sidan

U

Svenska Engelska
undanröja quash
annul
undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav
exemption from entry requirements
undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav
exemption from entry requirements
underkänd failed
underkänna fail
undervisning teaching
tuition instruction
undervisning teaching
tuition instruction
undervisningsavtal learning agreement
undervisningserfarenhet teaching experience
undervisningsform type of instruction
undervisningslokal teaching premises
classroom
undervisningsskyldighet teaching load
undervisningsspråk language of instruction
medium of instruction
undervisningstid (1) teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (1) teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (2) contact hours
class hours
undervisningstid (2) contact hours
class hours
undervisningstimme
lektionstimme
teaching hour
undervisningstimme
lektionstimme
teaching hour
undervisningsårsverke full-time teaching equivalent
universitet university
universitet university
Universitets- och högskolerådet
UHR
Swedish Council for Higher Education
universitetsdirektör
högskoledirektör
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsdirektör
högskoledirektör
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsförvaltning university administration
universitetsförvaltning university administration
Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Higher Education Authority
Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Higher Education Authority
universitetsledning senior university officers
Presidency /US/
universitetsledning senior university officers
Presidency /US/
universitetslärare
högskolelärare lärare
university lecturer
university teacher lecturer teacher
universitetsnivå
högskolenivå
university level
universitetsnivå
högskolenivå
university level
universitetsrektor (se rektor)
universitetsstudier (se högskoleutbildning)
universitetsstyrelse university board
board of governors board of trustees /US/
universitetsstyrelse university board
board of governors board of trustees /US/
uppdragsforskning contract research
uppdragsutbildning contract education
uppdragsutbildning contract education
uppehållstillstånd för studenter student residence permit
uppföljning follow up
monitoring
uppföljning follow up
monitoring
uppföljningssystem follow-up system
monitoring system
upprop roll-call
upprop roll-call
uppsamling (se uppsamlingstentamen)
uppsamling (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingstentamen catch-up examination
uppsamlingstentamen catch-up examination
uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingstillfälle (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)
uppsamlingsvecka (se uppsamlingstentamen)
uppsats academic paper
uppsats academic paper
urologi och njurmedicin urology and nephrology
urval selection
urval selection
urvalsbestämmelse selection regulations
urvalsförfarande selection procedure
urvalsförfarande selection procedure
urvalsgrund
urvalskriterium
selection criterion
urvalsgrund
urvalskriterium
selection criterion
urvalsgrupp selection group
urvalsregler selection rules and procedures
utbilda educate
train
utbilda educate
train
utbildad educated
trained skilled qualified
utbildning (1) courses and study programmes
utbildning (1) courses and study programmes
utbildning (2) education
training
utbildningsanordnare education provider
course provider
utbildningsanordnare education provider
course provider
utbildningsbakgrund för studerande students’ educational background
utbildningsbevakning monitoring of courses and programmes
utbildningsbevakning monitoring of courses and programmes
utbildningsbevis course certificate
utbildningsbevis course certificate
utbildningsbidrag doctoral grant
utbildningsbidrag doctoral grant
utbildningsform type of education
form of education
utbildningsledare faculty programme director
utbildningsnivå education cycle
education level
utbildningsnivå education cycle
education level
utbildningsnämnd study programmes board
utbildningsområde disciplinary domain
utbildningsområde disciplinary domain
utbildningsplan programme syllabus
study program /US/
utbildningsplats (se helårsprestation)
utbildningsplats (se helårsstudent)
utbildningspolitik education policy
utbildningspolitik education policy
utbildningsprogram
program
degree programme
utbildningsprogram
program
degree programme
utbildningssystem education system
educational system
utbildningsuppdrag funding agreement targets
utbildningsutbud courses and programmes offered
range of programmes
utbildningsutvärdering programme evaluation
utbildningsutvärdering programme evaluation
utbildningsvetenskap educational sciences
utbildningsvetenskap educational sciences
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
core education subjects
general education studies
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
core education subjects
general education studies
utbildningsväsen education system
educational system
utbildningsväsen education system
educational system
utbyteskomplettering retaken qualification
utbyteskomplettering retaken qualification
utbyteslärare exchange teacher
utbytesprogram exchange programme
utbytesprogram exchange programme
utbytesstipendium mobility grant
exchange scholarship
utbytesstudent exchange student
utbytesstudent exchange student
utbytesstudier exchange studies
utbytesstudier exchange studies
utfärda examen award degree
utfärda examen award degree
utlandsförlagd utbildning courses taken at a partner university abroad
utlandsförlagd utbildning courses taken at a partner university abroad
utlandspraktik international placement
international internship
utlandspraktik international placement
international internship
utlandsstudier study abroad
utlysning av anställning notification of a vacancy
advertisement of a position
utlysning av forskningsmedel call for proposals
utlysning av forskningsmedel call for proposals
utlåtande om utländsk utbildning statement of recognition
utländsk student (se inresande student)
utresande student outgoing student
utresande student (se internationell student)
utvecklingsbiologi developmental biology
utvärdera evaluate
utvärdering evaluation
utvärdering evaluation
utvärderingsmetod evaluation method
utvärderingsmetod evaluation method
utvärderingsrapport evaluation report
utvärderingsrapport evaluation report
Till toppen av sidan

V

Svenska Engelska
valbar kurs
elective
elective course
valbar kurs
elective
elective course
valfri kurs optional course
validering validation
validering validation
validering av reell kompetens validation of prior learning
validering av reell kompetens validation of prior learning
vara disputerad having successfully defended his or her doctoral thesis
varning (se disciplinär åtgärd)
varvad teoretisk och praktisk kurs career-based course
sandwich course
vattenbehandling water treatment
vattenbehandling water treatment
vattenteknik water engineering
ventilering av avhandling public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation
ventilering av avhandling public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation
ventilering av uppsats public discussion of a paper
ventilering av uppsats public discussion of a paper
verifikation attestation
verksamhetsförlagd utbildning
VFU
placement
practicum internship
verkställande högskola
säljande högskola
providing higher education institution
vetenskap science
vetenskaplig scholarly
scientific
vetenskaplig dokumentation research documentation
scientific documentation
vetenskaplig grund disciplinary foundation
vetenskaplig kompetens academic competence
academic qualifications
vetenskaplig ledare (se forskningsledare)
vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk
research misconduct
vetenskaplig publicering scholarly publication
scientific publication
vetenskaplig publikation research publication
academic publication scholarly publication scientific publication
vetenskaplig skicklighet research expertise
vetenskaplig undersökning (se studie)
vetenskaplig uppsats (se uppsats)
vetenskaplig uppsats (se uppsats)
vetenskapligt bibliotek research library
university library
vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap
learned society
vetenskapsfond research fund
vetenskapsfält discipline
vetenskapsgren academic discipline
branch of science
vetenskapskvinna (se forskare)
vetenskapsman (se forskare)
vetenskapsområde disciplinary research domain
vetenskapsteori theory of knowledge
philosophy of science theory of science
veterinär veterinary surgeon
veterinärexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicin veterinary medicine
veterinary science
veterinärmedicine doktorsexamen Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine
veterinärmedicine högskoleexamen Higher Education Diploma in Veterinary Medicine
veterinärmedicine kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine
veterinärmedicine licentiatexamen Degree of Licentiate of Veterinary Medicine
veterinärmedicine magisterexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits)
veterinärmedicine masterexamen Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits)
vice dekan vice dean
deputy dean associate dean assistant dean
vice rektor (se vicerektor)
vicedekan (se vice dekan)
vicerektor deputy vice-chancellor /GB/
vice president /US/
vidareutbildad further qualified
with further qualifications
vidareutbildning continuing professional development
CPD
vidimerad betygskopia attested copy of academic transcripts
vilt- och fiskeförvaltning fish and wildlife management
vuxenutbildning adult education
vårdutbildning health sciences programme
vårdvetenskap health sciences
caring sciences
vårtermin spring semester
väktare security guard
väl godkänd
VG
pass with credit /GB/
pass with honors /US/
värderingsförmåga och förhållningssätt judgement and approach
värduniversitet host university
växtbioteknologi plant biotechnology
växtproduktion crop production
Till toppen av sidan

W

Svenska Engelska
webbanmälan online application
webbanmälan online application
webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning
web-based distance learning
online distance learning
webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning
web-based distance learning
online distance learning
webbkurs
nätkurs
web-based course
online course
webbtentamen (se digital tentamen)
webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)
webbutbildning (se webbaserad distansutbildning)
Till toppen av sidan

Y

Svenska Engelska
YH-poäng
yrkeshögskolepoäng
HVE credit
yrke profession
occupation
yrkeserfarenhet professional or vocational experience
yrkesexamen (1) professional qualification
yrkesexamen (2) upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma /US/
yrkesexamensprogram programme leading to a professional qualification
yrkesförberedande professional or vocational
yrkeshögskola (se yrkeshögskoleutbildning)
yrkeshögskoleexamen Higher Vocational Education Diploma
yrkeshögskoleutbildning higher vocational education programme
HVE programme
yrkesinriktad professional or vocational
yrkeskompetens professional or vocational competence
yrkeskunskap professional or vocational expertise
yrkeskvalifikationsdirektivet Professional Qualifications Directive
yrkeslegitimation professional status qualification
yrkeslärarexamen Higher Education Diploma in Vocational Education
yrkesteknisk högskoleexamen University Diploma in Applied Technology
yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning YTH
first-cycle applied technology programme
yrkesutbildning vocational education and training
VET
Till toppen av sidan

Å

Svenska Engelska
årsbelopp annual amount
årskull cohort /GB/
class /US/ age group
årsverke work year equivalent
återanmäla sig reapply
återanmälan reapplication
återanmäld reapplied
återbetalningspliktig lånedel student loan element
återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd
revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification
återkommande utbildning continuing professional development
återrapporteringskrav reporting requirement
Till toppen av sidan

Ä

Svenska Engelska
ämne subject
ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)
ämnes- och programutvärdering (se utbildningsutvärdering)
ämnesbeskrivning teaching and research duties
ämnesfördjupning
ämnesprogression
in-depth subject study
advanced study
ämnesföreträdare
ämnesansvarig
head of subject
ämneskunskap subject knowledge
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education
ämnesmetodik subject-specific methodology
ämnesområde
ämneskategori
subject area
ämnesspecifik subject-specific
Till toppen av sidan

Ö

Svenska Engelska
ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning mutual academic recognition
öppen ingång common entry
common initial study period
öppen lärresurs open educational resource
OER
övergångsbestämmelse interim regulation
transitional regulation
övergångsfrekvens higher education initial participation rate
HEIPR
Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH
Higher Education Appeals Board
översiktskurs survey course
general course
övning exercise
practice
övningskurs practical course
applied course
övningsskrivning mock exam
practice examination
övningsuppgift practical assignment
Till toppen av sidan