Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Totalt: 1576 termer i ordboken

A

Engelska Svenska
academia
academic community
akademi
academic appointments board tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd
academic appointments board lärarförslagsnämnd
academic ceremony akademisk högtid
academic competence
academic qualifications
vetenskaplig kompetens
academic discipline
branch of science
vetenskapsgren
academic paper uppsats
academic paper uppsats
academic study
study
studie
academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced akademisk kvart
academic year
school year /US/
läsår
accelerator physics and instrumentation acceleratorfysik och instrumentering
acceptance of late applicants efterantagning
kompletterande antagning
accountable authority huvudman
accreditation ackreditering
accredited programme ackrediterad utbildning
accredited university ackrediterat universitet
achieved learning outcomes läranderesultat
faktiskt studieresultat
acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience
pedagogisk meritering
acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience
meritering
acting tillförordnad
tf
actual period of study nettostudietid
additional needs
learning needs
inlärningsproblem
inlärningssvårigheter
additional qualification tilläggskomplettering
adjunct adjungerad
adjunct professor adjungerad professor
admission antagning
admission from waiting list reservantagning
admission regulations antagningsordning
admission regulations tillträdesregler
admissions office antagningsenhet
admissions round antagningsomgång
adoption of a profile profilering
adult education vuxenutbildning
adult education at upper-secondary level gymnasial vuxenutbildning
Advanced Higher Vocational Education Diploma kvalificerad yrkeshögskoleexamen
adviser to the vice-chancellor /GB/
adviser to the president /US/
rektorsråd
advocate advokat
aerospace engineering rymd- och flygteknik
affiliation to another higher education institution anknytning till annan högskola
affirmative action
positive discrimination
positiv särbehandling
affirmative action
positive discrimination
positiv särbehandling
affirmative quotas kvotering
agreement
contract
avtal
agricultural biotechnology bioteknologi med applikationer på växter och djur
agricultural economics areell ekonomi
agricultural occupational health and safety lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet
agricultural science jordbruksvetenskap
agricultural sciences lantbruksvetenskap
agricultural technology areell teknik
agricultural, forestry and fisheries lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske
algebra and logic algebra och logik
alternative selection alternativt urval
alumni activities alumnverksamhet
alumni questionnaire
alumni survey
alumnenkät
alumni survey alumnundersökning
alumnus (m.)
alumna (f.)
alumn
animal and dairy science husdjursvetenskap
annual amount årsbelopp
annual performance equivalent helårsprestation
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
anti-plagiarism software
plagiarism checker
plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg
applicant sökande
applicant on waiting list reserv
applicants per place
acceptance ratio acceptance rate
söktryck
application anmälan
ansökan ansökning anmälning
application code anmälningskod
ansökningskod
application deadline
closing date for applications
sista anmälningsdag
sista ansökningsdag
application for a certificate examensansökan
application for exemption dispensansökan
applied tillämpad
applied psychology tillämpad psykologi
applied research tillämpad forskning
apply for
apply
anmäla
apply for the award of a qualification ta ut examen
appointment förordnande
appointments procedure
appointment system
anställningsordning
appraisal of degree-awarding powers examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd
approach to knowledge kunskapssyn
approval
acknowledgement
godkännande
approved leave from studies studieuppehåll
aquire further qualifications meritera sig
aquire further qualifications meritera sig
archaeology arkeologi
architectural engineering arkitekturteknik
art history konstvetenskap
artistic basis konstnärlig grund
artistic expertise konstnärlig skicklighet
artistic research konstnärlig forskning
artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts
konstnärligt utvecklingsarbete
artistic research and development board nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete
artistic research and development board nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete
arts konst
assess examinera
assessment
evaluation review
prövning
assessment of qualifications meritberäkning
meritvärdering
associate professor biträdande professor
astronomy, astrophysics and cosmology astronomi, astrofysik och kosmologi
atom and molecular physics and optics atom- och molekylfysik och optik
attestation verifikation
attested copy of academic transcripts vidimerad betygskopia
audiologist audionom
author of the thesis
author of the dissertation
respondent
autumn semester
fall semester /US/
hösttermin
award degree utfärda examen
award degree utfärda examen
average grade genomsnittsbetyg
average grade medelbetyg
Till toppen av sidan

B

Engelska Svenska
Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education Bachelor’s degree (180/210 credits) BEd
lärarexamen på grundnivå
Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School
grundskollärarexamen 4-9
Bachelor of Education in Art and Design bildlärarexamen
Bachelor of Education in Child and Youth Education barn- och ungdomspedagogisk examen
Bachelor of Education in Crafts slöjdlärarexamen
Bachelor of Education in Crafts slöjdlärarexamen
Bachelor of Education in Home Economics hushållslärarexamen
Bachelor of Education in Physical Education idrottslärarexamen
Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen
Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptens- och maskinteknikerexamen
Bachelor’s essay
Bachelor’s project
kandidatuppsats
Bachelor’s programme
first-cycle programme
kandidatprogram
basic medicine medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper
basic research
pure research
grundforskning
basis of assessment bedömningsgrund
basis of assessment betygsunderlag
be given credit for
be credited with
tillgodoräkna sig
be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisera
be on a placement
do an internship do a placement work as an intern
praktisera
bio materials biomaterial
biocatalysis and enzyme technology biokatalys och enzymteknik
biochemistry and molecular biology biokemi och molekylärbiologi
bioengineering equipment bioteknisk apparatteknik
bioinformatics and systems biology bioinformatik och systembiologi
biomaterials science biomaterialvetenskap
biomedical scientist biomedicinsk analytiker
biophysics biofysik
bioprocess technology bioprocessteknik
board of governors
board of trustees /US/
högskolestyrelse
Bologna Process Bolognaprocessen
botany botanik
brain drain forskarflykt
bridging programme for graduates with foreign qualifications kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning
building technologies husbyggnad
built environment
civil engineering
samhällsbyggnadsteknik
Till toppen av sidan

C

Engelska Svenska
call for papers inbjudan att medverka i konferens
call for proposals utlysning av forskningsmedel
call for proposals utlysning av forskningsmedel
campus campus
universitetsområde
cancelled course inställd kurs
cancer and oncology cancer och onkologi
cardiac and cardiovascular systems kardiologi
career counsellor
career adviser
karriärvägledare
career guidance
vocational guidance
karriärvägledning
career-based course
sandwich course
varvad teoretisk och praktisk kurs
career-development position meriteringsanställning
catch-up examination uppsamlingstentamen
catch-up examination uppsamlingstentamen
cell and molecular biology cell- och molekylärbiologi
cell biology cellbiologi
ceramics keramteknik
certificate intyg
certificate of anticipated participation intyg över förväntat deltagande
certificate of professional competence kompetensbevis
certificate of registration registreringsintyg
cheating fusk
chemical engineering kemiteknik
chemical process engineering kemiska processer
chemistry
chemical sciences
kemi
chief administrative officer
registrar /GB/
förvaltningschef
chiropractor kiropraktor
classical archaeology and ancient history antikvetenskap
classical languages klassiska språk
climate research klimatforskning
clinical assistant klinisk assistent
clinical laboratory medicine klinisk laboratoriemedicin
clinical medicine klinisk medicin
clinical science klinisk vetenskap
clinical training klinisk utbildning
co-assessor medbedömare
cohort /GB/
class /US/ age group
årskull
collaboration with commerce and industry näringslivssamverkan
collaboration with commerce and industry näringslivssamverkan
commercialisation of research kommersialisering av forskningsresultat
common entry
common initial study period
öppen ingång
communication studies kommunikationsvetenskap
communication systems kommunikationssystem
compendium kompendium
competence level kompetensnivå
competence requirements
required qualifications
kompetenskrav
compilation thesis sammanläggningsavhandling
complementary studies breddningsstudier
completed course slutförd kurs
completed course slutförd kurs
completed education fullgjord utbildning
fullföljd utbildning
composite science and engineering kompositmaterial och kompositteknik
compulsory course
mandatory course obligatory course
obligatorisk kurs
compulsory course
mandatory course obligatory course
obligatorisk kurs
compulsory students’ union membership kårobligatorium
computational mathematics beräkningsmatematik
computer and information science data- och informationsvetenskap
datateknik
computer engineering datorteknik
computer room
ICT-suite
datasal
computer science datavetenskap
datalogi
computer systems datorsystem
computer vision and robotics datorseende och robotik
condensed matter physics den kondenserade materiens fysik
conditions of study studievillkor
confer a doctor’s degree promovera
conference
symposium
symposium
vetenskaplig konferens
construction management byggproduktion
contact hours
class hours
undervisningstid (2)
contact hours
class hours
undervisningstid (2)
continued registration fortsättningsregistrering
continuing professional development
skills enhancement
kompetensutveckling
continuing professional development
CPD
vidareutbildning
continuing professional development återkommande utbildning
continuing professional development course
CPD course
fortbildningskurs
continuing professional development for teachers lärarfortbildning
contract education uppdragsutbildning
contract education uppdragsutbildning
contract research uppdragsforskning
contracting higher education institution beställande högskola
köpande högskola
control engineering reglerteknik
co-opt adjungera
core education subjects
general education studies
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
core education subjects
general education studies
utbildningsvetenskaplig kärna
UVK
corrosion engineering korrosionsteknik
course
higher education course university course
kurs
universitetskurs högskolekurs
course certificate kursbevis
course certificate utbildningsbevis
course certificate utbildningsbevis
course classification kursklassificering
course code kurskod
course component kursmoment
course content kursinnehåll
course coordinator
course director
kursansvarig lärare
kursledare kursansvarig
course evaluation kursvärdering
course instance kurstillfälle
course length kurslängd
course level kursnivå
course organisation
course structure
kursuppläggning
course participant kursdeltagare
course participation deltagande i utbildning
course provider kursanordnare
course syllabus
course specification
kursplan
courses and programmes offered
range of programmes
utbildningsutbud
courses and study programmes utbildning (1)
courses and study programmes utbildning (1)
courses taken at a partner university abroad utlandsförlagd utbildning
courses taken at a partner university abroad utlandsförlagd utbildning
creative and artistic subject konstnärligt ämne
credit
higher education credit
högskolepoäng
credit increment meritpoäng
credit increment meritpoäng
credit load
course load
studieåtagande
credit transfer tillgodoräknande
credit-bearing poänggivande
credits awarded
credits completed credits earned
avklarade högskolepoäng
credits awarded
grades awarded
studieresultat
credits awarded
grades awarded
studieresultat
criterion kriterium
criterion-referenced grade målrelaterat betyg
criterion-referenced grade målrelaterat betyg
crop production växtproduktion
cultural studies kulturstudier
curriculum vitae
CV
meritförteckning
cycle descriptor nivåbeskrivning
Till toppen av sidan

D

Engelska Svenska
dean dekan
dekanus
declaration of enrolment studieförsäkran
defence of doctoral thesis
thesis defence dissertation defence PhD defence
disputation
degree certificate
diploma
examensbevis
degree of activity aktivitetsgrad
Degree of Bachelor
BA BSc
kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science Degree of Bachelor of Social Science
filosofie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance studie- och yrkesvägledarexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA
konstnärlig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Fine Arts konstnärlig kandidatexamen i fri konst
Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk
Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance konstnärlig kandidatexamen i dans
Degree of Bachelor of Fine Arts in Design konstnärlig kandidatexamen i design
Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning
Degree of Bachelor of Fine Arts in Media konstnärlig kandidatexamen i media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Music konstnärlig kandidatexamen i musik
Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus konstnärlig kandidatexamen i nycirkus
Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera konstnärlig kandidatexamen i opera
Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media konstnärlig kandidatexamen i scen och media
Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre konstnärlig kandidatexamen i teater
Degree of Bachelor of Science teknologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science naturvetenskaplig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science naturvetenskaplig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Audiology audionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Business and Economics ekonomie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Science odontologie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Dental Technology tandteknikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing röntgensjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Dietetics dietistexamen
Degree of Bachelor of Science in Engineering högskoleingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering brandingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Forest Management skogsmästarexamen
Degree of Bachelor of Science in Forestry skoglig kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management landskapsingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering sjöingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Medical Science medicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Military Studies officersexamen
Degree of Bachelor of Science in Nautical Science sjökaptensexamen
Degree of Bachelor of Science in Nursing sjuksköterskeexamen
Degree of Bachelor of Science in Optometry optikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Optometry optikerexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science farmacie kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Pharmacy receptarieexamen
Degree of Bachelor of Science in Political Sciences politices kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Political Sciences politices kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics ortopedingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics ortopedingenjörsexamen
Degree of Bachelor of Science in Social Work socionomexamen
Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine veterinärmedicine kandidatexamen
Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing djursjukskötarexamen
Degree of Bachelor of Theology teologie kandidatexamen
Degree of Doctor konstnärlig doktorsexamen
Degree of Doctor
doctoral degree doctorate PhD
doktorsexamen
Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science
juris doktorsexamen
Degree of Doctor of Medical Science medicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science agronomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics ekonomie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science odontologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science odontologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Forestry skoglig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science farmacie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences politices doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science naturvetenskaplig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science teknologie doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Science naturvetenskaplig doktorsexamen
Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine veterinärmedicine doktorsexamen
Degree of Doctor of Theology teologie doktorsexamen
Degree of Licentiate konstnärlig licentiatexamen
Degree of Licentiate
Licentiate degree
licentiatexamen
Degree of Licentiate in Agricultural Science agronomie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science Degree of Licentiate of Social Science
filosofie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Dental Science odontologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws
juris licentiatexamen
Degree of Licentiate of Medical Science medicine licentiatexamen
Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science farmacie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Political Sciences politices licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science naturvetenskaplig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science teknologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Business and Economics ekonomie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Science in Forestry skoglig licentiatexamen
Degree of Licentiate of Theology teologie licentiatexamen
Degree of Licentiate of Veterinary Medicine veterinärmedicine licentiatexamen
Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) Degree of Master of Science (120 credits) Master’s degree (120 credits) MA MSc
masterexamen
Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) Degree of Master of Science (60 credits) Master’s degree (60 credits) MA MSc
magisterexamen
Degree of Master in Music (120 credits) konstnärlig masterexamen i musik
Degree of Master in Music (60 credits) konstnärlig magisterexamen i musik
Degree of Master in Political Science magisterexamen i statsvetenskap (60 credits)
Degree of Master of Agricultural Science (120 credits) agronomie masterexamen
Degree of Master of Agricultural Science (60 credits) agronomie magisterexamen
Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)
filosofie masterexamen
Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3
Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6 grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6
Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) MFA
konstnärlig masterexamen
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) konstnärlig masterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts konstnärlig masterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance konstnärlig masterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design konstnärlig masterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media konstnärlig masterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus konstnärlig masterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera konstnärlig masterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig masterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre konstnärlig masterexamen i teater
Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) MFA
konstnärlig magisterexamen
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) konstnärlig magisterexamen i fri konst
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts konstnärlig magisterexamen i konsthantverk
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance konstnärlig magisterexamen i dans
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design konstnärlig magisterexamen i design
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media konstnärlig magisterexamen i media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus konstnärlig magisterexamen i nycirkus
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera konstnärlig magisterexamen i opera
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media konstnärlig magisterexamen i scen och media
Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre konstnärlig magisterexamen i teater
Degree of Master of Laws
LLM
juristexamen
Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)
juris masterexamen
Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)
juris magisterexamen
Degree of Master of Medical Science (120 credits) medicine masterexamen
Degree of Master of Medical Science (60 credits) medicine magisterexamen
Degree of Master of Political Science (120 credits) politices masterexamen
Degree of Master of Political Science (120 credits) politices masterexamen
Degree of Master of Political Science (60 credits) politices magisterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) naturvetenskaplig masterexamen
Degree of Master of Science (120 credits) teknologie masterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) naturvetenskaplig magisterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) teknologie magisterexamen
Degree of Master of Science (60 credits) naturvetenskaplig magisterexamen
Degree of Master of Science in Agriculture agronomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics civilekonomexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits) ekonomie masterexamen
Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits) ekonomie magisterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits) odontologie magisterexamen
Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits) odontologie masterexamen
Degree of Master of Science in Dental Surgery tandläkarexamen
Degree of Master of Science in Engineering civilingenjörsexamen
Degree of Master of Science in Forestry jägmästarexamen
Degree of Master of Science in Forestry (120 credits) skoglig masterexamen
Degree of Master of Science in Forestry (60 credits) skoglig magisterexamen
Degree of Master of Science in Horticulture hortonomexamen
Degree of Master of Science in Landscape Architecture landskapsarkitektexamen
Degree of Master of Science in Medical Physics sjukhusfysikerexamen
Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree Doctor of Medicine (MD)
läkarexamen
Degree of Master of Science in Psychology psykologexamen
Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology logopedexamen
Degree of Master of Science in War Studies (60 credits) magisterexamen i krigsvetenskap
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine veterinärexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits) veterinärmedicine masterexamen
Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits) veterinärmedicine magisterexamen
Degree of Master of Theology (120 credits) teologie masterexamen
Degree of Master of Theology (60 credits) teologie magisterexamen
degree programme utbildningsprogram
program
degree programme utbildningsprogram
program
degree programme student programstudent
degree programme student programstudent
degree project
independent project
examensarbete
självständigt arbete
degree specialisation inriktning på examen
degree-awarding powers
entitlement to award a qualification
examenstillstånd
delegation of authority
delegation of powers
delegationsordning
dental hygienist tandhygienist
dental practitioner tandläkare
department
school
institution
department board institutionsstyrelse
departmental duties institutionstjänstgöring
departmental secretary institutionssekreterare
deputy head of department
assistant head of department
biträdande prefekt
deputy head of department
assistant head of department
proprefekt
ställföreträdande prefekt
deputy vice-chancellor /GB/
vice president /US/
vicerektor
dermatology and venereal diseases dermatologi och venerologi
design design
developmental biology utvecklingsbiologi
diagnostic biotechnology diagnostisk bioteknologi
diagnostic test diagnostiskt prov
didactics didaktik
dietician dietist
diploma
certificate
diplom
Diploma of Education in Aviation flyglärarexamen
direct government funding anslag
direct government funding direkta statsanslag
direct government funding statsanslag
direct government funding statsanslag
direct government funding for research forskningsanslag
direct government funding for research and third-cycle programmes fakultetsanslag
director of studies studierektor
disciplinary board disciplinnämnd
disciplinary case disciplinärende
disciplinary domain utbildningsområde
disciplinary domain utbildningsområde
disciplinary foundation vetenskaplig grund
disciplinary measure disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd
disciplinary regulation
disciplinary provision
disciplinbestämmelse
disciplinregel
disciplinary research domain vetenskapsområde
discipline vetenskapsfält
discipline disciplin
discrete mathematics diskret matematik
dismiss
reject
avvisa
dissemination of research results forskningsinformation
distance education
virtual learning
distansundervisning
distance learning distansutbildning
distance learning course distanskurs
distance student distansstudent
distribution platform distributionsform
docent
reader /GB/ associate professor /US/
docent
docent certificate docentbevis
docentintyg
doctor doktor
doctor of medicine läkare
doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony doctoral degree conferment ceremony
doktorspromotion
promotion promovering
doctoral cap doktorshatt
doctoral grant utbildningsbidrag
doctoral grant utbildningsbidrag
doctoral ring doktorsring
doctoral student
third-cycle student research student PhD student
doktorand
forskarstudent forskarstuderande
doctoral student representative doktorandombudsman
doktorandombud
doctoral studentship
PhD studentship
doktorandanställning
doctoral thesis
doctoral dissertation
doktorsavhandling
donor
benefactor
donator
double degree dubbel examen
driving instructor trafiklärare
drop-out avhoppare
Till toppen av sidan

E

Engelska Svenska
earth sciences geovetenskap
ecology ekologi
economic geography ekonomisk geografi
economic history ekonomisk historia
economics ekonomi
economics nationalekonomi
economics nationalekonomi
economics and business ekonomi och näringsliv
ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System
ECTS
ECTS credit ECTS-poäng
educate
train
utbilda
educate
train
utbilda
educated
trained skilled qualified
utbildad
education
training
utbildning (2)
education and outreach populärvetenskap
education cycle
education level
utbildningsnivå
education cycle
education level
utbildningsnivå
education policy utbildningspolitik
education policy utbildningspolitik
education provider
course provider
utbildningsanordnare
education provider
course provider
utbildningsanordnare
education system
educational system
utbildningssystem
education system
educational system
utbildningsväsen
education system
educational system
utbildningsväsen
educational
pedagogical
pedagogisk
educational
pedagogical
pedagogisk
educational development pedagogisk utveckling
educational development pedagogisk utveckling
educational sciences utbildningsvetenskap
educational sciences utbildningsvetenskap
e-examination digital tentamen
elective course valbar kurs
elective
elective course valbar kurs
elective
electrical contractor elinstallatör
electrical engineering elektroteknik
electrical engineering, electronic engineering, information engineering elektroteknik och elektronik
electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis elektronisk spikning
electronics elektronik
embedded systems inbäddad systemteknik
empirical study empirisk undersökning
employability anställningsbarhet
employable anställningsbar
employed fulltime
full-time employee
heltidsanställd
employed until further notice
tenured post /US/
ordinarie anställning
employed until further notice
tenured post /US/
ordinarie anställning
employment category anställningskategori
employment for an indefinite period
employed until further notice
tillsvidareanställning
endowed university college
independent foundation university
stiftelsehögskola
energy engineering energiteknik
engineering and technology teknik
engineering mechanics
applied mechanics
teknisk mekanik
engineering physics teknisk fysik
entrance examination
entrance test
antagningsprov
entry
access
tillträde
entry regulations
admission regulations
behörighetsregler
entry requirements
admission requirements
behörighetskrav
förkunskapskrav
environmental analysis and construction information technology miljöanalys och bygginformationsteknik
environmental analysis and construction information technology miljöanalys och bygginformationsteknik
environmental biotechnology miljöbioteknik
environmental biotechnology miljöbioteknik
environmental engineering naturresursteknik
environmental engineering naturresursteknik
environmental management miljöledning
environmental research miljövårdsforskning
environmental research miljövårdsforskning
environmental sciences miljövetenskap
environmental sciences related to agriculture and land-use miljö- och naturvårdsvetenskap
equivalence assessment motsvarandebedömning
equivalent knowledge motsvarande kunskaper
establish a course or a study programme inrätta utbildning
ethnology etnologi
EU exchange programme EU:s utbytesprogram
evaluate utvärdera
evaluation utvärdering
evaluation utvärdering
evaluation method utvärderingsmetod
evaluation method utvärderingsmetod
evaluation report utvärderingsrapport
evaluation report utvärderingsrapport
evening course kvällskurs
examination deltentamen
delprov
examination
exam
tentamen
tenta
examination period tentamensperiod
examination result
examination grade
tentamensbetyg
examination session tentamenstillfälle
examine tentera (någon)
examining committee
grading committee
betygsnämnd
exchange programme utbytesprogram
exchange programme utbytesprogram
exchange student utbytesstudent
exchange student utbytesstudent
exchange studies utbytesstudier
exchange studies utbytesstudier
exchange teacher utbyteslärare
exempt
waive
bevilja undantag
ge dispens
exemption from entry requirements undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav
exemption from entry requirements undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav
exercise
practice
övning
expertise kunnande
external expert
subject specialist
sakkunnig
external funding externfinansiering
external reviewer opponent
external reviewer opponent
Till toppen av sidan

F

Engelska Svenska
faculty
school
fakultet
faculty board fakultetsnämnd
faculty meeting
faculty
kollegium
faculty of engineering
faculty of technology
teknisk fakultet
faculty of fine, applied and performing arts konstnärlig fakultet
faculty of humanities
faculty of arts
filosofisk fakultet
faculty of humanities
faculty of arts
humanistisk fakultet
faculty of natural sciences naturvetenskaplig fakultet
faculty of natural sciences naturvetenskaplig fakultet
faculty of social sciences samhällsvetenskaplig fakultet
faculty programme director utbildningsledare
fail underkänna
failed underkänd
fee-paying student betalande student
betalstudent
field of application forskningsämnesgrupp
field studies fältstudier
field-specific entry requirements områdesbehörighet
field-specific weighted course områdeskurs
field-specific weighted course områdeskurs
final examination sluttentamen
final examination sluttentamen
final review slutseminarium
slutgenomgång
final school grades slutbetyg
final school grades slutbetyg
first choice applicant förstahandssökande
first-cycle applied technology programme yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning YTH
first-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på grundnivå
first-cycle qualification examen på grundnivå
fish and wildlife management vilt- och fiskeförvaltning
fixed-term employment tidsbegränsad anställning
flexible learning flexibel utbildning
fluid mechanics and acoustics strömningsmekanik och akustik
folk high school
independent adult education college
folkhögskola
folk high school teacher folkhögskollärare
follow up
monitoring
uppföljning
follow up
monitoring
uppföljning
follow-up system
monitoring system
uppföljningssystem
food engineering livsmedelsteknik
food science livsmedelsvetenskap
forensic science rättsmedicin
forest science skogsvetenskap
forestry and agricultural sciences skogs- och jordbruksvetenskap
formal entry requirements formell behörighet
foundation stiftelse
framework agreement
general agreement
ramavtal
framework funding ramanslag
free tuition avgiftsfri undervisning
freestanding course fristående kurs
FTE
full-time equivalent
helårsstudent
full-time employment heltidsanställning
full-time study heltidsstudier
full-time teaching equivalent undervisningsårsverke
fully financed
fully funded
full kostnadstäckning
funding agreement targets utbildningsuppdrag
funding cap takbelopp
funding for dental training and research TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag TUA
funding for medical training and research ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning ALF
funding plan for third-cycle programmes finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå
funding system
resource allocation system
resurstilldelningssystem
further qualified
with further qualifications
vidareutbildad
fusion, plasma and space physics fusion, plasma och rymdfysik
Till toppen av sidan

G

Engelska Svenska
gender equality jämställdhet
general entry requirements grundläggande behörighetskrav
general entry requirements grundläggande behörighet
general language studies and linguistics jämförande språkvetenskap och lingvistik
general literary studies litteraturvetenskap
general medicine allmän medicin
general qualification generell examen
general syllabus for third-cycle programmes allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
genetics genetik
genetics and breeding in agricultural sciences genetik och förädling inom lantbruksvetenskap
geology geologi
geometry geometri
geophysical engineering geofysisk teknik
geophysics geofysik
geosciences, multidisciplinary multidisciplinär geovetenskap
geriatrics geriatrik
gerontology, specialising in medical and health sciences gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning
globalisation studies globaliseringsstudier
goal attainment måluppfyllelse
goal attainment måluppfyllelse
government CPD initiative for teachers Lärarlyftet
government funded higher education statlig högskoleutbildning
grade betygsätta
sätta betyg
grade average jämförelsetal
grading scale betygsskala
graduate school forskarskola
graduation exhibition examensutställning
group room grupprum
guaranteed admission
guaranteed place
platsgaranti
guest lecture gästföreläsning
guidance counsellor
career guidance counsellor
studie- och yrkesvägledare
Till toppen av sidan

H

Engelska Svenska
half-time study halvtidsstudier
having successfully defended his or her doctoral thesis vara disputerad
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
HE entrant
freshman /US/ new HE entrant /GB/
nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare
head of department
departmental chair
prefekt
institutionsföreståndare
head of department
departmental chair
prefekt
institutionsföreståndare
head of research
research director research group leader
forskningsledare
vetenskaplig ledare
head of subject ämnesföreträdare
ämnesansvarig
health care service and management, health policy and services and health economy hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
health sciences
caring sciences
vårdvetenskap
health sciences hälsovetenskap
health sciences programme vårdutbildning
HEI audit lärosätesgranskning
hematology hematologi
High Quality hög kvalitet
higher education högskoleutbildning
högre utbildning akademisk utbildning
higher education access programme högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning
Higher Education Act högskolelagen
higher education administration
HEI administration
högskoleförvaltning
Higher Education Appeals Board Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH
Higher Education Certificate in Folk High School Education folkhögskollärarexamen
Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
högskoleexamen (2)
Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)
konstnärlig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management lantmästarexamen
Higher Education Diploma in Arts and Crafts konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk
Higher Education Diploma in Business and Economics ekonomie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Dance konstnärlig högskoleexamen i dans
Higher Education Diploma in Dental Hygiene tandhygienistexamen
Higher Education Diploma in Dental Science odontologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Dental Science odontologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Design konstnärlig högskoleexamen i design
Higher Education Diploma in Equine Science hippologexamen
Higher Education Diploma in Fine Arts konstnärlig högskoleexamen i fri konst
Higher Education Diploma in Forest Management skogsteknikerexamen
Higher Education Diploma in Forestry skoglig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Horticultural Management trädgårdsingenjörsexamen
Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws
juris högskoleexamen
Higher Education Diploma in Literary Composition konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning
Higher Education Diploma in Media konstnärlig högskoleexamen i media
Higher Education Diploma in Medical Science medicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Music konstnärlig högskoleexamen i musik
Higher Education Diploma in Natural Sciences naturvetenskaplig högskoleexamen
Higher Education Diploma in Neo Circus konstnärlig högskoleexamen i nycirkus
Higher Education Diploma in Opera konstnärlig högskoleexamen i opera
Higher Education Diploma in Performing Arts and Media konstnärlig högskoleexamen i scen och media
Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science farmacie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Political Sciences politices högskoleexamen
Higher Education Diploma in Political Sciences politices högskoleexamen
Higher Education Diploma in Science teknologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Theatre konstnärlig högskoleexamen i teater
Higher Education Diploma in Theology teologie högskoleexamen
Higher Education Diploma in Veterinary Medicine veterinärmedicine högskoleexamen
Higher Education Diploma in Vocational Education yrkeslärarexamen
Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science
filosofie högskoleexamen
Higher Education Expulsions Board Högskolans avskiljandenämnd
HAN
higher education initial participation rate
HEIPR
övergångsfrekvens
higher education institution
HEI
lärosäte
Higher Education Ordinance högskoleförordningen
higher education qualification
academic qualification university degree university diploma
akademisk examen
higher education qualification
university qualification academic qualification
högskoleexamen (1)
Higher Vocational Education Diploma yrkeshögskoleexamen
higher vocational education programme
HVE programme
yrkeshögskoleutbildning
history historia
history of ideas idé- och lärdomshistoria
history of religions religionshistoria
history of technology teknikhistoria
home economics and nutrition
domestic science and dietetics
hushålls- och kostvetenskap
home university hemuniversitet
honorary doctor hedersdoktor
horticulture trädgårdsvetenskap/hortikultur
host university värduniversitet
hourly-paid timanställd
human aspects of ICT mänsklig interaktion med IKT
human computer interaction människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human computer interaction människa-datorinteraktion
interaktionsdesign
human geography kulturgeografi
humanities
the humanities
humaniora
humanities and social sciences humanistisk-samhällsvetenskaplig
HVE credit YH-poäng
yrkeshögskolepoäng
Till toppen av sidan

I

Engelska Svenska
immunology immunologi
immunology in the medical area immunologi inom det medicinska området
Inadequate Quality bristande kvalitet
inauguration of the vice-chancellor /GB/
presidential inauguration /US/
rektorsinstallation
income-contingent loan inkomstrelaterat lån
incoming student
international student
inresande student
independent higher education provider enskild utbildningsanordnare
in-depth subject study
advanced study
ämnesfördjupning
ämnesprogression
indirect government funding statsbidrag
indirect government funding statsbidrag
individual study plan for third-cycle studies individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå
individualised tuition individualiserad undervisning
induction period provtjänstgöring
induction period provtjänstgöring
industrial biotechnology industriell bioteknik
industrial technology industriell teknik
infectious medicine infektionsmedicin
informatics informationsteknik
information systems systemvetenskap, informationssystem och informatik
information systems, social aspects systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
infrastructure engineering infrastrukturteknik
innovation centre innovationskontor
inorganic chemistry oorganisk kemi
inorganic chemistry oorganisk kemi
institute of technology
university of technology
teknisk högskola
intellectual property rights of academic staff lärarundantaget
intended course learning outcomes kursmål
intended learning outcomes lärandemål
förväntat studieresultat
interaction technologies interaktionsteknik
interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskap
interdisciplinarity
transdisciplinarity
tvärvetenskap
interdisciplinary
transdisciplinary
interdisciplinär
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary
transdisciplinary
tvärvetenskaplig
ämnesövergripande
interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskaplig forskning
interdisciplinary research
transdisciplinary research
tvärvetenskaplig forskning
interfaculty fakultetsövergripande
interim regulation
transitional regulation
övergångsbestämmelse
interim suspension interimistisk avstängning
intermediate exit point etappavgång
international migration and ethnic relations internationell migration och etniska relationer
IMER
international placement
international internship
utlandspraktik
international placement
international internship
utlandspraktik
international student internationell student
internationalisation at home internationalisering på hemmaplan
interrupt
discontinue
avbryta
introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation
kappa till avhandling
introductory course introduktionskurs
invigilator /GB/
proctor /US/
tentamensvakt
Till toppen av sidan

J

Engelska Svenska
joint admissions database for higher education in Sweden NYA
joint admissions database for higher education in Sweden NYA
joint funding
co-financing
samfinansiering
jubilee doctor jubeldoktor
judgement and approach värderingsförmåga och förhållningssätt
jurisprudence
law
rättsvetenskap
Till toppen av sidan

K

Engelska Svenska
knowledge kunskap
knowledge and innovation system kunskaps- och innovationssystem
knowledge and skills kunskaper och färdigheter
knowledge and understanding kunskap och förståelse
knowledge transfer
knowledge exchange
kunskapsöverföring
kunskapsväxling
Till toppen av sidan

L

Engelska Svenska
laboratory session
practical
laboration
labour market representative arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant
Ladok
Ladok student registry
Ladok
landscape architecture landskapsarkitektur
landscape planning landskapsplanering
language for special purposes
LSP
fackspråk
language laboratory språklaboratorium
inlärningsstudio
language laboratory språklaboratorium
inlärningsstudio
language of instruction
medium of instruction
undervisningsspråk
language technology
computational linguistics
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language technology
computational linguistics
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language workshop språkverkstad
language workshop språkverkstad
languages and literature språk och litteratur
late application efteranmälan
efteransökan sen anmälan
law juridik
law and society juridik och samhälle
learned society vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap
learning inlärning
learning lärande
learning agreement undervisningsavtal
learning in a work environment lärande i arbetslivet
lärande i arbete
learning support stödundervisning
lecture theatre hörsal
lecturer föreläsare
lecturer adjunkt
universitetsadjunkt högskoleadjunkt
lectureship lektorsanställning
legal deposit copy pliktexemplar
level of knowledge kunskapsnivå
licentiate licentiat
licentiate thesis licentiatuppsats
licentiatavhandling akademisk avhandling för licentiatexamen
lifelong learning livslångt lärande
linguistics språkvetenskap
list of references
bibliography
litteraturförteckning
källförteckning
literary composition litterär gestaltning
local admissions lokal antagning
local study centre lärcentrum
location studieort
Till toppen av sidan

M

Engelska Svenska
main field of study huvudområde
huvudsakligt område
main subject
major subject
huvudämne
make-up assignment restuppgift
management by objectives målstyrning
management by objectives målstyrning
manufacturing, surface and joining technology bearbetnings-, yt- och fogningsteknik
marine engineering marin teknik
Master in Education in Music musiklärarexamen
Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in… magisterexamen med ämnesdjup
Master of Arts in Education
Master of Science in Education Master’s degree (240/270/300/330 credits) MEd
lärarexamen på avancerad nivå
Master of Fine Arts in Church Music organistexamen
Master of…. magisterexamen med ämnesbredd
Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis
masteruppsats
Master’s (120 credits) programme masterprogram
Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis
magisteruppsats
Master’s (60 credits) programme magisterprogram
materials chemistry materialkemi
materials engineering materialteknik
materials science teknisk materialvetenskap
mathematical analysis matematisk analys
mathematics matematik
maximum permitted period of study bruttostudietid
means tested inkomstprövad
means-tested supplement inkomstprövat tillägg
mechanical engineering maskinteknik
media and communication technology medieteknik
media and communication technology medieteknik
media and communications medie- och kommunikationsvetenskap
media and communications medie- och kommunikationsvetenskap
media engineering mediateknik
media studies medievetenskap
media studies medievetenskap
medical and health sciences medicin och hälsovetenskap
medical bioscience medicinsk biovetenskap
medical bioscience medicinsk biovetenskap
medical biotechnology medicinsk bioteknik
medical biotechnology medicinsk bioteknologi
medical engineering medicinteknik
medical engineering medicinteknik
medical equipment engineering medicinsk apparatteknik
medical equipment engineering medicinsk apparatteknik
medical ergonomics medicinsk ergonomi
medical ergonomics medicinsk ergonomi
medical ethics medicinsk etik
medical genetics medicinsk genetik
medical genetics medicinsk genetik
medical image processing medicinsk bildbehandling
medical laboratory and measurements technologies medicinsk laboratorie- och mätteknik
medical materials medicinsk material- och protesteknik
medical materials medicinsk material- och protesteknik
medical physicist sjukhusfysiker
medicinal chemistry läkemedelskemi
medicine medicin
mentor mentor
mentor mentor
merit rating
grade tariff
meritvärde
merit rating
grade tariff
meritvärde
metallurgy and metallic materials metallurgi och metalliska material
metallurgy and metallic materials metallurgi och metalliska material
meteorology and atmospheric sciences meteorologi och atmosfärforskning
methodology course metodikkurs
microbiology mikrobiologi
microbiology mikrobiologi
microbiology in the medical area mikrobiologi inom det medicinska området
mid-way review halvtidskontroll
halvtidsseminarium mittgenomgång
mineral and mine engineering mineral- och gruvteknik
minimum requirement minimikrav
minimum requirement minimikrav
mobility rörlighet
mobilitet
mobility grant
exchange scholarship
utbytesstipendium
mock exam
practice examination
övningsskrivning
mode of assessment
examination format
examinationsform
moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination /UK/ proctored off-campus examination /US/
tentamen på annan ort
modern languages moderna språk
module delkurs
monitoring of courses and programmes utbildningsbevakning
monitoring of courses and programmes utbildningsbevakning
monograph monografi
monograph monografi
MOOC
massive open online course
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
MOOC
massive open online course
mooc-kurs
mooc öppen webbkurs
morphology morfologi
morphology morfologi
multidisciplinarity mångvetenskap
flervetenskap
multidisciplinary mångvetenskaplig
flervetenskaplig
music musik
music musik
musicology musikvetenskap
mutual academic recognition ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning
Till toppen av sidan

N

Engelska Svenska
nano technology nanoteknik
naprapath naprapat
national official transcript of records nationellt resultatintyg
natural sciences naturvetenskap
natural sciences naturvetenskap
needs-driven research behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning
neurology neurologi
neurosciences neurovetenskaper
non-academic background studieovan miljö
non-academic background studieovan miljö
non-completion studieavbrott
non-completion studieavbrott
non-disclosable personal details sekretessmarkerad personuppgift
non-exchange student
free mover
freemover-student
freemoverstudent
norm-referenced grade normrelaterat betyg
norm-referenced grade normrelaterat betyg
not completed course component rest
notification of a vacancy
advertisement of a position
utlysning av anställning
notification of submission of a doctoral thesis spikblad
notification of submission of a doctoral thesis spikblad
notification of the date of the defence of a doctoral thesis spikning
notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification
ifrågasätta examenstillstånd
nurse sjuksköterska
nursing omvårdnad
nursing omvårdnad
nutrition and dietetics näringslära
nutrition and dietetics näringslära
Till toppen av sidan

O

Engelska Svenska
obstetrics, gynaecology and reproductive medicine reproduktionsmedicin och gynekologi
occupational health and environmental health arbetsmedicin och miljömedicin
occupational therapist arbetsterapeut
ocean and river engineering havs- och vattendragsteknik
oceanography, hydrology and water resources oceanografi, hydrologi och vattenresurser
odontology
dentistry
odontologi
official transcript betygsutdrag
on-campus course
campus course
campuskurs
on-campus e-examination digital salstentamen
on-campus student
campus student
campusstudent
on-campus teaching
on-site teaching
campusutbildning
campusbaserad utbildning
online application webbanmälan
online application webbanmälan
open educational resource
OER
öppen lärresurs
operating costs
running costs
driftskostnad
ophthalmology oftalmologi
optician optiker
optional course valfri kurs
oral examination
oral exam
muntlig tentamen
oral examination
oral exam
muntlig tentamen
organic chemistry organisk kemi
organic chemistry organisk kemi
orthopaedic engineer ortopedingenjör
orthopaedic engineer ortopedingenjör
orthopaedics ortopedi
orthopaedics ortopedi
other academic staff annan undervisande och forskande personal
otorhinolaryngology oto-rino-laryngologi
otorhinolaryngology oto-rino-laryngologi
outgoing student utresande student
overall assessment samlat omdöme
overall budget rambudget
Till toppen av sidan

P

Engelska Svenska
paper konferensartikel
paper, pulp and fiber technology pappers-, massa- och fiberteknik
participation in examination deltagande i prov
partner university partneruniversitet
partnership agreement
collaborative agreement
samarbetsavtal
part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer
timlärare
part-time student deltidsstudent
part-time study deltidsstudier
pass godkänd
G
pass with credit /GB/
pass with honors /US/
väl godkänd
VG
pass with special distinction mycket väl godkänd
MVG
pathobiology patobiologi
pathobiology patobiologi
PBL group PBL-basgrupp
PBL group tutor
PBL group facilitator
PBL-basgruppshandledare
PBL group tutor
PBL group facilitator
PBL-basgruppshandledare
pedagogical work pedagogiskt arbete
pediatrics pediatrik
pediatrics pediatrik
peer assessment kamratbedömning
peer review kollegial utvärdering
per-capita funding per capita-ersättning
ersättning per capita
performance indicator prestationsgrad
performance indicator prestationsgrad
performing art studies teatervetenskap
performing arts scenkonst
personal chair personlig professur
pharmaceutical biotechnology läkemedelsbioteknik
pharmaceutical chemistry farmaceutisk synteskemi
pharmaceutics farmaci
pharmacist apotekare
pharmacology farmakologi
photonics fotonik
physical chemistry fysikalisk kemi
physics
physical sciences
fysik
physiotherapist sjukgymnast
physiotherapy fysioterapi
place studieplats
place studieplats
placed on a waiting list reservplacerad
placement
practicum internship
verksamhetsförlagd utbildning
VFU
placement
internship
praktik
placement
internship
praktikplats
placement
internship
praktikplats
placement period
internship period
praktikperiod
placement supervisor
internship supervisor
praktikhandledare
plagiarism plagiat
plagiarism plagiering
plagiarism check plagiatkontroll
plant biotechnology växtbioteknologi
political science statsvetenskap
polymer chemistry polymerkemi
polymer chemistry polymerkemi
polymer technologies polymerteknologi
pooled admissions system samordnad antagning
portfolio
work samples
arbetsprov
post retirement professor senior professor
postdoctoral appointment
postdoc position
postdoktorsanställning
postdokanställning
postdoctoral scholarship
postdoc scholarship postdoctoral grant postdoc grant
postdoktorsstipendium
postdoctoral scholarship
postdoc scholarship postdoctoral grant postdoc grant
postdoktorsstipendium
Postgraduate Diploma in Midwifery barnmorskeexamen
Postgraduate Diploma in Psychotherapy psykoterapeutexamen
Postgraduate Diploma in Special Educational Needs specialpedagogexamen
Postgraduate Diploma in Special Educational Needs specialpedagogexamen
Postgraduate Diploma in Special Needs Training speciallärarexamen
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing specialistsjuksköterskeexamen
Postgraduate Diploma in Specialist Nursing specialistsjuksköterskeexamen
post-secondary eftergymnasial
post-secondary education eftergymnasial utbildning
post-secondary non-tertiary vocational education and training eftergymnasial yrkesutbildning
post-secondary vocational education and training kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning KY
practical assignment övningsuppgift
practical course
applied course
övningskurs
practical test
practical examination
praktiskt prov
preliminary assessment
proof of submission and preliminary assessment
kontrollbesked
preliminary review delgenomgång
preparatory course propedeutisk kurs
prerequisite course
qualifying course
behörighetsgivande kurs
prescriptionist receptarie
primary and lower-secondary school grundskola
primary school grundskolans tidigare år
principal supervisor huvudhandledare
prior knowledge förkunskaper
prior learning reell kompetens
pro dean
deputy dean associate dean assistant dean
prodekan
probability theory and statistics sannolikhetsteori och statistik
product research produktforskning
product research produktforskning
production engineering, human work science and ergonomics produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
production engineering, human work science and ergonomics produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
profession
occupation
yrke
professional development courses
skills enhancement measures
kompetenshöjande åtgärder
professional education and training
PET
professionsutbildning
professional education and training
PET
professionsutbildning
professional or vocational yrkesinriktad
professional or vocational yrkesförberedande
professional or vocational competence yrkeskompetens
professional or vocational experience yrkeserfarenhet
professional or vocational expertise yrkeskunskap
professional qualification yrkesexamen (1)
professional qualification course legitimationskurs
Professional Qualifications Directive yrkeskvalifikationsdirektivet
professional status qualification yrkeslegitimation
professional status qualification legitimation
professional training and teaching practice praktisk-pedagogisk utbildning
professor
full professor /US/
professor
professor
full professor /US/
professor
professor emeritus
professor emerita emeritus professor
professor emeritus
professor emerita
professor emeritus
professor emerita emeritus professor
professor emeritus
professor emerita
professorial inauguration professorsinstallation
proficiency
skills
färdighet
programme code programkod
programme code programkod
programme co-ordinator programansvarig
programme evaluation utbildningsutvärdering
programme evaluation utbildningsutvärdering
programme leading to a professional qualification yrkesexamensprogram
programme length studietid
programme objectives programmål
programme syllabus
study program /US/
utbildningsplan
programmes in fine, applied and performing arts konstnärlig utbildning
progressive specialisation successiv fördjupning
project work projektarbete
promote befordra
proven experience
best practice
beprövad erfarenhet
pro-vice-chancellor
vice president /US/ deputy vice-chancellor
prorektor
pro-vice-chancellor
vice president /US/ deputy vice-chancellor
prorektor
providing a useful qualification meriterande
providing higher education institution verkställande högskola
säljande högskola
psychiatry psykiatri
psychologist psykolog
psychology psykologi
psychotherapist psykoterapeut
public administration studies studier av offentlig förvaltning
public administration studies studier av offentlig förvaltning
public authority
public agency
myndighet
public authority
public agency
myndighet
public defence offentligt försvar
public defence offentligt försvar
public discussion and examination
public examination
opposition
public discussion and examination
public examination
opposition
public discussion of a paper ventilering av uppsats
public discussion of a paper ventilering av uppsats
public document offentlig handling
public document offentlig handling
public education allmänna skolväsendet
public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation
ventilering av avhandling
public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation
ventilering av avhandling
public service agreements
funding target agreements
regleringsbrev
publicly defend a doctoral thesis disputera
publicly discuss and examine
serve as faculty examiner serve as student reviewer
opponera
opponera på
public-sector university statligt universitet
public-sector university college statlig högskola
Till toppen av sidan

Q

Engelska Svenska
qualification merit
qualification merit
Qualification Assessment Manual bedömningshandboken
qualification descriptor examensbeskrivning
qualification in the fine, applied and performing arts konstnärlig examen
qualification required for appointment as a docent docentkompetens
qualification requirements
degree requirements diploma requirements
examenskrav
qualifications framework referensram för examina
qualified applicant behörig sökande
qualified for entry
qualified for admission
behörig till studier
qualitative target examensmål
quality aspects
quality perspective
kvalitetsaspekt
quality assessment
quality audit
kvalitetsbedömning
quality assurance kvalitetssäkring
quality assurance agency kvalitetssäkringsorgan
quality assurance audit bedömning av kvalitetssäkringssystem
quality assurance procedures
quality enhancement activities quality assurance mechanisms
kvalitetsarbete
quality audit kvalitetsgranskning
quality control kvalitetskontroll
quality evaluation kvalitetsutvärdering
quality improvement
quality enhancement
kvalitetsförbättring
quality management kvalitetsstyrning
quash
annul
undanröja
quota-based admissions kvoterad antagning
Till toppen av sidan

R

Engelska Svenska
radiographer röntgensjuksköterska
radiology, nuclear medicine and medical imaging radiologi och bildbehandling
range of courses offered kursutbud
rate of study
pace of study
studietakt
kurstakt
reading course
independent study /US/
läskurs
självstudiekurs
reapplication återanmälan
reapplied återanmäld
reapply återanmäla sig
recent graduate
recently graduated
nyutexaminerad
nyexaminerad
recognised university teacher meriterad lärare
recognised university teacher meriterad lärare
recognition of qualification erkännande
recruitment rekrytering
recruitment imbalance snedrekrytering
recruitment imbalance snedrekrytering
recruitment target rekryteringsmål
register registrera
registered
licensed chartered
legitimerad
registration registrering
regulated profession reglerat yrke
reject avslå
relative grade relativt betyg
reliability and maintenance tillförlitlighets- och kvalitetsteknik
religious studies religionsvetenskap
remote examination
off-campus examination
distanstentamen
renewable bioenergy research förnyelsebar bioenergi
reporting requirement återrapporteringskrav
required reading kurslitteratur
required to pay fees avgiftsskyldig
re-registration omregistrering
research forskning
vetenskaplig forskning
research and development
R&D
forskning och utveckling
FoU
research appointment
research post
forskaranställning
research assignment forskningsuppdrag
research basis forskningsanknytning
research board forskningsnämnd
research career forskarkarriär
research documentation
scientific documentation
vetenskaplig dokumentation
research domain forskningsområde
research expertise vetenskaplig skicklighet
research foundation forskningsstiftelse
research fund vetenskapsfond
research funding body forskningsfinansiär
research grant forskningsbidrag
research institute forskningsinstitut
research library
university library
vetenskapligt bibliotek
research misconduct vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk
research officer forskningssekreterare
research or teaching assistant with doctoral grant assistent med utbildningsbidrag
research overview forskningsöversikt
research policy forskningspolitik
research programme forskningsprogram
research project forskningsprojekt
research publication
academic publication scholarly publication scientific publication
vetenskaplig publikation
research skills
research expertise
forskningsskicklighet
researcher forskare
researcher exchange forskarutbyte
resit omtentamen
respiratory medicine and allergy lungmedicin och allergi
result oriented mål- och resultatorienterad
result oriented mål- och resultatorienterad
result-oriented management
management by objectives and results
mål- och resultatstyrning
retaken qualification utbyteskomplettering
retaken qualification utbyteskomplettering
retention
persistence
kvarvaro
review
reassessment
omprövning
review
reassessment
omprövning
review a decision ompröva ett beslut
review a decision ompröva ett beslut
revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification
återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd
rheumatology and autoimmunity reumatologi och inflammation
robotics robotteknik och automation
roll-call upprop
roll-call upprop
Till toppen av sidan

S

Engelska Svenska
scholarly
scientific
vetenskaplig
scholarly publication
scientific publication
vetenskaplig publicering
scholarship
grant
stipendium
scholarship
grant
stipendium
scholarship holder
scholarship recipient
stipendiat
scholarship holder
scholarship recipient
stipendiat
science vetenskap
science park
research park
forskningspark
secondary employment bisyssla
secondary school grundskolans senare år
second-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå
section of an examination
examination component
tentamensdel
provdel
sectoral research body sektoriell forskningsorganisation
sector-specific research
sectoral research
sektorsforskning
sektoriell forskning
security guard väktare
selection urval
selection urval
selection criterion urvalsgrund
urvalskriterium
selection criterion urvalsgrund
urvalskriterium
selection group urvalsgrupp
selection procedure urvalsförfarande
selection procedure urvalsförfarande
selection regulations urvalsbestämmelse
selection rules and procedures urvalsregler
self funding egen finansiering
self-evaluation
self-evaluation report SER
självvärdering
självbedömning
self-funded doctoral student egenfinansierad doktorand
self-study
independent study
självstudier
semester termin
semester registration terminsregistrering
seminar seminarium
seminar course seminariekurs
senior lecturer /GB/
assistant professor /US/
lektor
universitetslektor högskolelektor
senior lectureship lektorat
senior university officers
Presidency /US/
universitetsledning
senior university officers
Presidency /US/
universitetsledning
separate body for teacher education särskilt organ för lärarutbildning
shadow doctoral student skuggdoktorand
signal processing signalbehandling
site visit platsbesök
site visit platsbesök
social and clinical pharmacy samhällsfarmaci och klinisk farmaci
social and economic geography social och ekonomisk geografi
social anthropology socialantropologi
social background social bakgrund
social background social bakgrund
social imbalance social snedrekrytering
social medicine socialmedicin
social psychology socialpsykologi
social sciences socialvetenskap
social sciences samhällsvetenskap
social sciences interdisciplinary tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
social sciences interdisciplinary tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
social welfare benefits for students studiesociala förmåner
social work socialt arbete
social work socialt arbete
sociology sociologi
sociology sociologi
software engineering programvaruteknik
soil sciences markvetenskap
source of external research funding extern forskningsfinansiär
special educational support särskilt pedagogiskt stöd
student access services
special mandate särskilda åtaganden
specialisation
specialism
programinriktning
specialisation inriktning
specialisation
specialism
programinriktning
specialist area
area of expertise
sakområde
specialist competence specialistkompetens
specific entry requirements särskild behörighet
specific entry requirements
specific admission requirements
särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav
specific languages språkstudier
specific languages språkstudier
specific literatures litteraturstudier
speech therapist logoped
sport and fitness sciences idrottsvetenskap
spring semester vårtermin
stakeholder
potential employer
avnämare
standard academic year
regular academic year
normalstudieår
standard grant schablonbidrag
standardised specific entry requirements standardbehörighet
standardised specific entry requirements standardbehörighet
statement of recognition utlåtande om utländsk utbildning
strategic basic research riktad grundforskning
strategic research strategisk forskning
structural biology strukturbiologi
student student
student accommodation studentbostad
student accommodation studentbostad
student ambassador studentambassadör
student ambassador studentambassadör
student assessment studieomdöme
student completion genomströmning
student completion rate genomströmningshastighet
student debt studieskuld
student debt studieskuld
student exchange studentutbyte
student finance
student aid /US/
studiemedel
student finance
student aid /US/
studiestöd
student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studiefinansiering på forskarnivå
student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies
studiefinansiering på forskarnivå
student finance system
student aid system /US/
studiemedelssystem
student grant studiebidrag
student health service studenthälsovård
student health service studenthälsovård
student influence studentinflytande
student influence studentinflytande
student loan studielån
student loan element återbetalningspliktig lånedel
student mobility studentmobilitet
student on freestanding course student på fristående kurs
student on freestanding course student på fristående kurs
student on placement
intern
praktikant
student on placement
intern
praktikant
student registry studieregister
student registry studieregister
student representative studentrepresentant
student representative studentrepresentant
student residence permit uppehållstillstånd för studenter
student social club studentnation
nation
student union submission studentinlaga
student union submission studentinlaga
student welfare issues
student affairs /US/
studiesociala frågor
student welfare issues
student affairs /US/
studiesociala frågor
student visa studentvisum
students’ educational background utbildningsbakgrund för studerande
students’ union /UK/
student union /US/
studentkår
kår
students’ union /UK/
student union /US/
studentkår
kår
students’ union fee kåravgift
students’ union membership kårtillhörighet
students’ union official kårfunktionär
students’ union position /UK/
student union position /US/
studentfackligt uppdrag
students’ union position /UK/
student union position /US/
studentfackligt uppdrag
student-teacher ratio lärartäthet
studies on film filmvetenskap
study abroad utlandsstudier
study and career guidance
study and careers guidance educational and vocational guidance
studie- och karriärvägledning
study assignment pensum
study counsellor
study adviser career guidance counsellor
studievägledare
study environment studiemiljö
study environment studiemiljö
study guidance studievägledning
study performance studieprestation
study period läsperiod
study period studieperiod
study plan studieplan
study plan studieplan
study programmes board utbildningsnämnd
study resources
study material
läromedel
study route
course of study
studiegång
subatomic physics subatomär fysik
subject ämne
subject area ämnesområde
ämneskategori
subject knowledge ämneskunskap
subject-specific ämnesspecifik
subject-specific methodology ämnesmetodik
substitute teacher
temporary cover /GB/
lärarvikarie
summative evaluation summativ utvärdering
summer course sommarkurs
summer course sommarkurs
supervised placement
supervised internship
handledd praktik
supervision
inspection
tillsyn
supervision handledning
supervision system handledarsystem
supervisor
tutor adviser
handledare
supervisory authority
regulatory authority
tillsynsmyndighet
supervisory responsibility
regulatory responsibility
tillsynsansvar
supplementary credit increment meritpoängskomplettering
supplementary credit increment meritpoängskomplettering
supplementary loan merkostnadslån
supplementary qualification komplettering
surgery kirurgi
survey course
general course
översiktskurs
suspension avstängning
suspicion of misconduct misstanke om oredlighet
suspicion of misconduct misstanke om oredlighet
Swedish as first language svenska som modersmål
Swedish as second language
Swedish as an additional language
svenska som andraspråk
svenska 2 svenska två
Swedish Council for Higher Education Universitets- och högskolerådet
UHR
Swedish Higher Education Authority Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Higher Education Authority Universitetskanslersämbetet
UKÄ
Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT
Högskoleprovet
System of Qualifications examensordning
Till toppen av sidan

T

Engelska Svenska
take a doctorate
take a PhD
doktorera
take an examination
sit an examination /GB/
tentera
take-home examination
unsupervised examination
hemtentamen
target number for degrees awarded mål för antal examina
examinationsmål
teacher directed learning
classroom instruction
lärarledd undervisning
teacher education
teacher training
lärarutbildning
teacher exchange lärarutbyte
teacher shortage lärarbrist
teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet
teacher’s guide
teacher’s manual
lärarhandledning
teacher-supervised placement
teacher-supervised internship
lärarledd praktik
teaching
tuition instruction
undervisning
teaching
tuition instruction
undervisning
teaching ability lärarkompetens
teaching ability lärarskicklighet
teaching and learning
education pedagogy
pedagogik
teaching and learning
education pedagogy
pedagogik
teaching and research duties ämnesbeskrivning
teaching capacity lärarkapacitet
teaching experience undervisningserfarenhet
teaching expertise pedagogisk skicklighet
teaching hour undervisningstimme
lektionstimme
teaching hour undervisningstimme
lektionstimme
teaching load undervisningsskyldighet
teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (1)
teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (1)
teaching post
teaching position
läraranställning
teaching premises
classroom
undervisningslokal
teaching session
class
lektion
technological sciences teknikvetenskap
telecommunications telekommunikation
terms of employment anställningsvillkor
test
quiz /US/
dugga
test
examination exam
prov
test
examination exam
prov
textbook lärobok
textile, rubber and polymeric materials textil-, gummi- och polymermaterial
the higher education sector högskoleväsendet
the higher education sector högskolesektorn
the office of vice-chancellor /GB/
President’s office /US/
rektorsämbetet
the principle of public access to official documents offentlighetsprincipen
the principle of public access to official documents offentlighetsprincipen
the role of the teacher lärarroll
thematic evaluation tematisk utvärdering
thematic research
theme-based research
temaforskning
tematisk forskning
thematic studies temastudier
theology teologi
theoretical chemistry teoretisk kemi
theory of knowledge
philosophy of science theory of science
vetenskapsteori
thesis
dissertation
akademisk avhandling
avhandling
thesis submission framläggning av avhandling
third cycle forskarnivå
third stream activities samverkansuppgiften
tredje uppgiften
third-cycle course
doctoral course
forskarutbildningskurs
doktorandkurs
third-cycle courses and study programmes
research programs /US/
högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå forskarutbildning
third-cycle qualification examen på forskarnivå
timetable
schedule
schema
timetabled
scheduled
schemalagd
timetabling
scheduling
schemaläggning
title of professor professors namn
title of professor professors namn
top-up qualification konkurrenskomplettering
trainee trainee
trainee programme traineeutbildning
traineeship traineeanställning
transcript of all secondary-level courses and grades samlat betygsdokument
transcript of records
certificate of results
resultatintyg
transcripts and certificates studieintyg
transport systems and logistics transportteknik och logistik
trial lecture provföreläsning
trial lecture for appointment as a docent docentföreläsning
tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear
tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning
tuition fee
tuition /US/
studieavgift
tuition fee
tuition /US/
studieavgift
type of education
form of education
utbildningsform
type of instruction undervisningsform
Till toppen av sidan

U

Engelska Svenska
unauthorised aids otillåtet hjälpmedel
unauthorised collaboration otillåtet samarbete
university universitet
university universitet
university administration universitetsförvaltning
university administration universitetsförvaltning
university board
board of governors board of trustees /US/
universitetsstyrelse
university board
board of governors board of trustees /US/
universitetsstyrelse
university college högskola
university college of fine, applied and performing arts konstnärlig högskola
University Diploma in Applied Technology yrkesteknisk högskoleexamen
University Diploma in Social Care social omsorgsexamen
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsdirektör
högskoledirektör
university director
executive vice president /US/ head of university administration
universitetsdirektör
högskoledirektör
university entrance qualification högskoleförberedande examen
university graduate /GB/
college graduate /US/ graduate
akademiker
university lecturer
university teacher lecturer teacher
universitetslärare
högskolelärare lärare
university level universitetsnivå
högskolenivå
university level universitetsnivå
högskolenivå
unqualified obehörig
upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma /US/
yrkesexamen (2)
upper-secondary education
post-16 education high school education /US/
gymnasieutbildning
upper-secondary level
post-16 high-school level /US/
gymnasienivå
upper-secondary school
high school /US/ sixth-form college /GB/
gymnasieskola
urology and nephrology urologi och njurmedicin
Till toppen av sidan

V

Engelska Svenska
validation validering
validation validering
validation of prior learning validering av reell kompetens
validation of prior learning validering av reell kompetens
Very High Quality mycket hög kvalitet
Very High Quality mycket hög kvalitet
veterinary medicine
veterinary science
veterinärmedicin
veterinary surgeon veterinär
vice dean
deputy dean associate dean assistant dean
vice dekan
vice-chancellor /GB/
President /US/
rektor
virtual learning environment
VLE learning management system LMS
lärplattform
utbildningsplattform
visiting research fellow gästforskare
visual arts bildkonst
vocational education and training
VET
yrkesutbildning
Till toppen av sidan

W

Engelska Svenska
waiting list number reservplats
water engineering vattenteknik
water treatment vattenbehandling
water treatment vattenbehandling
web-based course
online course
webbkurs
nätkurs
web-based distance learning
online distance learning
webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning
web-based distance learning
online distance learning
webbaserad distansutbildning
nätbaserad distansutbildning
weighted course meritkurs
whole-group teaching katederundervisning
wood science trävetenskap
work oriented
work related
arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad
work sciences arbetslivsstudier
work year equivalent årsverke
working hours agreement arbetstidsavtal
work-linked arbetslivsanknuten
written assessment skriftligt omdöme
written assignment inlämningsuppgift
written examination
written exam
skriftlig tentamen
written examination tentamensskrivning
written examination salskrivning
Till toppen av sidan