Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

2066 träffar

Engelska

Svenska

empiri
Till toppen av sidan

A

Engelska

academia
academic community

Svenska

akademi

Engelska

academic appointments board

Svenska

tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd

Engelska

academic appointments board

Svenska

lärarförslagsnämnd

Engelska

academic ceremony

Svenska

akademisk högtid

Engelska

academic community (se academia)

Svenska

Engelska

academic competence
academic qualifications

Svenska

vetenskaplig kompetens

Engelska

academic discipline
branch of science

Svenska

vetenskapsgren

Engelska

academic paper

Svenska

uppsats

Engelska

academic paper

Svenska

uppsats

Engelska

academic qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

academic qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

academic qualifications (se academic competence)

Svenska

Engelska

academic study
study

Svenska

studie

Engelska

academic tradition that lectures begin 15 minutes after the time announced

Svenska

akademisk kvart

Engelska

accelerator physics and instrumentation

Svenska

acceleratorfysik och instrumentering

Engelska

acceptance of late applicants

Svenska

efterantagning
kompletterande antagning

Engelska

acceptance rate (se applicants per place)

Svenska

Engelska

acceptance ratio (se applicants per place)

Svenska

Engelska

access (se entry)

Svenska

Engelska

access credits

Svenska

förutbildningspoäng
fup , FUP

Engelska

access programme

Svenska

behörighetsgivande förutbildning

Engelska

accountable authority

Svenska

huvudman

Engelska

accreditation

Svenska

ackreditering

Engelska

accredited programme

Svenska

ackrediterad utbildning

Engelska

accredited university

Svenska

ackrediterat universitet

Engelska

achieved learning outcomes

Svenska

läranderesultat
faktiskt studieresultat

Engelska

acknowledgement (se approval)

Svenska

Engelska

acquisition of educational qualifications
acquisition of educational skills and experience

Svenska

pedagogisk meritering

Engelska

acquisition of educational skills and experience (se acquisition of educational qualifications)

Svenska

Engelska

acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience

Svenska

meritering

Engelska

acquisition of skills and experience (se acquisition of qualifications)

Svenska

Engelska

acting

Svenska

tillförordnad
tf

Engelska

actual period of study

Svenska

nettostudietid

Engelska

adapted course of study (se adapted study route)

Svenska

Engelska

adapted study route
adapted course of study

Svenska

anpassad studiegång

Engelska

additional needs
learning needs

Svenska

inlärningsproblem
inlärningssvårigheter

Engelska

additional qualification

Svenska

tilläggskomplettering

Engelska

adjunct

Svenska

adjungerad

Engelska

adjunct professor

Svenska

adjungerad professor

Engelska

administration

Svenska

förvaltning

Engelska

administrative assistant (se teaching assistant)

Svenska

Engelska

administrative cost (se cost of administration)

Svenska

Engelska

admission

Svenska

antagning

Engelska

admission decision

Svenska

antagningsbesked

Engelska

admission from waiting list

Svenska

reservantagning

Engelska

admission regulations

Svenska

tillträdesregler

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsordning

Engelska

admission regulations

Svenska

antagningsbestämmelser

Engelska

admission regulations (se entry regulations)

Svenska

Engelska

admission requirements (se entry requirements)

Svenska

Engelska

admission requirements (se entry requirements)

Svenska

Engelska

admissions office

Svenska

antagningsenhet

Engelska

admissions round

Svenska

antagningsomgång

Engelska

admitted

Svenska

antagen

Engelska

adopt a course syllabus

Svenska

fastställa kursplan

Engelska

adoption of a profile

Svenska

profilering

Engelska

adult education at upper-secondary level

Svenska

gymnasial vuxenutbildning

Engelska

advanced (se specialised)

Svenska

Engelska

Advanced Higher Vocational Education Diploma

Svenska

kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Engelska

advanced study (se in-depth subject study)

Svenska

Engelska

advanced study (se in-depth subject study)

Svenska

Engelska

advanced study project

Svenska

fördjupningsarbete

Engelska

advertisement of a position (se notification of a vacancy)

Svenska

Engelska

adviser (se supervisor)

Svenska

Engelska

adviser to the president (se adviser to the vice-chancellor)

Svenska

Engelska

adviser to the vice-chancellor
adviser to the president (amerikansk)

Svenska

rektorsråd

Engelska

aerospace engineering

Svenska

rymd- och flygteknik

Engelska

aesthetic subjects

Svenska

estetiska ämnen

Engelska

affiliation to another higher education institution

Svenska

anknytning till annan högskola

Engelska

affirmative quotas

Svenska

kvotering

Engelska

age group (se cohort)

Svenska

Engelska

agreement
contract

Svenska

avtal

Engelska

agricultural biotechnology

Svenska

bioteknologi med applikationer på växter och djur

Engelska

agricultural economics

Svenska

areell ekonomi

Engelska

agricultural occupational health and safety

Svenska

lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet

Engelska

agricultural science

Svenska

jordbruksvetenskap

Engelska

agricultural sciences

Svenska

lantbruksvetenskap

Engelska

agricultural technology

Svenska

areell teknik

Engelska

agricultural, forestry and fisheries

Svenska

lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Engelska

algebra and logic

Svenska

algebra och logik

Engelska

alternative selection

Svenska

alternativt urval

Engelska

alumna (f.) (se alumnus (m.))

Svenska

Engelska

alumni activities

Svenska

alumnverksamhet

Engelska

alumni questionnaire
alumni survey

Svenska

alumnenkät

Engelska

alumni survey

Svenska

alumnundersökning

Engelska

alumni survey (se alumni questionnaire)

Svenska

Engelska

alumnus (m.)
alumna (f.)

Svenska

alumn

Engelska

analytical chemistry

Svenska

analytisk kemi

Engelska

anesthesiology and intensive care

Svenska

anestesi och intensivvård

Engelska

animal and dairy science

Svenska

husdjursvetenskap

Engelska

animal husbandry

Svenska

animalieproduktion

Engelska

annual amount

Svenska

årsbelopp

Engelska

annual amount

Svenska

årsbelopp

Engelska

annual performance equivalent

Svenska

helårsprestation

Engelska

annul (se quash)

Svenska

Engelska

anti-plagiarism software
plagiarism checker

Svenska

plagiatverktyg
plagiatkontrollverktyg

Engelska

applicant

Svenska

sökande

Engelska

applicant on waiting list

Svenska

reserv

Engelska

applicants per place
acceptance ratio , acceptance rate

Svenska

söktryck

Engelska

application

Svenska

anmälan
ansökan , ansökning , anmälning

Engelska

application code

Svenska

anmälningskod
ansökningskod

Engelska

application deadline
closing date for applications

Svenska

sista anmälningsdag
sista ansökningsdag

Engelska

application fee

Svenska

anmälningsavgift
ansökningsavgift

Engelska

application for a certificate

Svenska

examensansökan

Engelska

application for exemption

Svenska

dispensansökan

Engelska

application form

Svenska

anmälningsblankett
ansökningsblankett

Engelska

applied

Svenska

tillämpad

Engelska

applied course (se practical course)

Svenska

Engelska

applied mechanics (se engineering mechanics)

Svenska

Engelska

applied psychology

Svenska

tillämpad psykologi

Engelska

applied research

Svenska

tillämpad forskning

Engelska

applied research

Svenska

tillämpad forskning

Engelska

apply (se apply for)

Svenska

Engelska

apply for
apply

Svenska

anmäla

Engelska

apply for the award of a qualification

Svenska

ta ut examen

Engelska

appointment

Svenska

förordnande

Engelska

appointment system (se appointments procedure)

Svenska

Engelska

appointments procedure
appointment system

Svenska

anställningsordning

Engelska

appraisal of degree-awarding powers

Svenska

examenstillståndsprövning
prövning av examenstillstånd

Engelska

approach to knowledge

Svenska

kunskapssyn

Engelska

approval
acknowledgement

Svenska

godkännande

Engelska

approve

Svenska

bifalla

Engelska

approved leave from studies

Svenska

studieuppehåll

Engelska

archaeology

Svenska

arkeologi

Engelska

architectural engineering

Svenska

arkitekturteknik

Engelska

architecture

Svenska

arkitektur

Engelska

area of expertise (se specialist area)

Svenska

Engelska

art history

Svenska

konstvetenskap

Engelska

artistic basis

Svenska

konstnärlig grund

Engelska

artistic expertise

Svenska

konstnärlig skicklighet

Engelska

artistic research

Svenska

konstnärlig forskning

Engelska

artistic research and development
research and development in the fine, performing or creative arts

Svenska

konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

artistic research and development board

Svenska

nämnd för konstnärligt utvecklingsarbete

Engelska

arts

Svenska

konst

Engelska

arts

Svenska

konst

Engelska

assess

Svenska

examinera

Engelska

assess

Svenska

bedöma

Engelska

assessment
evaluation , review

Svenska

prövning

Engelska

assessment of qualifications

Svenska

meritberäkning
meritvärdering

Engelska

assessment of qualifications
evaluation of qualifications

Svenska

behörighetsprövning

Engelska

assessment panel
panel of assessors

Svenska

bedömargrupp

Engelska

assistant dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

assistant head of department (se deputy head of department)

Svenska

Engelska

assistant head of department (se deputy head of department)

Svenska

Engelska

assistant professor (se associate senior lecturer)

Svenska

Engelska

assistant professor (se senior lecturer)

Svenska

Engelska

assistant supervisor
second supervisor

Svenska

bihandledare
biträdande handledare

Engelska

associate dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor

Svenska

biträdande professor

Engelska

associate professor (se docent)

Svenska

Engelska

associate senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

biträdande lektor

Engelska

association of students

Svenska

Studentsammanslutning

Engelska

astronomy, astrophysics and cosmology

Svenska

astronomi, astrofysik och kosmologi

Engelska

atom and molecular physics and optics

Svenska

atom- och molekylfysik och optik

Engelska

attestation

Svenska

verifikation

Engelska

attested copy of academic transcripts

Svenska

vidimerad betygskopia

Engelska

attrition rate
non-completion rate

Svenska

bortfallsfrekvens

Engelska

audiologist

Svenska

audionom

Engelska

author of the dissertation (se author of the thesis)

Svenska

Engelska

author of the thesis
author of the dissertation

Svenska

respondent

Engelska

authorised interpreter

Svenska

auktoriserad tolk

Engelska

authorised to conduct fire safety inspection

Svenska

behörig att utföra brandskyddskontroll

Engelska

authorised translator

Svenska

auktoriserad translator

Engelska

autumn semester
fall semester (amerikansk)

Svenska

hösttermin

Engelska

autumn semester
fall semester (amerikansk)

Svenska

hösttermin

Engelska

award degree

Svenska

utfärda examen

Engelska

award degree

Svenska

utfärda examen

Engelska

average grade

Svenska

genomsnittsbetyg
Till toppen av sidan

B

Engelska

BA (se Degree of Bachelor)

Svenska

Engelska

Bachelor of Arts in Education
Bachelor of Science in Education , Bachelor’s degree (180/210 credits) , BEd

Svenska

lärarexamen på grundnivå

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School
Bachelor of Education for the Primary School

Svenska

grundskollärarexamen 1-7

Engelska

Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9
Bachelor of Education for the Secondary School

Svenska

grundskollärarexamen 4-9

Engelska

Bachelor of Education for the Primary School (se Bachelor of Education for the Compulsory School)

Svenska

Engelska

Bachelor of Education for the Secondary School (se Bachelor of Education for the Compulsory School Year 4-9)

Svenska

Engelska

Bachelor of Education in Art and Design

Svenska

bildlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Child and Youth Education

Svenska

barn- och ungdomspedagogisk examen

Engelska

Bachelor of Education in Crafts

Svenska

slöjdlärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Home Economics

Svenska

hushållslärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Physical Education

Svenska

idrottslärarexamen

Engelska

Bachelor of Education in Physical Education

Svenska

idrottslärarexamen

Engelska

Bachelor of Science in Education (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjöingenjörs- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

sjökaptens- och maskinteknikerexamen

Engelska

Bachelor’s degree (180/210 credits) (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Bachelor’s essay
Bachelor’s project

Svenska

kandidatuppsats

Engelska

Bachelor’s programme
first-cycle programme

Svenska

kandidatprogram

Engelska

Bachelor’s project (se Bachelor’s essay)

Svenska

Engelska

basic knowledge

Svenska

grundläggande kunskaper

Engelska

basic medicine

Svenska

medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper

Engelska

basic research
pure research

Svenska

grundforskning

Engelska

basis of assessment

Svenska

bedömningsgrund

Engelska

basis of assessment

Svenska

betygsunderlag

Engelska

be credited with (se be given credit for)

Svenska

Engelska

be credited with (se be given credit for)

Svenska

Engelska

be given credit for
be credited with

Svenska

tillgodoräkna sig

Engelska

be given credit for
be credited with

Svenska

tillgodoräkna sig

Engelska

be on a placement
do an internship , do a placement , work as an intern

Svenska

praktisera

Engelska

BEd (se Bachelor of Arts in Education)

Svenska

Engelska

behavioural sciences biology

Svenska

etologi

Engelska

benefactor (se donor)

Svenska

Engelska

best practice (se proven experience)

Svenska

Engelska

BFA (se Degree of Bachelor of Fine Arts)

Svenska

Engelska

bibliography (se list of references)

Svenska

Engelska

Bildung
education

Svenska

bildning

Engelska

bio materials

Svenska

biomaterial

Engelska

biocatalysis and enzyme technology

Svenska

biokatalys och enzymteknik

Engelska

biochemicals

Svenska

biokemikalier

Engelska

biochemistry and molecular biology

Svenska

biokemi och molekylärbiologi

Engelska

bioenergy

Svenska

bioenergi

Engelska

bioengineering equipment

Svenska

bioteknisk apparatteknik

Engelska

bioethics

Svenska

bioteknisk etik

Engelska

bioinformatics
computational biology

Svenska

bioinformatik
beräkningsbiologi

Engelska

bioinformatics and systems biology

Svenska

bioinformatik och systembiologi

Engelska

biological sciences (se biology)

Svenska

Engelska

biological systematics

Svenska

biologisk systematik

Engelska

biology
biological sciences

Svenska

biologi

Engelska

biomaterials science

Svenska

biomaterialvetenskap

Engelska

biomedical laboratory science
biomedical laboratory technology

Svenska

biomedicinsk laboratorievetenskap
biomedicinsk laboratorieteknologi

Engelska

biomedical laboratory technology (se biomedical laboratory science)

Svenska

Engelska

biomedical scientist

Svenska

biomedicinsk analytiker

Engelska

biophysics

Svenska

biofysik

Engelska

bioprocess technology

Svenska

bioprocessteknik

Engelska

bioremediation

Svenska

biosanering

Engelska

biotechnology

Svenska

bioteknik

Engelska

blended learning

Svenska

blandade lärmiljöer

Engelska

board of governors
board of trustees (amerikansk)

Svenska

högskolestyrelse

Engelska

board of governors (se university board)

Svenska

Engelska

board of governors (se university board)

Svenska

Engelska

board of trustees (se board of governors)

Svenska

Engelska

board of trustees (se university board)

Svenska

Engelska

board of trustees (se university board)

Svenska

Engelska

Bologna Expert

Svenska

Bolognaexpert

Engelska

Bologna Process

Svenska

Bolognaprocessen

Engelska

borderless education (se transnational education)

Svenska

Engelska

botany

Svenska

botanik

Engelska

brain drain

Svenska

forskarflykt

Engelska

branch of science (se academic discipline)

Svenska

Engelska

bridging programme for graduates with foreign qualifications

Svenska

kompletterande utbildning för akademiker med avslutad utländsk utbildning

Engelska

broader recruitment (se widening participation)

Svenska

Engelska

BSc (se Degree of Bachelor)

Svenska

Engelska

building technologies

Svenska

husbyggnad

Engelska

built environment
civil engineering

Svenska

samhällsbyggnadsteknik

Engelska

business administration

Svenska

företagsekonomi

Engelska

business incubator
incubator

Svenska

företagsinkubator
inkubator
Till toppen av sidan

C

Engelska

call for papers

Svenska

inbjudan att medverka i konferens

Engelska

call for proposals

Svenska

utlysning av forskningsmedel

Engelska

campus

Svenska

campus
universitetsområde

Engelska

campus course (se on-campus course)

Svenska

Engelska

campus student (se on-campus student)

Svenska

Engelska

campus-based course or study programme

Svenska

campusutbildning
campusbaserad utbildning

Engelska

cancelled course

Svenska

inställd kurs

Engelska

cancer and oncology

Svenska

cancer och onkologi

Engelska

cardiac and cardiovascular systems

Svenska

kardiologi

Engelska

career adviser (se career counsellor)

Svenska

Engelska

career counsellor
career adviser

Svenska

karriärvägledare

Engelska

career guidance
vocational guidance

Svenska

karriärvägledning

Engelska

career guidance counsellor (se guidance counsellor)

Svenska

Engelska

career guidance counsellor (se study counsellor)

Svenska

Engelska

career-based course
sandwich course

Svenska

varvad teoretisk och praktisk kurs

Engelska

career-development position

Svenska

meriteringsanställning

Engelska

caring sciences (se health sciences)

Svenska

Engelska

case study

Svenska

fallstudie

Engelska

catch-up examination

Svenska

uppsamlingstentamen

Engelska

catch-up examination

Svenska

uppsamlingstentamen

Engelska

cell and molecular biology

Svenska

cell- och molekylärbiologi

Engelska

cell biology

Svenska

cellbiologi

Engelska

Centre of Excellence in Higher Education

Svenska

framstående utbildningsmiljö

Engelska

Centre of Excellence in Higher Education

Svenska

framstående utbildningsmiljö

Engelska

ceramics

Svenska

keramteknik

Engelska

certificate

Svenska

intyg

Engelska

certificate

Svenska

betygshandling

Engelska

certificate (se diploma)

Svenska

Engelska

certificate of anticipated participation

Svenska

intyg över förväntat deltagande

Engelska

certificate of anticipated participation

Svenska

intyg över förväntat deltagande

Engelska

certificate of eligibility for higher education studies

Svenska

behörighetsintyg för utlandsstudier
behörighetsbevis för utlandsstudier

Engelska

certificate of professional competence

Svenska

kompetensbevis

Engelska

certificate of registration

Svenska

registreringsintyg

Engelska

certificate of results (se transcript of records)

Svenska

Engelska

chair (se professorship)

Svenska

Engelska

chartered (se registered)

Svenska

Engelska

cheating

Svenska

fusk

Engelska

chemical engineering

Svenska

kemiteknik

Engelska

chemical process engineering

Svenska

kemiska processer

Engelska

chemical sciences (se chemistry)

Svenska

Engelska

chemistry
chemical sciences

Svenska

kemi

Engelska

chief administrative officer
registrar

Svenska

förvaltningschef

Engelska

chief student safety representative

Svenska

huvudstuderandeskyddsombud
huvudstuderandearbetsmiljöombud

Engelska

chiropractor

Svenska

kiropraktor

Engelska

civil engineering (se built environment)

Svenska

Engelska

class (se cohort)

Svenska

Engelska

class (se teaching session)

Svenska

Engelska

class hours (se contact hours)

Svenska

Engelska

class hours (se contact hours)

Svenska

Engelska

classical archaeology and ancient history

Svenska

antikvetenskap

Engelska

classical languages

Svenska

klassiska språk

Engelska

classroom (se teaching premises)

Svenska

Engelska

classroom instruction (se teacher directed learning)

Svenska

Engelska

climate research

Svenska

klimatforskning

Engelska

clinical assistant

Svenska

klinisk assistent

Engelska

clinical laboratory medicine

Svenska

klinisk laboratoriemedicin

Engelska

clinical medicine

Svenska

klinisk medicin

Engelska

clinical science

Svenska

klinisk vetenskap

Engelska

clinical training

Svenska

klinisk utbildning

Engelska

closing date for applications (se application deadline)

Svenska

Engelska

co-assessor

Svenska

medbedömare

Engelska

co-financing (se joint funding)

Svenska

Engelska

cohort
age group , class (amerikansk)

Svenska

årskull

Engelska

collaboration with commerce and industry

Svenska

näringslivssamverkan

Engelska

collaborative agreement (se partnership agreement)

Svenska

Engelska

college graduate (se graduate)

Svenska

Engelska

college graduate (se university graduate)

Svenska

Engelska

commercialisation of research

Svenska

kommersialisering av forskningsresultat

Engelska

communication studies

Svenska

kommunikationsvetenskap

Engelska

communication systems

Svenska

kommunikationssystem

Engelska

compendium

Svenska

kompendium

Engelska

competence and skills

Svenska

färdighet och förmåga

Engelska

competence level

Svenska

kompetensnivå

Engelska

competence requirements
required qualifications

Svenska

kompetenskrav

Engelska

compilation thesis

Svenska

sammanläggningsavhandling

Engelska

complementary studies

Svenska

breddningsstudier

Engelska

completed course

Svenska

slutförd kurs

Engelska

completed education

Svenska

fullgjord utbildning
fullföljd utbildning

Engelska

completed high school education or equivalent (se completed upper secondary education or equivalent)

Svenska

Engelska

completed upper secondary education or equivalent
completed high school education or equivalent (amerikansk)

Svenska

gymnasiekompetens

Engelska

composite science and engineering

Svenska

kompositmaterial och kompositteknik

Engelska

compulsory course
mandatory course , obligatory course

Svenska

obligatorisk kurs

Engelska

compulsory students’ union membership

Svenska

kårobligatorium

Engelska

computational biology (se bioinformatics)

Svenska

Engelska

computational linguistics (se language technology)

Svenska

Engelska

computational mathematics

Svenska

beräkningsmatematik

Engelska

computer and information science

Svenska

data- och informationsvetenskap
datateknik

Engelska

computer engineering

Svenska

datorteknik

Engelska

computer room
ICT-suite

Svenska

datasal

Engelska

computer science

Svenska

datavetenskap
datalogi

Engelska

computer systems

Svenska

datorsystem

Engelska

computer vision and robotics

Svenska

datorseende och robotik

Engelska

condensed matter physics

Svenska

den kondenserade materiens fysik

Engelska

conditionally admitted

Svenska

antagen med villkor

Engelska

conditions of study

Svenska

studievillkor

Engelska

confer a doctor’s degree

Svenska

promovera

Engelska

conference
symposium

Svenska

symposium
vetenskaplig konferens

Engelska

construction management

Svenska

byggproduktion

Engelska

contact hours
class hours

Svenska

undervisningstid (2)

Engelska

contact hours
class hours

Svenska

undervisningstid (2)

Engelska

continued registration

Svenska

fortsättningsregistrering

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

fortbildning

Engelska

continuing professional development

Svenska

återkommande utbildning

Engelska

continuing professional development
skills enhancement

Svenska

kompetensutveckling

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

fortbildning

Engelska

continuing professional development

Svenska

återkommande utbildning

Engelska

continuing professional development course
CPD course

Svenska

fortbildningskurs

Engelska

continuing professional development for teachers

Svenska

lärarfortbildning

Engelska

contract (se agreement)

Svenska

Engelska

contract education

Svenska

uppdragsutbildning

Engelska

contract education

Svenska

uppdragsutbildning

Engelska

contract research

Svenska

uppdragsforskning

Engelska

contracted course

Svenska

beställd utbildning

Engelska

contracting higher education institution

Svenska

beställande högskola
köpande högskola

Engelska

control engineering

Svenska

reglerteknik

Engelska

co-opt

Svenska

adjungera

Engelska

core education subjects
general education studies

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

Engelska

core education subjects
general education studies

Svenska

utbildningsvetenskaplig kärna
UVK

Engelska

corrosion engineering

Svenska

korrosionsteknik

Engelska

cost of administration
administrative cost

Svenska

förvaltningskostnad

Engelska

course
higher education course , university course

Svenska

kurs
universitetskurs , högskolekurs

Engelska

course certificate

Svenska

kursbevis

Engelska

course certificate

Svenska

utbildningsbevis

Engelska

course certificate

Svenska

utbildningsbevis

Engelska

course classification

Svenska

kursklassificering

Engelska

course code

Svenska

kurskod

Engelska

course component

Svenska

kursmoment

Engelska

course content

Svenska

kursinnehåll

Engelska

course coordinator
course director

Svenska

kursansvarig lärare
kursledare , kursansvarig

Engelska

course director (se course coordinator)

Svenska

Engelska

course evaluation

Svenska

kursvärdering

Engelska

course instance

Svenska

kurstillfälle

Engelska

course length

Svenska

kurslängd

Engelska

course level

Svenska

kursnivå

Engelska

course load (se credit load)

Svenska

Engelska

course of study (se study route)

Svenska

Engelska

course organisation
course structure

Svenska

kursuppläggning

Engelska

course participant

Svenska

kursdeltagare

Engelska

course participation

Svenska

deltagande i utbildning

Engelska

course provider

Svenska

kursanordnare

Engelska

course provider (se education provider)

Svenska

Engelska

course provider (se education provider)

Svenska

Engelska

course specification (se course syllabus)

Svenska

Engelska

course structure (se course organisation)

Svenska

Engelska

course syllabus
course specification

Svenska

kursplan

Engelska

course value
tariff points

Svenska

betygsvärde

Engelska

courses and programmes offered
range of programmes

Svenska

utbildningsutbud

Engelska

courses and study programmes

Svenska

utbildning (1)

Engelska

courses and study programmes

Svenska

utbildning (1)

Engelska

courses taken at a partner university abroad

Svenska

utlandsförlagd utbildning

Engelska

courses taken at a partner university abroad

Svenska

utlandsförlagd utbildning

Engelska

CPD (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

CPD (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

CPD course (se continuing professional development course)

Svenska

Engelska

creative and artistic subject

Svenska

konstnärligt ämne

Engelska

credit
higher education credit

Svenska

högskolepoäng

Engelska

credit load
course load

Svenska

studieåtagande

Engelska

credit transfer

Svenska

tillgodoräknande

Engelska

credit-bearing

Svenska

poänggivande

Engelska

credits awarded
credits completed , credits earned

Svenska

avklarade högskolepoäng

Engelska

credits awarded
grades awarded

Svenska

studieresultat

Engelska

credits completed (se credits awarded)

Svenska

Engelska

credits earned (se credits awarded)

Svenska

Engelska

criterion

Svenska

kriterium

Engelska

crop production

Svenska

växtproduktion

Engelska

cultural studies

Svenska

kulturstudier

Engelska

curriculum vitae
CV

Svenska

meritförteckning

Engelska

CV (se curriculum vitae)

Svenska

Engelska

cycle descriptor

Svenska

nivåbeskrivning
Till toppen av sidan

D

Engelska

dean

Svenska

dekan
dekanus

Engelska

declaration of enrolment

Svenska

studieförsäkran

Engelska

defence of doctoral thesis
thesis defence , dissertation defence , PhD defence

Svenska

disputation

Engelska

deferment of studies

Svenska

anstånd med studier

Engelska

degree (se qualification)

Svenska

Engelska

degree awarded (se qualification awarded)

Svenska

Engelska

degree certificate
diploma

Svenska

examensbevis

Engelska

degree of activity

Svenska

aktivitetsgrad

Engelska

Degree of Bachelor
BA , BSc

Svenska

kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts
Degree of Bachelor of Science , Degree of Bachelor of Social Science

Svenska

filosofie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education

Svenska

förskollärarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Primary Education – Extended School

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Engelska

Degree of Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Svenska

studie- och yrkesvägledarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts
BFA

Svenska

konstnärlig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i fri konst

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i dans

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Dance

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i dans

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Design

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i design

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Design

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i design

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Literary Composition

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Music

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i musik

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Music

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i musik

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Neo Circus

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Opera

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i opera

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i scen och media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i scen och media

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i teater

Engelska

Degree of Bachelor of Fine Arts in Theatre

Svenska

konstnärlig kandidatexamen i teater

Engelska

Degree of Bachelor of Science

Svenska

teknologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science (se Degree of Bachelor of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Audiology

Svenska

audionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Biomedical Laboratory Science

Svenska

biomedicinsk analytikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Science

Svenska

odontologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Technology

Svenska

tandteknikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Diagnostic Radiology Nursing

Svenska

röntgensjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dietetics

Svenska

dietistexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Engineering

Svenska

högskoleingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Fire Protection Engineering

Svenska

brandingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forest Management

Svenska

skogsmästarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Forestry

Svenska

skoglig kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Landscape Construction and Management

Svenska

landskapsingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Marine Engineering

Svenska

sjöingenjörsexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Medical Science

Svenska

medicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nautical Science

Svenska

sjökaptensexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Nursing

Svenska

sjuksköterskeexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Occupational Therapy

Svenska

arbetsterapeutexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Optometry

Svenska

optikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Pharmacy

Svenska

receptarieexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Physiotherapy

Svenska

fysioterapeutexamen
sjukgymnastexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Social Work

Svenska

socionomexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Nursing

Svenska

djursjukskötarexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Social Science (se Degree of Bachelor of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Bachelor of Theology

Svenska

teologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Doctor

Svenska

konstnärlig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor
doctoral degree , doctorate , PhD

Svenska

doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Laws
Degree of Doctor of Legal Science

Svenska

juris doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Legal Science (se Degree of Doctor of Laws)

Svenska

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy

Svenska

filosofie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Agricultural Science

Svenska

agronomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Business and Economics

Svenska

ekonomie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Dental Science

Svenska

odontologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Forestry

Svenska

skoglig doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Political Sciences

Svenska

politices doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Science

Svenska

teknologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Theology

Svenska

teologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Licentiate
Licentiate degree

Svenska

licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate

Svenska

konstnärlig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate in Agricultural Science

Svenska

agronomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Arts
Degree of Licentiate of Science , Degree of Licentiate of Social Science

Svenska

filosofie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Dental Science

Svenska

odontologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Laws (se Degree of Licentiate of Legal Science)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Legal Science
Degree of Licentiate of Laws

Svenska

juris licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Medical Science

Svenska

medicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Political Sciences

Svenska

politices licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

naturvetenskaplig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

teknologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science (se Degree of Licentiate of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Business and Economics

Svenska

ekonomie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science in Forestry

Svenska

skoglig licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Social Science (se Degree of Licentiate of Arts)

Svenska

Engelska

Degree of Licentiate of Theology

Svenska

teologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) , Degree of Master of Science (120 credits) , Master’s degree (120 credits) , MA , MSc

Svenska

masterexamen

Engelska

Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) , Degree of Master of Science (60 credits) , Master’s degree (60 credits) , MA , MSc

Svenska

magisterexamen

Engelska

Degree of Master in Music (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i musik

Engelska

Degree of Master in Music (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i musik

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (120 credits)

Svenska

agronomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Agricultural Science (60 credits)

Svenska

agronomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Architecture

Svenska

arkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Arts (120 credits)
Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

filosofie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (60 credits)
Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

filosofie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Arts (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1–3

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3

Engelska

Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4–6

Svenska

grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6

Engelska

Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education

Svenska

ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)

Svenska

konstnärlig masterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits)
Master’s degree (120 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig masterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig masterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig masterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Design

Svenska

konstnärlig masterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig masterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig masterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig masterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig masterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig masterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig masterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (120 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig masterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)
Master’s degree (60 credits) , MFA

Svenska

konstnärlig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits)

Svenska

konstnärlig magisterexamen i fri konst

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig magisterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig magisterexamen i konsthantverk

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Dance

Svenska

konstnärlig magisterexamen i dans

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design

Svenska

konstnärlig magisterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Design

Svenska

konstnärlig magisterexamen i design

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Literary Composition

Svenska

konstnärlig magisterexamen i litterär gestaltning

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig magisterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Neo Circus

Svenska

konstnärlig magisterexamen i nycirkus

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Opera

Svenska

konstnärlig magisterexamen i opera

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig magisterexamen i scen och media

Engelska

Degree of Master of Fine Arts (60 credits) in Theatre

Svenska

konstnärlig magisterexamen i teater

Engelska

Degree of Master of Laws
LLM

Svenska

juristexamen

Engelska

Degree of Master of Laws (120 credits) (se Degree of Master of Legal Science (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Laws (60 credits) (se Degree of Master of Legal Science (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Legal Science (120 credits)
Degree of Master of Laws (120 credits)

Svenska

juris masterexamen

Engelska

Degree of Master of Legal Science (60 credits)
Degree of Master of Laws (60 credits)

Svenska

juris magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (120 credits)

Svenska

medicine masterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (60 credits)

Svenska

medicine magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Political Science (60 credits)

Svenska

politices magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

naturvetenskaplig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

teknologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits) (se Degree of Master of Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

teknologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

naturvetenskaplig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits) (se Degree of Master of Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

Degree of Master of Science in Agriculture

Svenska

agronomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics

Svenska

civilekonomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (120 credits)

Svenska

ekonomie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Business and Economics (60 credits)

Svenska

ekonomie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science (60 credits)

Svenska

odontologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Science(120 credits)

Svenska

odontologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Surgery

Svenska

tandläkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Engineering

Svenska

civilingenjörsexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry

Svenska

jägmästarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (120 credits)

Svenska

skoglig masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Forestry (60 credits)

Svenska

skoglig magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Horticulture

Svenska

hortonomexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Landscape Architecture

Svenska

landskapsarkitektexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medical Physics

Svenska

sjukhusfysikerexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Medicine
University Medical Degree , Doctor of Medicine (MD)

Svenska

läkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (120 credits)

Svenska

farmacie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmaceutical Science (60 credits)

Svenska

farmacie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Pharmacy

Svenska

apotekarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Psychology

Svenska

psykologexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Speech and Language Pathology

Svenska

logopedexamen

Engelska

Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)

Svenska

magisterexamen i krigsvetenskap

Engelska

Degree of Master of Theology (120 credits)

Svenska

teologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Theology (60 credits)

Svenska

teologie magisterexamen

Engelska

degree programme

Svenska

utbildningsprogram
program

Engelska

degree programme

Svenska

utbildningsprogram
program

Engelska

degree programme student

Svenska

programstudent

Engelska

degree project
independent project

Svenska

examensarbete
självständigt arbete

Engelska

degree requirements (se qualification requirements)

Svenska

Engelska

degree specialisation

Svenska

inriktning på examen

Engelska

degree-awarding powers
entitlement to award a qualification

Svenska

examenstillstånd

Engelska

delegation of authority
delegation of powers

Svenska

delegationsordning

Engelska

delegation of powers (se delegation of authority)

Svenska

Engelska

dental hygienist

Svenska

tandhygienist

Engelska

dental practitioner

Svenska

tandläkare

Engelska

dentistry (se odontology)

Svenska

Engelska

departmental chair (se head of department)

Svenska

Engelska

departmental secretary

Svenska

institutionssekreterare

Engelska

deputy dean (se pro dean)

Svenska

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

proprefekt
ställföreträdande prefekt

Engelska

deputy head of department
assistant head of department

Svenska

biträdande prefekt

Engelska

deputy vice-chancellor
vice president (amerikansk)

Svenska

vicerektor

Engelska

deputy vice-chancellor (se pro-vice-chancellor)

Svenska

Engelska

dermatology and venereal diseases

Svenska

dermatologi och venerologi

Engelska

design

Svenska

design

Engelska

developmental biology

Svenska

utvecklingsbiologi

Engelska

diagnostic biotechnology

Svenska

diagnostisk bioteknologi

Engelska

diagnostic test

Svenska

diagnostiskt prov

Engelska

didactics

Svenska

didaktik

Engelska

dietician

Svenska

dietist

Engelska

diploma
certificate

Svenska

diplom

Engelska

diploma (se degree certificate)

Svenska

Engelska

diploma (se qualification)

Svenska

Engelska

diploma awarded (se qualification awarded)

Svenska

Engelska

diploma mill

Svenska

bluffuniversitet

Engelska

Diploma of Education in Aviation

Svenska

flyglärarexamen

Engelska

diploma requirements (se qualification requirements)

Svenska

Engelska

diploma supplement

Svenska

bilaga till examensbevis

Engelska

direct government funding

Svenska

direkta statsanslag

Engelska

direct government funding

Svenska

anslag

Engelska

direct government funding

Svenska

anslagsfinansiering

Engelska

direct government funding

Svenska

statsanslag

Engelska

direct government funding for research

Svenska

forskningsanslag

Engelska

direct government funding for research and third-cycle programmes

Svenska

fakultetsanslag

Engelska

directive (se regulation)

Svenska

Engelska

director
supervisor

Svenska

föreståndare

Engelska

director of studies

Svenska

studierektor

Engelska

disciplinary board

Svenska

disciplinnämnd

Engelska

disciplinary case

Svenska

disciplinärende

Engelska

disciplinary domain

Svenska

utbildningsområde

Engelska

disciplinary domain

Svenska

utbildningsområde

Engelska

disciplinary measure

Svenska

disciplinär åtgärd
disciplinåtgärd

Engelska

disciplinary provision (se disciplinary regulation)

Svenska

Engelska

disciplinary regulation
disciplinary provision

Svenska

disciplinbestämmelse
disciplinregel

Engelska

disciplinary research domain

Svenska

vetenskapsområde

Engelska

discipline

Svenska

vetenskapsfält

Engelska

discipline

Svenska

disciplin

Engelska

discontinue (se interrupt)

Svenska

Engelska

discontinue a course or a study programme

Svenska

avveckla utbildning

Engelska

discrete mathematics

Svenska

diskret matematik

Engelska

dismiss
reject

Svenska

avvisa

Engelska

dissemination of research results

Svenska

forskningsinformation

Engelska

dissertation (se thesis)

Svenska

Engelska

dissertation defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

distance education

Svenska

distansutbildning

Engelska

distance learning course

Svenska

distanskurs

Engelska

distance student

Svenska

distansstudent

Engelska

distance teaching
remote teaching

Svenska

distansundervisning

Engelska

distinguished university teacher
excellent teaching practitioner

Svenska

excellent lärare

Engelska

distribution platform

Svenska

distributionsform

Engelska

do a placement (se be on a placement)

Svenska

Engelska

do an internship (se be on a placement)

Svenska

Engelska

docent
reader , associate professor (amerikansk)

Svenska

docent

Engelska

docent certificate

Svenska

docentbevis
docentintyg

Engelska

doctor

Svenska

doktor

Engelska

doctor of medicine

Svenska

läkare

Engelska

Doctor of Medicine (MD) (se Degree of Master of Science in Medicine)

Svenska

Engelska

doctoral award ceremony
doctoral degree ceremony , doctoral degree conferment ceremony

Svenska

doktorspromotion
promotion , promovering

Engelska

doctoral cap

Svenska

doktorshatt

Engelska

doctoral course (se third-cycle course)

Svenska

Engelska

doctoral degree (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

doctoral degree ceremony (se doctoral award ceremony)

Svenska

Engelska

doctoral degree conferment ceremony (se doctoral award ceremony)

Svenska

Engelska

doctoral dissertation (se doctoral thesis)

Svenska

Engelska

doctoral grant

Svenska

utbildningsbidrag

Engelska

doctoral grant

Svenska

utbildningsbidrag

Engelska

doctoral programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

doctoral programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

doctoral ring

Svenska

doktorsring

Engelska

doctoral student
third-cycle student , research student , PhD student

Svenska

doktorand
forskarstudent , forskarstuderande

Engelska

doctoral student representative

Svenska

doktorandombudsman
doktorandombud

Engelska

doctoral studentship
PhD studentship

Svenska

doktorandanställning

Engelska

doctoral studies

Svenska

forskarstudier
doktorandstudier

Engelska

doctoral supervisor
research supervisor

Svenska

forskarhandledare

Engelska

doctoral thesis
doctoral dissertation

Svenska

doktorsavhandling

Engelska

doctorate (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

domestic science and dietetics (se home economics and nutrition)

Svenska

Engelska

donor
benefactor

Svenska

donator

Engelska

double degree

Svenska

dubbel examen

Engelska

driving instructor

Svenska

trafiklärare

Engelska

driving instructor

Svenska

trafiklärare

Engelska

drop-out

Svenska

avhoppare
Till toppen av sidan

E

Engelska

earned income allowance

Svenska

fribelopp

Engelska

earned income allowance

Svenska

fribelopp

Engelska

earth and related environmental sciences

Svenska

geovetenskap och miljövetenskap

Engelska

earth sciences

Svenska

geovetenskap

Engelska

ecology

Svenska

ekologi

Engelska

economic geography

Svenska

ekonomisk geografi

Engelska

economic history

Svenska

ekonomisk historia

Engelska

economics

Svenska

ekonomi

Engelska

economics and business

Svenska

ekonomi och näringsliv

Engelska

ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System

Svenska

ECTS

Engelska

ECTS credit

Svenska

ECTS-poäng

Engelska

educate
train

Svenska

utbilda

Engelska

educate
train

Svenska

utbilda

Engelska

educated
trained , skilled , qualified

Svenska

utbildad

Engelska

education
training

Svenska

utbildning (2)

Engelska

education (se Bildung)

Svenska

Engelska

education and outreach

Svenska

populärvetenskap

Engelska

education cycle
education level

Svenska

utbildningsnivå

Engelska

education cycle
education level

Svenska

utbildningsnivå

Engelska

education level (se education cycle)

Svenska

Engelska

education level (se education cycle)

Svenska

Engelska

education policy

Svenska

utbildningspolitik

Engelska

education policy

Svenska

utbildningspolitik

Engelska

education provider
course provider

Svenska

utbildningsanordnare

Engelska

education provider
course provider

Svenska

utbildningsanordnare

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningssystem

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningsväsen

Engelska

education system
educational system

Svenska

utbildningsväsen

Engelska

educational and vocational guidance (se study and career guidance)

Svenska

Engelska

educational development

Svenska

pedagogisk utveckling

Engelska

educational sciences

Svenska

utbildningsvetenskap

Engelska

educational sciences

Svenska

utbildningsvetenskap

Engelska

educational system (se education system)

Svenska

Engelska

educational system (se education system)

Svenska

Engelska

educational system (se education system)

Svenska

Engelska

e-examination

Svenska

digital tentamen

Engelska

electrical contractor

Svenska

elinstallatör

Engelska

electrical engineering

Svenska

elektroteknik

Engelska

electrical engineering, electronic engineering, information engineering

Svenska

elektroteknik och elektronik

Engelska

electronic publication of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

elektronisk spikning

Engelska

electronics

Svenska

elektronik

Engelska

embedded systems

Svenska

inbäddad systemteknik

Engelska

empirical data
empirical material

Svenska

empiriska data

Engelska

empirical material (se empirical data)

Svenska

Engelska

empirical method

Svenska

empirisk metod

Engelska

empirical study

Svenska

empirisk undersökning

Engelska

employability

Svenska

anställningsbarhet

Engelska

employable

Svenska

anställningsbar

Engelska

employed fulltime
full-time employee

Svenska

heltidsanställd

Engelska

employed until further notice
tenured post (amerikansk)

Svenska

ordinarie anställning

Engelska

employed until further notice (se employment for an indefinite period)

Svenska

Engelska

employment

Svenska

anställning

Engelska

employment category

Svenska

anställningskategori

Engelska

employment for an indefinite period
employed until further notice

Svenska

tillsvidareanställning

Engelska

employment market (se labour market)

Svenska

Engelska

endocrinology and diabetes

Svenska

endokrinologi och diabetes

Engelska

endowed university college
independent foundation university

Svenska

stiftelsehögskola

Engelska

energy engineering

Svenska

energiteknik

Engelska

energy systems

Svenska

energisystem

Engelska

engineering and technology

Svenska

teknik

Engelska

engineering mechanics
applied mechanics

Svenska

teknisk mekanik

Engelska

engineering physics

Svenska

teknisk fysik

Engelska

entitlement to award a qualification (se degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

entrance examination
entrance test

Svenska

antagningsprov

Engelska

entrance test (se entrance examination)

Svenska

Engelska

entry
access

Svenska

tillträde

Engelska

entry regulations
admission regulations

Svenska

behörighetsregler

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighetskrav
förkunskapskrav

Engelska

entry requirements
admission requirements

Svenska

behörighet

Engelska

environmental management

Svenska

miljöledning

Engelska

environmental sciences

Svenska

miljövetenskap

Engelska

environmental sciences related to agriculture and land-use

Svenska

miljö- och naturvårdsvetenskap

Engelska

EPC (se European Professional Card)

Svenska

Engelska

equivalence assessment

Svenska

motsvarandebedömning

Engelska

equivalent knowledge

Svenska

motsvarande kunskaper

Engelska

establish a course or a study programme

Svenska

inrätta utbildning

Engelska

estate agent

Svenska

fastighetsmäklare

Engelska

ethical review

Svenska

etikprövning

Engelska

Ethical Review Board

Svenska

etikprövningsnämnd

Engelska

ethics

Svenska

etik

Engelska

ethnology

Svenska

etnologi

Engelska

EU exchange programme

Svenska

EU:s utbytesprogram

Engelska

EU regulation

Svenska

EU-förordning

Engelska

European Credit Transfer and Accumulation System (se ECTS)

Svenska

Engelska

European Professional Card
EPC

Svenska

Europeiska yrkeskortet EPC

Engelska

evaluate

Svenska

utvärdera

Engelska

evaluation

Svenska

utvärdering

Engelska

evaluation (se assessment)

Svenska

Engelska

evaluation method

Svenska

utvärderingsmetod

Engelska

evaluation of qualifications (se assessment of qualifications)

Svenska

Engelska

evaluation report

Svenska

utvärderingsrapport

Engelska

evening course

Svenska

kvällskurs

Engelska

evolutionary biology

Svenska

evolutionsbiologi

Engelska

exam (se examination)

Svenska

Engelska

exam (se test)

Svenska

Engelska

examination

Svenska

deltentamen
delprov

Engelska

examination
exam

Svenska

tentamen
tenta

Engelska

examination (se test)

Svenska

Engelska

examination component (se section of an examination)

Svenska

Engelska

examination format (se mode of assessment)

Svenska

Engelska

examination grade (se examination result)

Svenska

Engelska

examination period

Svenska

tentamensperiod

Engelska

examination result
examination grade

Svenska

tentamensbetyg

Engelska

examination session

Svenska

tentamenstillfälle

Engelska

examine

Svenska

tentera (någon)

Engelska

examiner

Svenska

examinator

Engelska

examining committee
grading committee

Svenska

betygsnämnd

Engelska

excellent teaching practitioner (se distinguished university teacher)

Svenska

Engelska

exchange programme

Svenska

utbytesprogram

Engelska

exchange programme

Svenska

utbytesprogram

Engelska

exchange scholarship (se mobility grant)

Svenska

Engelska

exchange student

Svenska

utbytesstudent

Engelska

exchange student

Svenska

utbytesstudent

Engelska

exchange studies

Svenska

utbytesstudier

Engelska

exchange studies

Svenska

utbytesstudier

Engelska

exchange teacher

Svenska

utbyteslärare

Engelska

executive vice president (se university director)

Svenska

Engelska

executive vice president (se university director)

Svenska

Engelska

exempt
waive

Svenska

bevilja undantag
ge dispens

Engelska

exempted from fees (se non-fee paying)

Svenska

Engelska

exemption from entry requirements

Svenska

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

Engelska

exemption from entry requirements

Svenska

undantag från behörighetskrav
dispens från behörighetskrav

Engelska

expel

Svenska

avskilja

Engelska

expertise

Svenska

kunnande

Engelska

expulsion from studies

Svenska

avskiljande från utbildning

Engelska

external expert
subject specialist

Svenska

sakkunnig

Engelska

external funding

Svenska

externfinansiering

Engelska

external funding

Svenska

externa medel

Engelska

external reviewer

Svenska

opponent

Engelska

externally employed doctoral student

Svenska

företagsdoktorand
industridoktorand
Till toppen av sidan

F

Engelska

fabricated data

Svenska

fabrikation

Engelska

face-to-face teaching (se on-campus teaching)

Svenska

Engelska

faculty
school

Svenska

fakultet

Engelska

faculty (se faculty meeting)

Svenska

Engelska

faculty board

Svenska

fakultetsnämnd

Engelska

faculty meeting
faculty

Svenska

kollegium

Engelska

faculty of arts (se faculty of humanities)

Svenska

Engelska

faculty of arts (se faculty of humanities)

Svenska

Engelska

faculty of engineering
faculty of technology

Svenska

teknisk fakultet

Engelska

faculty of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig fakultet

Engelska

faculty of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

filosofisk fakultet

Engelska

faculty of humanities
faculty of arts

Svenska

humanistisk fakultet

Engelska

faculty of social sciences

Svenska

samhällsvetenskaplig fakultet

Engelska

faculty of technology (se faculty of engineering)

Svenska

Engelska

faculty office

Svenska

fakultetskansli

Engelska

faculty programme director

Svenska

utbildningsledare

Engelska

fail

Svenska

underkänna

Engelska

failed

Svenska

underkänd

Engelska

fall semester (se autumn semester)

Svenska

Engelska

fall semester (se autumn semester)

Svenska

Engelska

fee revenues

Svenska

avgiftsintäkter

Engelska

fee-paying student

Svenska

betalande student
betalstudent

Engelska

field of application

Svenska

forskningsämnesgrupp

Engelska

field of research and development

Svenska

forskningsämnesområde

Engelska

field of research and development

Svenska

forskningsämnesområde

Engelska

field studies

Svenska

fältstudier

Engelska

field-specific entry requirements

Svenska

områdesbehörighet

Engelska

field-specific weighted course

Svenska

områdeskurs

Engelska

final examination

Svenska

sluttentamen

Engelska

final review

Svenska

slutseminarium
slutgenomgång

Engelska

final school grades

Svenska

gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan

Engelska

final school grades

Svenska

slutbetyg

Engelska

first choice applicant

Svenska

förstahandssökande

Engelska

first cycle

Svenska

grundnivå

Engelska

first registration

Svenska

förstagångsregistrering

Engelska

first-cycle applied technology programme

Svenska

yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning , YTH

Engelska

first-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på grundnivå

Engelska

first-cycle programme (se Bachelor’s programme)

Svenska

Engelska

first-cycle qualification

Svenska

examen på grundnivå

Engelska

fish and aquacultural science

Svenska

fisk- och akvakulturforskning

Engelska

fixed direct government funding for research

Svenska

fasta forskningsresurser

Engelska

fixed-term employment

Svenska

tidsbegränsad anställning

Engelska

flexible learning

Svenska

flexibel utbildning

Engelska

fluid mechanics and acoustics

Svenska

strömningsmekanik och akustik

Engelska

folk high school
independent adult education college

Svenska

folkhögskola

Engelska

folk high school teacher

Svenska

folkhögskollärare

Engelska

follow up
monitoring

Svenska

uppföljning

Engelska

follow up
monitoring

Svenska

uppföljning

Engelska

follow-up system
monitoring system

Svenska

uppföljningssystem

Engelska

food engineering

Svenska

livsmedelsteknik

Engelska

food science

Svenska

livsmedelsvetenskap

Engelska

forensic science

Svenska

rättsmedicin

Engelska

forest science

Svenska

skogsvetenskap

Engelska

forestry and agricultural sciences

Svenska

skogs- och jordbruksvetenskap

Engelska

form of education (se type of education)

Svenska

Engelska

formal education

Svenska

formell utbildning

Engelska

formal entry requirements

Svenska

formell behörighet

Engelska

formative evaluation

Svenska

formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering

Engelska

foundation

Svenska

stiftelse

Engelska

Foundation degree (120 credits) (se Higher Education Diploma)

Svenska

Engelska

Foundation degree (120 credits) (se Higher Education Diploma)

Svenska

Engelska

Foundation degree (120 credits) (se Higher Education Diploma)

Svenska

Engelska

foundation year programme

Svenska

basårsutbildning

Engelska

framework agreement
general agreement

Svenska

ramavtal

Engelska

framework funding

Svenska

ramanslag

Engelska

free mover (se non-exchange student)

Svenska

Engelska

free tuition

Svenska

avgiftsfri undervisning

Engelska

freestanding course

Svenska

fristående kurs

Engelska

freshman (se HE entrant)

Svenska

Engelska

FTE
full-time equivalent

Svenska

helårsstudent

Engelska

full professor (se professor)

Svenska

Engelska

full-time employee (se employed fulltime)

Svenska

Engelska

full-time employment

Svenska

heltidsanställning

Engelska

full-time equivalent (se FTE)

Svenska

Engelska

full-time studies

Svenska

heltidsstudier

Engelska

full-time teaching equivalent

Svenska

undervisningsårsverke

Engelska

fully financed
fully funded

Svenska

full kostnadstäckning

Engelska

fully funded (se fully financed)

Svenska

Engelska

funding agreement targets

Svenska

utbildningsuppdrag

Engelska

funding authority

Svenska

bidragsbeviljande myndighet

Engelska

funding cap

Svenska

takbelopp

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

Engelska

funding for medical training and research

Svenska

ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning , ALF

Engelska

funding plan for third-cycle programmes

Svenska

finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

funding system
resource allocation system

Svenska

resurstilldelningssystem

Engelska

funding target agreements (se public service agreements)

Svenska

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

vidareutbildad

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

fortbildad

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

fortbildad

Engelska

fusion, plasma and space physics

Svenska

fusion, plasma och rymdfysik
Till toppen av sidan

G

Engelska

gastroenterology and hepatology

Svenska

gastroenterologi

Engelska

gender equality

Svenska

jämställdhet

Engelska

gender studies

Svenska

genusstudier

Engelska

gender studies

Svenska

genusvetenskap

Engelska

general agreement (se framework agreement)

Svenska

Engelska

general course (se survey course)

Svenska

Engelska

general education studies

Svenska

allmänt utbildningsområde
AUO

Engelska

general education studies (se core education subjects)

Svenska

Engelska

general education studies (se core education subjects)

Svenska

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande behörighet

Engelska

general entry requirements

Svenska

grundläggande behörighetskrav

Engelska

general language studies and linguistics

Svenska

jämförande språkvetenskap och lingvistik

Engelska

general literary studies

Svenska

litteraturvetenskap

Engelska

general medicine

Svenska

allmän medicin

Engelska

general qualification

Svenska

generell examen

Engelska

general syllabus for third-cycle programmes

Svenska

allmän studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

genetics

Svenska

genetik

Engelska

genetics and breeding in agricultural sciences

Svenska

genetik och förädling inom lantbruksvetenskap

Engelska

geochemistry

Svenska

geokemi

Engelska

geology

Svenska

geologi

Engelska

geometry

Svenska

geometri

Engelska

geophysical engineering

Svenska

geofysisk teknik

Engelska

geophysics

Svenska

geofysik

Engelska

geosciences, multidisciplinary

Svenska

multidisciplinär geovetenskap

Engelska

geotechnical engineering

Svenska

geoteknik

Engelska

geriatrics

Svenska

geriatrik

Engelska

gerontology, specialising in medical and health sciences

Svenska

gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning

Engelska

globalisation studies

Svenska

globaliseringsstudier

Engelska

good research practice

Svenska

god forskningssed

Engelska

government CPD initiative for teachers

Svenska

Lärarlyftet

Engelska

government funded higher education

Svenska

statlig högskoleutbildning

Engelska

government research funding body
research council

Svenska

forskningsråd

Engelska

government research funding body
research council

Svenska

forskningsråd

Engelska

grade

Svenska

betygsätta
sätta betyg

Engelska

grade
grade within a grading system

Svenska

betygsgrad
betygssteg

Engelska

grade

Svenska

betyg

Engelska

grade average

Svenska

jämförelsetal

Engelska

grade average (se grade point average)

Svenska

Engelska

grade point average
grade average

Svenska

betygsmedelvärde

Engelska

grade within a grading system (se grade)

Svenska

Engelska

grades awarded (se credits awarded)

Svenska

Engelska

grading committee (se examining committee)

Svenska

Engelska

grading criteria

Svenska

betygskriterier

Engelska

grading scale

Svenska

betygsskala

Engelska

grading system

Svenska

betygssystem

Engelska

graduate

Svenska

avlägga examen

Engelska

graduate
college graduate (amerikansk)

Svenska

examinerad
högskoleexaminerad

Engelska

graduate (se university graduate)

Svenska

Engelska

graduate school

Svenska

forskarskola

Engelska

graduation exhibition

Svenska

examensutställning

Engelska

graduation rate

Svenska

examensfrekvens

Engelska

grant (se scholarship)

Svenska

Engelska

group room

Svenska

grupprum

Engelska

group study

Svenska

gruppstudier

Engelska

group work

Svenska

gruppövning

Engelska

guaranteed admission
guaranteed place

Svenska

platsgaranti

Engelska

guaranteed place (se guaranteed admission)

Svenska

Engelska

guest lecture

Svenska

gästföreläsning

Engelska

guest lecturer (se visiting lecturer)

Svenska

Engelska

guest professor (se visiting professor)

Svenska

Engelska

guest senior lecturer (se visiting senior lecturer)

Svenska

Engelska

guest teacher (se visiting lecturer)

Svenska

Engelska

guidance counsellor
career guidance counsellor

Svenska

studie- och yrkesvägledare
Till toppen av sidan

H

Engelska

half-time studies (se part-time studies)

Svenska

Engelska

having successfully defended his or her doctoral thesis

Svenska

vara disputerad

Engelska

HE entrant
new HE entrant , freshman (amerikansk)

Svenska

nybörjare i högskoleutbildning på grundnivå
högskolenybörjare

Engelska

head of department
departmental chair

Svenska

prefekt
institutionsföreståndare

Engelska

head of research
research director , research group leader

Svenska

forskningsledare
vetenskaplig ledare

Engelska

head of subject

Svenska

ämnesföreträdare
ämnesansvarig

Engelska

head of subject

Svenska

ämnesföreträdare
ämnesansvarig

Engelska

head of university administration (se university director)

Svenska

Engelska

head of university administration (se university director)

Svenska

Engelska

health care service and management, health policy and services and health economy

Svenska

hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Engelska

health sciences
caring sciences

Svenska

vårdvetenskap

Engelska

health sciences

Svenska

hälsovetenskap

Engelska

health sciences programme

Svenska

vårdutbildning

Engelska

HEI (se higher education institution)

Svenska

Engelska

HEI administration (se higher education administration)

Svenska

Engelska

hematology

Svenska

hematologi

Engelska

high quality

Svenska

hög kvalitet

Engelska

high school (se upper-secondary school)

Svenska

Engelska

high school credits (se upper-secondary school credits)

Svenska

Engelska

high school diploma (se upper secondary qualification)

Svenska

Engelska

high school education (se upper-secondary education)

Svenska

Engelska

high school programme (se upper-secondary school programme)

Svenska

Engelska

high school vocational diploma (se upper secondary vocational diploma)

Svenska

Engelska

higher education

Svenska

högskoleutbildning
högre utbildning , akademisk utbildning

Engelska

higher education access programme

Svenska

högskoleintroducerande utbildning
collegeutbildning

Engelska

Higher Education Act

Svenska

högskolelagen

Engelska

higher education administration
HEI administration

Svenska

högskoleförvaltning

Engelska

Higher Education Appeals Board

Svenska

Överklagandenämnden för högskolan
ÖNH

Engelska

Higher Education Certificate in Folk High School Education

Svenska

folkhögskollärarexamen

Engelska

higher education course (se course)

Svenska

Engelska

higher education credit (se credit)

Svenska

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

högskoleexamen (2)

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

konstnärlig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma
Foundation degree (120 credits)

Svenska

konstnärlig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Agricultural and Rural Management

Svenska

lantmästarexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk

Engelska

Higher Education Diploma in Arts and Crafts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i konsthantverk

Engelska

Higher Education Diploma in Business and Economics

Svenska

ekonomie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dance

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i dans

Engelska

Higher Education Diploma in Dance

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i dans

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Hygiene

Svenska

tandhygienistexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Science

Svenska

odontologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Design

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i design

Engelska

Higher Education Diploma in Equine Science

Svenska

hippologexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Fine Arts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i fri konst

Engelska

Higher Education Diploma in Fine Arts

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i fri konst

Engelska

Higher Education Diploma in Forest Management

Svenska

skogsteknikerexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Forestry

Svenska

skoglig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Horticultural Management

Svenska

trädgårdsingenjörsexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Horticultural Management

Svenska

trädgårdsingenjörsexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Laws (se Higher Education Diploma in Legal Science)

Svenska

Engelska

Higher Education Diploma in Legal Science
Higher Education Diploma in Laws

Svenska

juris högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Literary Composition

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning

Engelska

Higher Education Diploma in Literary Composition

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i litterär gestaltning

Engelska

Higher Education Diploma in Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i media

Engelska

Higher Education Diploma in Medical Science

Svenska

medicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Music

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i musik

Engelska

Higher Education Diploma in Natural Sciences

Svenska

naturvetenskaplig högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Neo Circus

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i nycirkus

Engelska

Higher Education Diploma in Opera

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i opera

Engelska

Higher Education Diploma in Performing Arts and Media

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i scen och media

Engelska

Higher Education Diploma in Pharmaceutical Science

Svenska

farmacie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Science

Svenska

teknologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Theatre

Svenska

konstnärlig högskoleexamen i teater

Engelska

Higher Education Diploma in Theology

Svenska

teologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Vocational Education

Svenska

yrkeslärarexamen

Engelska

Higher Education Diploma of Arts
Higher Education Diploma of Science

Svenska

filosofie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma of Science (se Higher Education Diploma of Arts)

Svenska

Engelska

Higher Education Expulsions Board

Svenska

Högskolans avskiljandenämnd
HAN

Engelska

higher education institution
HEI

Svenska

lärosäte

Engelska

Higher Education Ordinance

Svenska

högskoleförordningen

Engelska

higher education pedagogy

Svenska

högskolepedagogik

Engelska

higher education qualification
academic qualification , university degree , university diploma

Svenska

akademisk examen

Engelska

higher education qualification
university qualification , academic qualification

Svenska

högskoleexamen (1)

Engelska

higher vocational education programme
HVE programme

Svenska

yrkeshögskoleutbildning

Engelska

high-school level (se upper-secondary level)

Svenska

Engelska

history

Svenska

historia

Engelska

history of ideas

Svenska

idé- och lärdomshistoria

Engelska

history of ideas

Svenska

idé- och lärdomshistoria

Engelska

history of religions

Svenska

religionshistoria

Engelska

history of technology

Svenska

teknikhistoria

Engelska

home economics and nutrition
domestic science and dietetics

Svenska

hushålls- och kostvetenskap

Engelska

home university

Svenska

hemuniversitet

Engelska

honorary doctor

Svenska

hedersdoktor

Engelska

horticulture

Svenska

trädgårdsvetenskap/hortikultur

Engelska

hourly-paid

Svenska

timanställd

Engelska

human aspects of ICT

Svenska

mänsklig interaktion med IKT

Engelska

human geography

Svenska

kulturgeografi

Engelska

humanities
the humanities

Svenska

humaniora

Engelska

humanities and social sciences

Svenska

humanistisk-samhällsvetenskaplig

Engelska

HVE credit

Svenska

YH-poäng
yrkeshögskolepoäng

Engelska

HVE programme (se higher vocational education programme)

Svenska

Engelska

hybrid teaching

Svenska

hybridundervisning
Till toppen av sidan

I

Engelska

ICT-suite (se computer room)

Svenska

Engelska

immunology

Svenska

immunologi

Engelska

immunology in the medical area

Svenska

immunologi inom det medicinska området

Engelska

immunology in the medical area

Svenska

immunologi inom det medicinska området

Engelska

inadequate quality

Svenska

bristande kvalitet

Engelska

inauguration of the vice-chancellor
presidential inauguration (amerikansk)

Svenska

rektorsinstallation

Engelska

incubator (se business incubator)

Svenska

Engelska

incubator company (se spin-off company)

Svenska

Engelska

independent adult education college (se folk high school)

Svenska

Engelska

independent foundation university (se endowed university college)

Svenska

Engelska

independent higher education provider

Svenska

enskild utbildningsanordnare

Engelska

independent project (se degree project)

Svenska

Engelska

independent study (se reading course)

Svenska

Engelska

independent study (se self-study)

Svenska

Engelska

in-depth (se specialised)

Svenska

Engelska

in-depth subject study
advanced study

Svenska

ämnesfördjupning
ämnesprogression

Engelska

in-depth subject study
advanced study

Svenska

ämnesfördjupning
ämnesprogression

Engelska

indirect government funding

Svenska

statsbidrag

Engelska

individual study plan for third-cycle studies

Svenska

individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå

Engelska

individualised tuition

Svenska

individualiserad undervisning

Engelska

induction period

Svenska

provtjänstgöring

Engelska

infectious medicine

Svenska

infektionsmedicin

Engelska

informatics

Svenska

informationsteknik

Engelska

information systems

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik

Engelska

information systems, social aspects

Svenska

systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning

Engelska

inorganic chemistry

Svenska

oorganisk kemi

Engelska

inspect (se review)

Svenska

Engelska

inspection (se supervision)

Svenska

Engelska

institute of technology
university of technology

Svenska

teknisk högskola

Engelska

instruction (se teaching)

Svenska

Engelska

instruction (se teaching)

Svenska

Engelska

intellectual property rights of academic staff

Svenska

lärarundantaget

Engelska

intended course learning outcomes

Svenska

kursmål

Engelska

intended learning outcomes

Svenska

lärandemål
förväntat studieresultat

Engelska

interacting surfaces including friction, lubrication and wear (se tribology)

Svenska

Engelska

interacting surfaces including friction, lubrication and wear (se tribology)

Svenska

Engelska

interaction technologies

Svenska

interaktionsteknik

Engelska

interdisciplinarity
transdisciplinarity

Svenska

tvärvetenskap

Engelska

interdisciplinarity
transdisciplinarity

Svenska

tvärvetenskap

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

interdisciplinär

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

Engelska

interdisciplinary research
transdisciplinary research

Svenska

tvärvetenskaplig forskning

Engelska

interdisciplinary research
transdisciplinary research

Svenska

tvärvetenskaplig forskning

Engelska

interfaculty

Svenska

fakultetsövergripande

Engelska

interim suspension

Svenska

interimistisk avstängning

Engelska

intermediate exit point

Svenska

etappavgång

Engelska

intern (se student on placement)

Svenska

Engelska

international internship (se international placement)

Svenska

Engelska

international migration and ethnic relations

Svenska

internationell migration och etniska relationer
IMER

Engelska

international mobility guidance

Svenska

ivägledning

Engelska

international placement
international internship

Svenska

utlandspraktik

Engelska

international student

Svenska

internationell student

Engelska

international student

Svenska

internationell student

Engelska

internationalisation at home

Svenska

internationalisering på hemmaplan

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship (se placement)

Svenska

Engelska

internship period (se placement period)

Svenska

Engelska

internship supervisor (se placement supervisor)

Svenska

Engelska

interrupt
discontinue

Svenska

avbryta

Engelska

introductory chapter of a compilation thesis
summarising chapter of a compilation dissertation

Svenska

kappa till avhandling

Engelska

introductory course

Svenska

introduktionskurs

Engelska

invigilated off-campus examination (se moderated off-campus examination)

Svenska

Engelska

invigilator
proctor (amerikansk)

Svenska

tentamensvakt
Till toppen av sidan

J

Engelska

joint admissions database for higher education in Sweden

Svenska

NYA

Engelska

joint degree

Svenska

gemensam examen

Engelska

joint funding
co-financing

Svenska

samfinansiering

Engelska

jubilee doctor

Svenska

jubeldoktor

Engelska

judgement and approach

Svenska

värderingsförmåga och förhållningssätt

Engelska

jurisprudence
law

Svenska

rättsvetenskap
Till toppen av sidan

K

Engelska

knowledge

Svenska

kunskap

Engelska

knowledge and innovation system

Svenska

kunskaps- och innovationssystem

Engelska

knowledge and skills

Svenska

kunskaper och färdigheter

Engelska

knowledge and understanding

Svenska

kunskap och förståelse

Engelska

knowledge exchange (se knowledge transfer)

Svenska

Engelska

knowledge transfer
knowledge exchange

Svenska

kunskapsöverföring
kunskapsväxling
Till toppen av sidan

L

Engelska

laboratory session
practical

Svenska

laboration

Engelska

labour market
employment market

Svenska

arbetsmarknad

Engelska

labour market representative

Svenska

arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant

Engelska

Ladok
Ladok student registry

Svenska

Ladok

Engelska

Ladok student registry (se Ladok)

Svenska

Engelska

landscape architecture

Svenska

landskapsarkitektur

Engelska

landscape planning

Svenska

landskapsplanering

Engelska

language for special purposes
LSP

Svenska

fackspråk

Engelska

language laboratory

Svenska

språklaboratorium
inlärningsstudio

Engelska

language of instruction
medium of instruction

Svenska

undervisningsspråk

Engelska

language technology
computational linguistics

Svenska

språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling

Engelska

language workshop

Svenska

språkverkstad

Engelska

languages and literature

Svenska

språk och litteratur

Engelska

late application

Svenska

efteranmälan
efteransökan , sen anmälan

Engelska

law

Svenska

juridik

Engelska

law (se jurisprudence)

Svenska

Engelska

law and society

Svenska

juridik och samhälle

Engelska

learning

Svenska

inlärning

Engelska

learning

Svenska

lärande

Engelska

learning agreement

Svenska

undervisningsavtal

Engelska

learning in a work environment

Svenska

lärande i arbetslivet
lärande i arbete

Engelska

learning management system (se virtual learning environment)

Svenska

Engelska

learning needs (se additional needs)

Svenska

Engelska

learning support

Svenska

stödundervisning

Engelska

lecture

Svenska

föreläsning

Engelska

lecture hall

Svenska

föreläsningssal

Engelska

lecture theatre

Svenska

hörsal

Engelska

lecture theatre
room with tiered seating

Svenska

gradängsal

Engelska

lecturer

Svenska

föreläsare

Engelska

lecturer

Svenska

adjunkt
universitetsadjunkt , högskoleadjunkt

Engelska

lecturer (se university lecturer)

Svenska

Engelska

lectureship

Svenska

lektorsanställning

Engelska

legal deposit copy

Svenska

pliktexemplar

Engelska

legislative provisions (se legislative regulations)

Svenska

Engelska

legislative regulations
legislative provisions

Svenska

författningsbestämmelser

Engelska

level of knowledge

Svenska

kunskapsnivå

Engelska

licensed (se registered)

Svenska

Engelska

licentiate

Svenska

licentiat

Engelska

Licentiate degree (se Degree of Licentiate)

Svenska

Engelska

licentiate thesis

Svenska

licentiatuppsats
licentiatavhandling , akademisk avhandling för licentiatexamen

Engelska

lifelong learning

Svenska

livslångt lärande

Engelska

linguistics

Svenska

språkvetenskap

Engelska

links with the world of work

Svenska

arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning

Engelska

list of references
bibliography

Svenska

litteraturförteckning
källförteckning

Engelska

literary composition

Svenska

litterär gestaltning

Engelska

LLM (se Degree of Master of Laws)

Svenska

Engelska

LMS (se virtual learning environment)

Svenska

Engelska

local admissions

Svenska

lokal antagning

Engelska

local study centre

Svenska

lärcentrum

Engelska

location

Svenska

studieort

Engelska

LSP (se language for special purposes)

Svenska

Till toppen av sidan

M

Engelska

MA (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

MA (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

main field of study

Svenska

huvudområde
huvudsakligt område

Engelska

main subject
major subject

Svenska

huvudämne

Engelska

major subject (se main subject)

Svenska

Engelska

make-up assignment

Svenska

restuppgift

Engelska

management by objectives and results (se result-oriented management)

Svenska

Engelska

mandatory course (se compulsory course)

Svenska

Engelska

manufacturing, surface and joining technology

Svenska

bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Engelska

marine engineering

Svenska

marin teknik

Engelska

Master in Education in Music

Svenska

musiklärarexamen

Engelska

Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in…

Svenska

magisterexamen med ämnesdjup

Engelska

Master of Arts in Education
Master of Science in Education , Master’s degree (240/270/300/330 credits) , MEd

Svenska

lärarexamen på avancerad nivå

Engelska

Master of Education for the Upper Secondary School.

Svenska

gymnasielärarexamen

Engelska

Master of Fine Arts in Church Music

Svenska

organistexamen

Engelska

Master of Science in Education (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Master of….

Svenska

magisterexamen med ämnesbredd

Engelska

Master’s (120 credits) programme

Svenska

masterprogram

Engelska

Master’s (60 credits) programme

Svenska

magisterprogram

Engelska

Master’s degree (120 credits) (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (120 credits) (se Degree of Master of Fine Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (240/270/300/330 credits) (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

Master’s degree (60 credits) (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

Master’s degree (60 credits) (se Degree of Master of Fine Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

materials engineering

Svenska

materialteknik

Engelska

materials science

Svenska

teknisk materialvetenskap

Engelska

mathematical analysis

Svenska

matematisk analys

Engelska

mathematics

Svenska

matematik

Engelska

maximum permitted period of study

Svenska

bruttostudietid

Engelska

means-tested supplement

Svenska

inkomstprövat tillägg

Engelska

MEd (se Master of Arts in Education)

Svenska

Engelska

media engineering

Svenska

mediateknik

Engelska

medical and health sciences

Svenska

medicin och hälsovetenskap

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk bioteknologi

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk bioteknik

Engelska

medical ethics

Svenska

medicinsk etik

Engelska

medical image processing

Svenska

medicinsk bildbehandling

Engelska

medical laboratory and measurements technologies

Svenska

medicinsk laboratorie- och mätteknik

Engelska

medical physicist

Svenska

sjukhusfysiker

Engelska

medicinal chemistry

Svenska

läkemedelskemi

Engelska

medium of instruction (se language of instruction)

Svenska

Engelska

meteorology and atmospheric sciences

Svenska

meteorologi och atmosfärforskning

Engelska

methodology course

Svenska

metodikkurs

Engelska

MFA (se Degree of Master of Fine Arts (120 credits))

Svenska

Engelska

MFA (se Degree of Master of Fine Arts (60 credits))

Svenska

Engelska

microbiology in the medical area

Svenska

mikrobiologi inom det medicinska området

Engelska

micro-credentials

Svenska

mikromeriter

Engelska

mid-way review

Svenska

halvtidskontroll
halvtidsseminarium , mittgenomgång

Engelska

midwife

Svenska

barnmorska

Engelska

mineral and mine engineering

Svenska

mineral- och gruvteknik

Engelska

mobility

Svenska

rörlighet
mobilitet

Engelska

mobility grant
exchange scholarship

Svenska

utbytesstipendium

Engelska

mock exam
practice examination

Svenska

övningsskrivning

Engelska

mode of assessment
examination format

Svenska

examinationsform

Engelska

moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamen på annan ort

Engelska

modern languages

Svenska

moderna språk

Engelska

module

Svenska

delkurs

Engelska

monitoring (se follow up)

Svenska

Engelska

monitoring (se follow up)

Svenska

Engelska

monitoring of courses and programmes

Svenska

utbildningsbevakning

Engelska

monitoring of courses and programmes

Svenska

utbildningsbevakning

Engelska

monitoring system (se follow-up system)

Svenska

Engelska

MSc (se Degree of Master (120 credits))

Svenska

Engelska

MSc (se Degree of Master (60 credits))

Svenska

Engelska

multidisciplinarity

Svenska

mångvetenskap
flervetenskap

Engelska

multidisciplinary

Svenska

mångvetenskaplig
flervetenskaplig

Engelska

musicology

Svenska

musikvetenskap

Engelska

mutual academic recognition

Svenska

ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning
Till toppen av sidan

N

Engelska

nano technology

Svenska

nanoteknik

Engelska

naprapath

Svenska

naprapat

Engelska

national official transcript of records

Svenska

nationellt resultatintyg

Engelska

needs-driven research

Svenska

behovsmotiverad forskning
behovsstyrd forskning

Engelska

neurology

Svenska

neurologi

Engelska

neurosciences

Svenska

neurovetenskaper

Engelska

new HE entrant (se HE entrant)

Svenska

Engelska

non-academic background

Svenska

studieovan miljö

Engelska

non-completion
student attrition

Svenska

bortfall

Engelska

non-completion

Svenska

studieavbrott

Engelska

non-completion rate (se attrition rate)

Svenska

Engelska

non-disclosable personal details

Svenska

sekretessmarkerad personuppgift

Engelska

non-exchange student
free mover

Svenska

freemover-student
freemoverstudent

Engelska

non-fee paying
exempted from fees

Svenska

avgiftsbefriad

Engelska

non-regulated working hours
unmeasured time

Svenska

förtroendearbetstid

Engelska

norm-referenced grade

Svenska

normrelaterat betyg

Engelska

not completed course component

Svenska

rest

Engelska

notification of a vacancy
advertisement of a position

Svenska

utlysning av anställning

Engelska

notification of submission of a doctoral thesis

Svenska

spikblad

Engelska

notification of the date of the defence of a doctoral thesis

Svenska

spikning

Engelska

notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification

Svenska

ifrågasätta examenstillstånd

Engelska

notify conditional extension of entitlement to award a qualification (se notify conditional extension of degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

nurse

Svenska

sjuksköterska

Engelska

nursing

Svenska

omvårdnad

Engelska

nutrition and dietetics

Svenska

näringslära
Till toppen av sidan

O

Engelska

obligatory course (se compulsory course)

Svenska

Engelska

obstetrics, gynaecology and reproductive medicine

Svenska

reproduktionsmedicin och gynekologi

Engelska

occupation (se profession)

Svenska

Engelska

occupational health and environmental health

Svenska

arbetsmedicin och miljömedicin

Engelska

occupational therapist

Svenska

arbetsterapeut

Engelska

occupational therapy

Svenska

arbetsterapi

Engelska

ocean and river engineering

Svenska

havs- och vattendragsteknik

Engelska

oceanography, hydrology and water resources

Svenska

oceanografi, hydrologi och vattenresurser

Engelska

odontology
dentistry

Svenska

odontologi

Engelska

OER (se open educational resource)

Svenska

Engelska

off-campus examination (se remote examination)

Svenska

Engelska

official transcript

Svenska

betygsutdrag

Engelska

on-campus course
campus course

Svenska

campuskurs

Engelska

on-campus e-examination

Svenska

digital salstentamen

Engelska

on-campus student
campus student

Svenska

campusstudent

Engelska

on-campus teaching
face-to-face teaching , on-site teaching

Svenska

campusundervisning

Engelska

online course (se web-based course)

Svenska

Engelska

on-site teaching (se on-campus teaching)

Svenska

Engelska

open educational resource
OER

Svenska

öppen lärresurs

Engelska

operating costs
running costs

Svenska

driftskostnad

Engelska

ophthalmology

Svenska

oftalmologi

Engelska

optician

Svenska

optiker

Engelska

optional course

Svenska

valfri kurs

Engelska

organic chemistry

Svenska

organisk kemi

Engelska

other academic staff

Svenska

annan undervisande och forskande personal

Engelska

outgoing student

Svenska

utresande student

Engelska

overall assessment

Svenska

samlat omdöme

Engelska

overall budget

Svenska

rambudget
Till toppen av sidan

P

Engelska

pace of study (se rate of study)

Svenska

Engelska

panel of assessors (se assessment panel)

Svenska

Engelska

paper

Svenska

konferensartikel

Engelska

paper

Svenska

konferensartikel

Engelska

paper, pulp and fiber technology

Svenska

pappers-, massa- och fiberteknik

Engelska

participation in examination

Svenska

deltagande i prov

Engelska

partner university

Svenska

partneruniversitet

Engelska

partnership agreement
collaborative agreement

Svenska

samarbetsavtal

Engelska

part-time fixed-term lecturer (se part-time fixed-term teacher)

Svenska

Engelska

part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer

Svenska

timlärare

Engelska

part-time student

Svenska

deltidsstudent

Engelska

part-time studies
half-time studies

Svenska

halvtidsstudier

Engelska

part-time study

Svenska

deltidsstudier

Engelska

pass

Svenska

godkänd
G

Engelska

pass threshold

Svenska

godkännandegräns

Engelska

pass with credit
pass with honors (amerikansk)

Svenska

väl godkänd
VG

Engelska

pass with honors (se pass with credit)

Svenska

Engelska

pass with special distinction

Svenska

mycket väl godkänd
MVG

Engelska

PBL group

Svenska

PBL-basgrupp

Engelska

pedagogical work

Svenska

pedagogiskt arbete

Engelska

pediatrics

Svenska

pediatrik

Engelska

peer assessment

Svenska

kamratbedömning

Engelska

peer review

Svenska

kollegial utvärdering

Engelska

per-capita funding

Svenska

per capita-ersättning
ersättning per capita

Engelska

performance indicator

Svenska

prestationsgrad

Engelska

performing art studies

Svenska

teatervetenskap

Engelska

performing arts

Svenska

scenkonst

Engelska

persistence (se retention)

Svenska

Engelska

personal chair

Svenska

personlig professur

Engelska

PET (se professional education and training)

Svenska

Engelska

pharmaceutical biotechnology

Svenska

läkemedelsbioteknik

Engelska

pharmaceutical chemistry

Svenska

farmaceutisk synteskemi

Engelska

pharmaceutical sciences

Svenska

farmaceutiska vetenskaper

Engelska

pharmaceutics

Svenska

farmaci

Engelska

pharmacist

Svenska

apotekare

Engelska

pharmacology

Svenska

farmakologi

Engelska

pharmacology and toxicology

Svenska

farmakologi och toxikologi

Engelska

PhD (se Degree of Doctor)

Svenska

Engelska

PhD defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

PhD student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

PhD studentship (se doctoral studentship)

Svenska

Engelska

philosophy

Svenska

filosofi

Engelska

philosophy of science (se theory of knowledge)

Svenska

Engelska

photonics

Svenska

fotonik

Engelska

physical chemistry

Svenska

fysikalisk kemi

Engelska

physical geography

Svenska

fysisk geografi

Engelska

physical sciences (se physics)

Svenska

Engelska

physics
physical sciences

Svenska

fysik

Engelska

physiology

Svenska

fysiologi

Engelska

physiotherapist

Svenska

sjukgymnast

Engelska

physiotherapy

Svenska

fysioterapi

Engelska

pilot study

Svenska

förstudie

Engelska

place

Svenska

studieplats

Engelska

placed on a waiting list

Svenska

reservplacerad

Engelska

placement
internship

Svenska

praktik

Engelska

placement
practicum , internship , student teaching (amerikansk)

Svenska

verksamhetsförlagd utbildning
VFU

Engelska

placement
internship

Svenska

praktikplats

Engelska

placement period
internship period

Svenska

praktikperiod

Engelska

placement supervisor
internship supervisor

Svenska

praktikhandledare

Engelska

plagiarism

Svenska

plagiat

Engelska

plagiarism

Svenska

plagiering

Engelska

plagiarism check

Svenska

plagiatkontroll

Engelska

plagiarism checker (se anti-plagiarism software)

Svenska

Engelska

plant biotechnology

Svenska

växtbioteknologi

Engelska

political science

Svenska

statsvetenskap

Engelska

polymer technologies

Svenska

polymerteknologi

Engelska

pooled admissions system

Svenska

samordnad antagning

Engelska

portfolio
work samples

Svenska

arbetsprov

Engelska

post retirement professor

Svenska

senior professor

Engelska

post-16 (se upper-secondary level)

Svenska

Engelska

post-16 credits (se upper-secondary school credits)

Svenska

Engelska

post-16 education (se upper-secondary education)

Svenska

Engelska

post-16 programme (se upper-secondary school programme)

Svenska

Engelska

postdoc position (se postdoctoral appointment)

Svenska

Engelska

postdoctoral appointment
postdoc position

Svenska

postdoktorsanställning
postdokanställning

Engelska

postdoctoral research fellow
research associate

Svenska

forskarassistent

Engelska

Postgraduate Diploma in Midwifery

Svenska

barnmorskeexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Psychotherapy

Svenska

psykoterapeutexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Educational Needs

Svenska

specialpedagogexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Special Needs Training

Svenska

speciallärarexamen

Engelska

Postgraduate Diploma in Specialist Nursing

Svenska

specialistsjuksköterskeexamen

Engelska

post-secondary

Svenska

eftergymnasial

Engelska

post-secondary education

Svenska

eftergymnasial utbildning

Engelska

post-secondary non-tertiary vocational education and training

Svenska

eftergymnasial yrkesutbildning

Engelska

post-secondary vocational education and training

Svenska

kvalificerad yrkesutbildning
kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning , KY

Engelska

potential employer (se stakeholder)

Svenska

Engelska

practical (se laboratory session)

Svenska

Engelska

practical assignment

Svenska

övningsuppgift

Engelska

practical course
applied course

Svenska

övningskurs

Engelska

practical examination (se practical test)

Svenska

Engelska

practical test
practical examination

Svenska

praktiskt prov

Engelska

practice examination (se mock exam)

Svenska

Engelska

practicum (se placement)

Svenska

Engelska

preliminary assessment
proof of submission and preliminary assessment

Svenska

kontrollbesked

Engelska

preliminary review

Svenska

delgenomgång

Engelska

preparatory course

Svenska

propedeutisk kurs

Engelska

prerequisite course
qualifying course

Svenska

behörighetsgivande kurs

Engelska

prescriptionist

Svenska

receptarie

Engelska

Presidency (se senior university officers)

Svenska

Engelska

Presidency (se senior university officers)

Svenska

Engelska

President (se vice-chancellor)

Svenska

Engelska

President’s office (se the office of vice-chancellor)

Svenska

Engelska

presidential inauguration (se inauguration of the vice-chancellor )

Svenska

Engelska

primary and lower-secondary school

Svenska

grundskola

Engelska

primary school

Svenska

grundskolans tidigare år

Engelska

principal supervisor

Svenska

huvudhandledare

Engelska

prior education

Svenska

föregående utbildning

Engelska

prior knowledge

Svenska

förkunskaper

Engelska

prior learning

Svenska

reell kompetens

Engelska

priority

Svenska

förtur

Engelska

pro dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Svenska

prodekan

Engelska

probability theory and statistics

Svenska

sannolikhetsteori och statistik

Engelska

proctor (se invigilator)

Svenska

Engelska

proctored off-campus examination (se moderated off-campus examination)

Svenska

Engelska

product research

Svenska

produktforskning

Engelska

production engineering, human work science and ergonomics

Svenska

produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Engelska

profession
occupation

Svenska

yrke

Engelska

professional development courses
skills enhancement measures

Svenska

kompetenshöjande åtgärder

Engelska

professional education and training
PET

Svenska

professionsutbildning

Engelska

professional experience
work experience

Svenska

arbetslivserfarenhet
yrkeslivserfarenhet , ALE

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkesinriktad

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkesförberedande

Engelska

professional or vocational

Svenska

yrkesförberedande

Engelska

professional or vocational competence

Svenska

yrkeskompetens

Engelska

professional or vocational experience

Svenska

yrkeserfarenhet

Engelska

professional or vocational expertise

Svenska

yrkeskunskap

Engelska

professional qualification course

Svenska

legitimationskurs

Engelska

professional status qualification

Svenska

yrkeslegitimation

Engelska

professional status qualification

Svenska

legitimation

Engelska

professional training and teaching practice

Svenska

praktisk-pedagogisk utbildning

Engelska

professor
full professor (amerikansk)

Svenska

professor

Engelska

professorial inauguration

Svenska

professorsinstallation

Engelska

professorship
chair

Svenska

anställning som professor

Engelska

proficiency
skills

Svenska

färdighet

Engelska

programme code

Svenska

programkod

Engelska

programme co-ordinator

Svenska

programansvarig

Engelska

programme evaluation

Svenska

utbildningsutvärdering

Engelska

programme evaluation

Svenska

utbildningsutvärdering

Engelska

programme leading to a general qualification

Svenska

generellt program

Engelska

programme leading to a professional qualification

Svenska

yrkesexamensprogram

Engelska

programme leading to a professional qualification

Svenska

yrkesexamensprogram

Engelska

programme length

Svenska

studietid

Engelska

programme objectives

Svenska

programmål

Engelska

programme syllabus
study program (amerikansk)

Svenska

utbildningsplan

Engelska

programmes in fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig utbildning

Engelska

progressive specialisation

Svenska

successiv fördjupning

Engelska

project work

Svenska

projektarbete

Engelska

promote

Svenska

befordra

Engelska

promotion

Svenska

befordran
befordring

Engelska

proof of submission and preliminary assessment (se preliminary assessment)

Svenska

Engelska

proven experience
best practice

Svenska

beprövad erfarenhet

Engelska

pro-vice-chancellor
deputy vice-chancellor , vice president (amerikansk)

Svenska

prorektor

Engelska

providing a useful qualification

Svenska

meriterande

Engelska

psychiatry

Svenska

psykiatri

Engelska

psychologist

Svenska

psykolog

Engelska

psychology

Svenska

psykologi

Engelska

psychotherapist

Svenska

psykoterapeut

Engelska

public administration studies

Svenska

studier av offentlig förvaltning

Engelska

public discussion and examination
public examination

Svenska

opposition

Engelska

public education

Svenska

allmänna skolväsendet

Engelska

public examination (se public discussion and examination)

Svenska

Engelska

public health, global health, social medicine and epidemiology

Svenska

folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Engelska

public service agreements
funding target agreements

Svenska

regleringsbrev

Engelska

publicly defend a doctoral thesis

Svenska

disputera

Engelska

publicly discuss and examine
serve as faculty examiner , serve as student reviewer

Svenska

opponera
opponera på

Engelska

public-sector university

Svenska

statligt universitet

Engelska

public-sector university college

Svenska

statlig högskola

Engelska

pure research (se basic research)

Svenska

Till toppen av sidan

Q

Engelska

QTS certificate (se qualified teacher status certificate)

Svenska

Engelska

qualification
diploma , degree

Svenska

examen

Engelska

Qualification Assessment Manual

Svenska

bedömningshandboken

Engelska

qualification awarded
degree awarded , diploma awarded

Svenska

avlagd examen

Engelska

qualification descriptor

Svenska

examensbeskrivning

Engelska

qualification in the fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig examen

Engelska

qualification required for appointment as a docent

Svenska

docentkompetens

Engelska

qualification requirements
degree requirements , diploma requirements

Svenska

examenskrav

Engelska

qualification to fulfil entry requirements

Svenska

behörighetskomplettering

Engelska

qualifications framework

Svenska

referensram för examina

Engelska

qualified (se educated)

Svenska

Engelska

qualified applicant

Svenska

behörig sökande

Engelska

qualified for admission (se qualified for entry)

Svenska

Engelska

qualified for entry
qualified for admission

Svenska

behörig till studier

Engelska

qualified teacher status certificate
QTS certificate

Svenska

behörighetsbevis för lärare

Engelska

qualifying course (se prerequisite course)

Svenska

Engelska

qualifying course in higher education pedagogy

Svenska

behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning
BHU

Engelska

qualitative target

Svenska

examensmål

Engelska

quality aspects
quality perspective

Svenska

kvalitetsaspekt

Engelska

quality assessment
quality audit

Svenska

kvalitetsbedömning

Engelska

quality assurance

Svenska

kvalitetssäkring

Engelska

quality assurance agency

Svenska

kvalitetssäkringsorgan

Engelska

quality assurance audit

Svenska

bedömning av kvalitetssäkringssystem

Engelska

quality assurance mechanisms (se quality assurance procedures)

Svenska

Engelska

quality assurance procedures
quality enhancement activities , quality assurance mechanisms

Svenska

kvalitetsarbete

Engelska

quality audit

Svenska

kvalitetsgranskning

Engelska

quality audit (se quality assessment)

Svenska

Engelska

quality control

Svenska

kvalitetskontroll

Engelska

quality enhancement (se quality improvement)

Svenska

Engelska

quality enhancement activities (se quality assurance procedures)

Svenska

Engelska

quality evaluation

Svenska

kvalitetsutvärdering

Engelska

quality improvement
quality enhancement

Svenska

kvalitetsförbättring

Engelska

quality management

Svenska

kvalitetsstyrning

Engelska

quality perspective (se quality aspects)

Svenska

Engelska

quash
annul

Svenska

undanröja

Engelska

quiz (se test)

Svenska

Engelska

quota-based admissions

Svenska

kvoterad antagning
Till toppen av sidan

R

Engelska

R&D (se research and development)

Svenska

Engelska

radiographer

Svenska

röntgensjuksköterska

Engelska

radiology, nuclear medicine and medical imaging

Svenska

radiologi och bildbehandling

Engelska

range of courses offered

Svenska

kursutbud

Engelska

range of programmes (se courses and programmes offered)

Svenska

Engelska

rate of study
pace of study

Svenska

studietakt
kurstakt

Engelska

reader (se docent)

Svenska

Engelska

reading course
independent study (amerikansk)

Svenska

läskurs
självstudiekurs

Engelska

reapplication

Svenska

återanmälan

Engelska

reapplied

Svenska

återanmäld

Engelska

reapply

Svenska

återanmäla sig

Engelska

reassessment (se review)

Svenska

Engelska

recent graduate
recently graduated

Svenska

nyutexaminerad
nyexaminerad

Engelska

recently graduated (se recent graduate)

Svenska

Engelska

recognition of foreign qualifications

Svenska

bedömning av utländsk utbildning

Engelska

recognition of qualification

Svenska

erkännande

Engelska

recruitment

Svenska

rekrytering

Engelska

recruitment imbalance

Svenska

snedrekrytering

Engelska

recruitment target

Svenska

rekryteringsmål

Engelska

register

Svenska

registrera

Engelska

registered
licensed , chartered

Svenska

legitimerad

Engelska

registrar (se chief administrative officer)

Svenska

Engelska

registration

Svenska

registrering

Engelska

registration of grades in student registry

Svenska

betygsrapportering

Engelska

regular academic year (se standard academic year)

Svenska

Engelska

regulated profession

Svenska

reglerat yrke

Engelska

regulation
directive

Svenska

föreskrift

Engelska

regulatory authority (se supervisory authority)

Svenska

Engelska

regulatory responsibility (se supervisory responsibility)

Svenska

Engelska

reject

Svenska

avslå

Engelska

reject (se dismiss)

Svenska

Engelska

relative grade

Svenska

relativt betyg

Engelska

reliability and maintenance

Svenska

tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Engelska

religious studies

Svenska

religionsvetenskap

Engelska

remote examination
off-campus examination

Svenska

distanstentamen

Engelska

remote sensing

Svenska

fjärranalysteknik

Engelska

remote teaching (se distance teaching)

Svenska

Engelska

renewable bioenergy research

Svenska

förnyelsebar bioenergi

Engelska

reporting requirement

Svenska

återrapporteringskrav

Engelska

reporting requirement

Svenska

återrapporteringskrav

Engelska

requested document

Svenska

begärt dokument

Engelska

required course

Svenska

behörighetskurs

Engelska

required qualifications (se competence requirements)

Svenska

Engelska

required reading

Svenska

kurslitteratur

Engelska

required to pay fees

Svenska

avgiftsskyldig

Engelska

re-registration

Svenska

omregistrering

Engelska

research

Svenska

forskning
vetenskaplig forskning

Engelska

research and development
R&D

Svenska

forskning och utveckling
FoU

Engelska

research and development company

Svenska

forsknings- och utvecklingsföretag

Engelska

research and development company

Svenska

forsknings- och utvecklingsföretag

Engelska

research and development in the fine, performing or creative arts (se artistic research and development)

Svenska

Engelska

research appointment
research post

Svenska

forskaranställning

Engelska

research assignment

Svenska

forskningsuppdrag

Engelska

research assistant

Svenska

forskningsassistent

Engelska

research assistant

Svenska

forskningsassistent

Engelska

research associate (se postdoctoral research fellow)

Svenska

Engelska

research basis

Svenska

forskningsanknytning

Engelska

research board

Svenska

forskningsnämnd

Engelska

research body

Svenska

forskningsorgan

Engelska

research body

Svenska

forskningsorgan

Engelska

research career

Svenska

forskarkarriär

Engelska

research centre

Svenska

forskningscentrum
forskningscenter

Engelska

research centre

Svenska

forskningscentrum
forskningscenter

Engelska

research council (se government research funding body)

Svenska

Engelska

research council (se government research funding body)

Svenska

Engelska

research director (se head of research)

Svenska

Engelska

research documentation
scientific documentation

Svenska

vetenskaplig dokumentation

Engelska

research domain

Svenska

forskningsområde

Engelska

research ethics

Svenska

forskningsetik

Engelska

research ethics

Svenska

forskningsetik

Engelska

research experience

Svenska

forskningserfarenhet

Engelska

research experience

Svenska

forskningserfarenhet

Engelska

research expertise

Svenska

vetenskaplig skicklighet

Engelska

research expertise (se research skills)

Svenska

Engelska

research faculty

Svenska

forskarkollegium

Engelska

research faculty

Svenska

forskarkollegium

Engelska

research findings (se research results)

Svenska

Engelska

research findings (se research results)

Svenska

Engelska

research foundation

Svenska

forskningsstiftelse

Engelska

research funding

Svenska

forskningsfinansiering

Engelska

research funding

Svenska

forskningsmedel

Engelska

research funding

Svenska

forskningsmedel

Engelska

research funding

Svenska

forskningsfinansiering

Engelska

research funding agency

Svenska

forskningsfinansierande myndighet

Engelska

research funding agency

Svenska

forskningsfinansierande myndighet

Engelska

research funding body

Svenska

forskningsfinansiär

Engelska

research grant

Svenska

forskningsbidrag

Engelska

research grant (se research scholarship)

Svenska

Engelska

research grant (se research scholarship)

Svenska

Engelska

research group leader (se head of research)

Svenska

Engelska

research institute

Svenska

forskningsinstitut

Engelska

research issue

Svenska

forskningsproblem

Engelska

research issue

Svenska

forskningsproblem

Engelska

research library
university library

Svenska

vetenskapligt bibliotek

Engelska

research methodology

Svenska

forskningsmetodik

Engelska

research methodology

Svenska

forskningsmetodik

Engelska

research officer

Svenska

forskningssekreterare

Engelska

research or teaching assistant with doctoral grant

Svenska

assistent med utbildningsbidrag

Engelska

research overview

Svenska

forskningsöversikt

Engelska

research park (se science park)

Svenska

Engelska

research policy

Svenska

forskningspolitik

Engelska

research post (se research appointment)

Svenska

Engelska

research programme

Svenska

forskningsprogram

Engelska

research programmes board
third-cycle programmes board , doctoral programmes board

Svenska

forskarutbildningsnämnd

Engelska

research programmes board
third-cycle programmes board , doctoral programmes board

Svenska

forskarutbildningsnämnd

Engelska

research programs (se third-cycle courses and study programmes)

Svenska

Engelska

research project

Svenska

forskningsprojekt

Engelska

research results
research findings

Svenska

forskningsresultat

Engelska

research results
research findings

Svenska

forskningsresultat

Engelska

research scholarship
research grant

Svenska

forskningsstipendium
forskarstipendium

Engelska

research scholarship
research grant

Svenska

forskningsstipendium
forskarstipendium

Engelska

research skills
research expertise

Svenska

forskningsskicklighet

Engelska

research student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

research subject

Svenska

forskningsämne

Engelska

research subject

Svenska

forskningsämne

Engelska

research supervisor (se doctoral supervisor)

Svenska

Engelska

research team

Svenska

forskargrupp
forskarlag

Engelska

researcher

Svenska

forskare

Engelska

researcher exchange

Svenska

forskarutbyte

Engelska

resit

Svenska

omtentamen

Engelska

resource allocation system (se funding system)

Svenska

Engelska

respiratory medicine and allergy

Svenska

lungmedicin och allergi

Engelska

result-oriented management
management by objectives and results

Svenska

mål- och resultatstyrning

Engelska

retaken qualification

Svenska

utbyteskomplettering

Engelska

retaken qualification

Svenska

utbyteskomplettering

Engelska

retention
persistence

Svenska

kvarvaro

Engelska

review
inspect

Svenska

granska

Engelska

review
reassessment

Svenska

omprövning

Engelska

review (se assessment)

Svenska

Engelska

review a decision

Svenska

ompröva ett beslut

Engelska

revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification

Svenska

återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd

Engelska

revoke degree-awarding powers
revoke entitlement to award a qualification

Svenska

återkalla examenstillstånd
dra in examenstillstånd

Engelska

revoke entitlement to award a qualification (se revoke degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

revoke entitlement to award a qualification (se revoke degree-awarding powers)

Svenska

Engelska

rheumatology and autoimmunity

Svenska

reumatologi och inflammation

Engelska

robotics

Svenska

robotteknik och automation

Engelska

roll-call

Svenska

upprop

Engelska

roll-call

Svenska

upprop

Engelska

room with tiered seating (se lecture theatre)

Svenska

Engelska

running costs (se operating costs)

Svenska

Till toppen av sidan

S

Engelska

salary supplement

Svenska

uppdragstillägg

Engelska

sandwich course (se career-based course)

Svenska

Engelska

schedule (se timetable)

Svenska

Engelska

scheduled (se timetabled)

Svenska

Engelska

scheduling (se timetabling)

Svenska

Engelska

scholarly
scientific

Svenska

vetenskaplig

Engelska

scholarship
grant

Svenska

stipendium

Engelska

scholarship holder
scholarship recipient

Svenska

stipendiat

Engelska

scholarship recipient (se scholarship holder)

Svenska

Engelska

school (se faculty)

Svenska

Engelska

science park
research park

Svenska

forskningspark

Engelska

scientific (se scholarly)

Svenska

Engelska

scientific documentation (se research documentation)

Svenska

Engelska

second cycle

Svenska

avancerad nivå

Engelska

second supervisor (se assistant supervisor)

Svenska

Engelska

secondary employment

Svenska

bisyssla

Engelska

secondary school

Svenska

grundskolans senare år

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle courses and study programmes

Svenska

högskoleutbildning på avancerad nivå
utbildning på avancerad nivå

Engelska

second-cycle qualification

Svenska

examen på avancerad nivå

Engelska

section of an examination
examination component

Svenska

tentamensdel
provdel

Engelska

sectoral research (se sector-specific research)

Svenska

Engelska

sectoral research body

Svenska

sektoriell forskningsorganisation

Engelska

sector-specific research
sectoral research

Svenska

sektorsforskning
sektoriell forskning

Engelska

selection

Svenska

urval

Engelska

selection

Svenska

urval

Engelska

selection criterion

Svenska

urvalsgrund
urvalskriterium

Engelska

selection criterion

Svenska

urvalsgrund
urvalskriterium

Engelska

selection group

Svenska

urvalsgrupp

Engelska

selection procedure

Svenska

urvalsförfarande

Engelska

selection procedure

Svenska

urvalsförfarande

Engelska

selection regulations

Svenska

urvalsbestämmelse

Engelska

selection rules and procedures

Svenska

urvalsregler

Engelska

self funding

Svenska

egen finansiering

Engelska

self-evaluation
self-evaluation report , SER

Svenska

självvärdering
självbedömning

Engelska

self-evaluation report (se self-evaluation)

Svenska

Engelska

self-funded doctoral student

Svenska

egenfinansierad doktorand

Engelska

self-study
independent study

Svenska

självstudier

Engelska

semester

Svenska

termin

Engelska

semester registration

Svenska

terminsregistrering

Engelska

seminar

Svenska

seminarium

Engelska

seminar course

Svenska

seminariekurs

Engelska

senior lecturer
assistant professor (amerikansk)

Svenska

lektor
universitetslektor , högskolelektor

Engelska

senior lectureship

Svenska

lektorat

Engelska

senior university officers
Presidency (amerikansk)

Svenska

universitetsledning

Engelska

senior university officers
Presidency (amerikansk)

Svenska

universitetsledning

Engelska

separate body for teacher education

Svenska

särskilt organ för lärarutbildning

Engelska

SER (se self-evaluation)

Svenska

Engelska

serve as faculty examiner (se publicly discuss and examine)

Svenska

Engelska

serve as student reviewer (se publicly discuss and examine)

Svenska

Engelska

shadow doctoral student

Svenska

skuggdoktorand

Engelska

signal processing

Svenska

signalbehandling

Engelska

sit an examination (se take an examination)

Svenska

Engelska

site visit

Svenska

platsbesök

Engelska

sixth-form college (se upper-secondary school)

Svenska

Engelska

skilled (se educated)

Svenska

Engelska

skills (se proficiency)

Svenska

Engelska

skills enhancement (se continuing professional development)

Svenska

Engelska

skills enhancement measures (se professional development courses)

Svenska

Engelska

social and clinical pharmacy

Svenska

samhällsfarmaci och klinisk farmaci

Engelska

social and economic geography

Svenska

social och ekonomisk geografi

Engelska

social anthropology

Svenska

socialantropologi

Engelska

social background

Svenska

social bakgrund

Engelska

social imbalance

Svenska

social snedrekrytering

Engelska

social medicine

Svenska

socialmedicin

Engelska

social psychology

Svenska

socialpsykologi

Engelska

social sciences

Svenska

socialvetenskap

Engelska

social sciences

Svenska

samhällsvetenskap

Engelska

social sciences interdisciplinary

Svenska

tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

Engelska

social sciences interdisciplinary

Svenska

tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

Engelska

social welfare benefits for students

Svenska

studiesociala förmåner

Engelska

social work

Svenska

socialt arbete

Engelska

sociology

Svenska

sociologi

Engelska

software engineering

Svenska

programvaruteknik

Engelska

source of external research funding

Svenska

extern forskningsfinansiär

Engelska

special educational support

Svenska

särskilt pedagogiskt stöd
student access services

Engelska

special mandate

Svenska

särskilda åtaganden

Engelska

specialisation
specialism

Svenska

programinriktning

Engelska

specialised
advanced , in-depth

Svenska

fördjupad

Engelska

specialised higher education institution

Svenska

fackhögskola

Engelska

specialised study in the main field

Svenska

fördjupning inom huvudområdet
progression inom huvudområdet

Engelska

specialism (se specialisation)

Svenska

Engelska

specialist area
area of expertise

Svenska

sakområde

Engelska

specialist competence

Svenska

specialistkompetens

Engelska

specific admission requirements (se specific entry requirements)

Svenska

Engelska

specific entry requirements
specific admission requirements

Svenska

särskilda behörighetskrav
särskilda förkunskapskrav

Engelska

specific entry requirements

Svenska

särskild behörighet

Engelska

specific languages

Svenska

språkstudier

Engelska

specific literatures

Svenska

litteraturstudier

Engelska

speech therapist

Svenska

logoped

Engelska

spin-off company
spin-out company , incubator company

Svenska

avknoppningsföretag
inkubatorföretag

Engelska

spin-out company (se spin-off company)

Svenska

Engelska

sport and fitness sciences

Svenska

idrottsvetenskap

Engelska

stakeholder
potential employer

Svenska

avnämare

Engelska

standard academic year
regular academic year

Svenska

normalstudieår

Engelska

standard grant

Svenska

schablonbidrag

Engelska

standardised specific entry requirements

Svenska

standardbehörighet

Engelska

statement of recognition

Svenska

utlåtande om utländsk utbildning

Engelska

strategic basic research

Svenska

riktad grundforskning

Engelska

strategic research

Svenska

strategisk forskning

Engelska

structural biology

Svenska

strukturbiologi

Engelska

student

Svenska

student

Engelska

student accommodation

Svenska

studentbostad

Engelska

student affairs (se student welfare issues)

Svenska

Engelska

student aid (se student finance)

Svenska

Engelska

student aid (se student finance)

Svenska

Engelska

student aid system (se student finance system)

Svenska

Engelska

student ambassador

Svenska

studentambassadör

Engelska

student assessment

Svenska

studieomdöme

Engelska

student attrition (se non-completion)

Svenska

Engelska

student completion

Svenska

genomströmning

Engelska

student completion rate

Svenska

genomströmningshastighet

Engelska

student debt

Svenska

studieskuld

Engelska

student exchange

Svenska

studentutbyte

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studiemedel

Engelska

student finance
student aid (amerikansk)

Svenska

studiestöd

Engelska

student finance for doctoral studies (se student finance for third-cycle studies)

Svenska

Engelska

student finance for third-cycle studies
student finance for doctoral studies

Svenska

studiefinansiering på forskarnivå

Engelska

student finance system
student aid system (amerikansk)

Svenska

studiemedelssystem

Engelska

student grant

Svenska

studiebidrag

Engelska

student grant

Svenska

bidragsdel av studiemedel

Engelska

student health service

Svenska

studenthälsovård

Engelska

student influence

Svenska

studentinflytande

Engelska

student loan

Svenska

studielån

Engelska

student loan element

Svenska

återbetalningspliktig lånedel

Engelska

student loan element

Svenska

återbetalningspliktig lånedel

Engelska

student mobility

Svenska

studentmobilitet

Engelska

student on freestanding course

Svenska

student på fristående kurs

Engelska

student on placement
intern

Svenska

praktikant

Engelska

student registry

Svenska

studieregister

Engelska

student representative

Svenska

studentrepresentant

Engelska

student residence permit

Svenska

uppehållstillstånd för studenter

Engelska

student safety representative

Svenska

studerandeskyddsombud
studerandearbetsmiljöombud

Engelska

student social club

Svenska

studentnation
nation

Engelska

student teaching (se placement)

Svenska

Engelska

student union (se students’ union)

Svenska

Engelska

student union position (se students’ union position)

Svenska

Engelska

student union submission

Svenska

studentinlaga

Engelska

student welfare issues
student affairs (amerikansk)

Svenska

studiesociala frågor

Engelska

student visa

Svenska

studentvisum

Engelska

students’ educational background

Svenska

utbildningsbakgrund för studerande

Engelska

students’ union
student union (amerikansk)

Svenska

studentkår
kår

Engelska

students’ union fee

Svenska

kåravgift

Engelska

students’ union membership

Svenska

kårtillhörighet

Engelska

students’ union official

Svenska

kårfunktionär

Engelska

students’ union position
student union position (amerikansk)

Svenska

studentfackligt uppdrag

Engelska

student-teacher ratio

Svenska

lärartäthet

Engelska

studies at 100 % pace

Svenska

helfartsstudier

Engelska

studies at 25 % pace

Svenska

kvartsfartsstudier

Engelska

studies at 50 % pace

Svenska

halvfartsstudier

Engelska

studies on film

Svenska

filmvetenskap

Engelska

study (se academic study)

Svenska

Engelska

study abroad

Svenska

utlandsstudier

Engelska

study adviser (se study counsellor)

Svenska

Engelska

study and career guidance
study and careers guidance , educational and vocational guidance

Svenska

studie- och karriärvägledning

Engelska

study and careers guidance (se study and career guidance)

Svenska

Engelska

study assignment

Svenska

pensum

Engelska

study counsellor
study adviser , career guidance counsellor

Svenska

studievägledare

Engelska

study environment

Svenska

studiemiljö

Engelska

study guidance

Svenska

studievägledning

Engelska

study performance

Svenska

studieprestation

Engelska

study period

Svenska

läsperiod

Engelska

study period

Svenska

studieperiod

Engelska

study plan

Svenska

studieplan

Engelska

study program (se programme syllabus)

Svenska

Engelska

study programmes board

Svenska

utbildningsnämnd

Engelska

study route
course of study

Svenska

studiegång

Engelska

subatomic physics

Svenska

subatomär fysik

Engelska

subject

Svenska

ämne

Engelska

subject area

Svenska

ämnesområde
ämneskategori

Engelska

subject area

Svenska

ämnesområde
ämneskategori

Engelska

subject specialist (se external expert)

Svenska

Engelska

subject-specific methodology

Svenska

ämnesmetodik

Engelska

substance abuse

Svenska

beroendelära

Engelska

substitute teacher
temporary cover

Svenska

lärarvikarie

Engelska

summarising chapter of a compilation dissertation (se introductory chapter of a compilation thesis)

Svenska

Engelska

summative assessment

Svenska

examination

Engelska

summative evaluation

Svenska

summativ utvärdering

Engelska

summer course

Svenska

sommarkurs

Engelska

supervised internship (se supervised placement)

Svenska

Engelska

supervised placement
supervised internship

Svenska

handledd praktik

Engelska

supervision
inspection

Svenska

tillsyn

Engelska

supervision

Svenska

handledning

Engelska

supervision system

Svenska

handledarsystem

Engelska

supervisor
tutor , adviser

Svenska

handledare

Engelska

supervisor (se director)

Svenska

Engelska

supervisors’ committee

Svenska

handledarkollegium

Engelska

supervisory authority
regulatory authority

Svenska

tillsynsmyndighet

Engelska

supervisory responsibility
regulatory responsibility

Svenska

tillsynsansvar

Engelska

supplementary documentation (se supplementary qualification)

Svenska

Engelska

supplementary loan

Svenska

merkostnadslån

Engelska

supplementary qualification
supplementary documentation

Svenska

komplettering

Engelska

supplementary teacher education

Svenska

kompletterande pedagogisk utbildning
KPU

Engelska

surgery

Svenska

kirurgi

Engelska

survey course
general course

Svenska

översiktskurs

Engelska

suspension

Svenska

avstängning

Engelska

Swedish as an additional language (se Swedish as second language)

Svenska

Engelska

Swedish as first language

Svenska

svenska som modersmål

Engelska

Swedish as second language
Swedish as an additional language

Svenska

svenska som andraspråk
svenska 2 , svenska två

Engelska

Swedish Council for Higher Education

Svenska

Universitets- och högskolerådet
UHR

Engelska

Swedish Higher Education Authority

Svenska

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

Engelska

Swedish Higher Education Authority

Svenska

Universitetskanslersämbetet
UKÄ

Engelska

Swedish Scholastic Aptitude Test
SweSAT

Svenska

Högskoleprovet

Engelska

SweSAT (se Swedish Scholastic Aptitude Test)

Svenska

Engelska

symposium (se conference)

Svenska

Engelska

System of Qualifications

Svenska

examensordning
Till toppen av sidan

T

Engelska

take a doctorate
take a PhD

Svenska

doktorera

Engelska

take a PhD (se take a doctorate)

Svenska

Engelska

take an examination
sit an examination

Svenska

tentera

Engelska

take-home examination
unsupervised examination

Svenska

hemtentamen

Engelska

target number for degrees awarded

Svenska

mål för antal examina
examinationsmål

Engelska

tariff points (se course value)

Svenska

Engelska

teacher (se university lecturer)

Svenska

Engelska

teacher directed learning
classroom instruction

Svenska

lärarledd undervisning

Engelska

teacher education
teacher training

Svenska

lärarutbildning

Engelska

teacher exchange

Svenska

lärarutbyte

Engelska

teacher shortage

Svenska

lärarbrist

Engelska

teacher training (se teacher education)

Svenska

Engelska

teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system

Svenska

lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet

Engelska

teacher’s guide
teacher’s manual

Svenska

lärarhandledning

Engelska

teacher’s manual (se teacher’s guide)

Svenska

Engelska

teacher-supervised internship (se teacher-supervised placement)

Svenska

Engelska

teacher-supervised placement
teacher-supervised internship

Svenska

lärarledd praktik

Engelska

teaching
tuition , instruction

Svenska

undervisning

Engelska

teaching
tuition , instruction

Svenska

undervisning

Engelska

teaching ability

Svenska

lärarkompetens

Engelska

teaching ability

Svenska

lärarskicklighet

Engelska

teaching and research duties

Svenska

ämnesbeskrivning

Engelska

teaching and research duties

Svenska

ämnesbeskrivning

Engelska

teaching assistant
administrative assistant

Svenska

amanuens

Engelska

teaching capacity

Svenska

lärarkapacitet

Engelska

teaching experience

Svenska

undervisningserfarenhet

Engelska

teaching expertise

Svenska

pedagogisk skicklighet

Engelska

teaching hour

Svenska

undervisningstimme
lektionstimme

Engelska

teaching hour

Svenska

undervisningstimme
lektionstimme

Engelska

teaching hours (pl.) (se teaching load)

Svenska

Engelska

teaching hours (pl.) (se teaching load)

Svenska

Engelska

teaching load

Svenska

undervisningsskyldighet

Engelska

teaching load
teaching hours (pl.)

Svenska

undervisningstid (1)

Engelska

teaching load
teaching hours (pl.)

Svenska

undervisningstid (1)

Engelska

teaching position (se teaching post)

Svenska

Engelska

teaching post
teaching position

Svenska

läraranställning

Engelska

teaching premises
classroom

Svenska

undervisningslokal

Engelska

teaching session
class

Svenska

lektion

Engelska

technological sciences

Svenska

teknikvetenskap

Engelska

telecommunications

Svenska

telekommunikation

Engelska

temporary cover (se substitute teacher)

Svenska

Engelska

tenured post (se employed until further notice)

Svenska

Engelska

terms of employment

Svenska

anställningsvillkor

Engelska

test
quiz (amerikansk)

Svenska

dugga

Engelska

test
examination , exam

Svenska

prov

Engelska

textbook

Svenska

lärobok

Engelska

textile, rubber and polymeric materials

Svenska

textil-, gummi- och polymermaterial

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskoleväsendet

Engelska

the higher education sector

Svenska

högskolesektorn

Engelska

the humanities (se humanities)

Svenska

Engelska

the office of vice-chancellor
President’s office (amerikansk)

Svenska

rektorsämbetet

Engelska

the role of the teacher

Svenska

lärarroll

Engelska

thematic evaluation

Svenska

tematisk utvärdering

Engelska

thematic research
theme-based research

Svenska

temaforskning
tematisk forskning

Engelska

thematic studies

Svenska

temastudier

Engelska

theme-based research (se thematic research)

Svenska

Engelska

theology

Svenska

teologi

Engelska

theoretical chemistry

Svenska

teoretisk kemi

Engelska

theory of knowledge
philosophy of science , theory of science

Svenska

vetenskapsteori

Engelska

theory of science (se theory of knowledge)

Svenska

Engelska

thesis
dissertation

Svenska

akademisk avhandling
avhandling

Engelska

thesis defence (se defence of doctoral thesis)

Svenska

Engelska

thesis submission

Svenska

framläggning av avhandling

Engelska

third cycle

Svenska

forskarnivå

Engelska

third stream activities

Svenska

samverkansuppgiften
tredje uppgiften

Engelska

third-cycle course
doctoral course

Svenska

forskarutbildningskurs
doktorandkurs

Engelska

third-cycle courses and study programmes
research programs (amerikansk)

Svenska

högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå , forskarutbildning

Engelska

third-cycle programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

third-cycle programmes board (se research programmes board)

Svenska

Engelska

third-cycle qualification

Svenska

examen på forskarnivå

Engelska

third-cycle student (se doctoral student)

Svenska

Engelska

third-cycle subject area

Svenska

forskarutbildningsämne

Engelska

third-cycle subject area

Svenska

forskarutbildningsämne

Engelska

timetable
schedule

Svenska

schema

Engelska

timetabled
scheduled

Svenska

schemalagd

Engelska

timetabling
scheduling

Svenska

schemaläggning

Engelska

title of degree (se title of qualification)

Svenska

Engelska

title of diploma (se title of qualification)

Svenska

Engelska

title of professor

Svenska

professors namn

Engelska

title of qualification
title of degree , title of diploma

Svenska

examensbenämning

Engelska

top-up qualification

Svenska

konkurrenskomplettering

Engelska

top-up qualification

Svenska

konkurrenskomplettering

Engelska

train (se educate)

Svenska

Engelska

train (se educate)

Svenska

Engelska

trained (se educated)

Svenska

Engelska

trainee

Svenska

trainee

Engelska

trainee programme

Svenska

traineeutbildning

Engelska

traineeship

Svenska

traineeanställning

Engelska

training (se education)

Svenska

Engelska

transcript of all secondary-level courses and grades

Svenska

samlat betygsdokument

Engelska

transcript of records
certificate of results

Svenska

resultatintyg

Engelska

transcripts and certificates

Svenska

studieintyg

Engelska

transdisciplinarity (se interdisciplinarity)

Svenska

Engelska

transdisciplinarity (se interdisciplinarity)

Svenska

Engelska

transdisciplinary (se interdisciplinary)

Svenska

Engelska

transdisciplinary (se interdisciplinary)

Svenska

Engelska

transdisciplinary (se interdisciplinary)

Svenska

Engelska

transdisciplinary research (se interdisciplinary research)

Svenska

Engelska

transdisciplinary research (se interdisciplinary research)

Svenska

Engelska

transnational education
borderless education

Svenska

gränsöverskridande utbildning

Engelska

transport systems and logistics

Svenska

transportteknik och logistik

Engelska

transport systems and logistics

Svenska

transportteknik och logistik

Engelska

trial lecture

Svenska

provföreläsning

Engelska

trial lecture for appointment as a docent

Svenska

docentföreläsning

Engelska

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Svenska

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

Engelska

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Svenska

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

Engelska

tuition (se teaching)

Svenska

Engelska

tuition (se teaching)

Svenska

Engelska

tuition (se tuition fee)

Svenska

Engelska

tuition fee
tuition (amerikansk)

Svenska

studieavgift

Engelska

tutor (se supervisor)

Svenska

Engelska

type of education
form of education

Svenska

utbildningsform

Engelska

type of instruction

Svenska

undervisningsform
Till toppen av sidan

U

Engelska

unauthorised aids

Svenska

otillåtet hjälpmedel

Engelska

unauthorised collaboration

Svenska

otillåtet samarbete

Engelska

university

Svenska

universitet

Engelska

university

Svenska

universitet

Engelska

university administration

Svenska

universitetsförvaltning

Engelska

university administration

Svenska

universitetsförvaltning

Engelska

university board
board of governors , board of trustees (amerikansk)

Svenska

universitetsstyrelse

Engelska

university board
board of governors , board of trustees (amerikansk)

Svenska

universitetsstyrelse

Engelska

university college

Svenska

högskola

Engelska

university college of fine, applied and performing arts

Svenska

konstnärlig högskola

Engelska

university course (se course)

Svenska

Engelska

university degree (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

university diploma (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

University Diploma in Applied Technology

Svenska

yrkesteknisk högskoleexamen

Engelska

University Diploma in Applied Technology

Svenska

yrkesteknisk högskoleexamen

Engelska

University Diploma in Social Care

Svenska

social omsorgsexamen

Engelska

university director
head of university administration , executive vice president (amerikansk)

Svenska

universitetsdirektör
högskoledirektör

Engelska

university director
head of university administration , executive vice president (amerikansk)

Svenska

universitetsdirektör
högskoledirektör

Engelska

university entrance qualification

Svenska

högskoleförberedande examen

Engelska

university graduate
graduate , college graduate (amerikansk)

Svenska

akademiker

Engelska

university lecturer
university teacher , lecturer , teacher

Svenska

universitetslärare
högskolelärare , lärare

Engelska

university level

Svenska

universitetsnivå
högskolenivå

Engelska

university level

Svenska

universitetsnivå
högskolenivå

Engelska

university library (se research library)

Svenska

Engelska

University Medical Degree (se Degree of Master of Science in Medicine)

Svenska

Engelska

university of technology (se institute of technology)

Svenska

Engelska

university qualification (se higher education qualification)

Svenska

Engelska

university teacher (se university lecturer)

Svenska

Engelska

unmeasured time (se non-regulated working hours)

Svenska

Engelska

unqualified

Svenska

obehörig

Engelska

unsupervised examination (se take-home examination)

Svenska

Engelska

upper secondary diploma (se upper secondary qualification)

Svenska

Engelska

upper secondary qualification
upper secondary diploma , high school diploma (amerikansk)

Svenska

gymnasieexamen

Engelska

upper secondary vocational diploma
high school vocational diploma (amerikansk)

Svenska

yrkesexamen (2)

Engelska

upper-secondary education
post-16 education , high school education (amerikansk)

Svenska

gymnasieutbildning

Engelska

upper-secondary level
post-16 , high-school level (amerikansk)

Svenska

gymnasienivå

Engelska

upper-secondary school
sixth-form college , high school (amerikansk)

Svenska

gymnasieskola

Engelska

upper-secondary school credits
post-16 credits , high school credits (amerikansk)

Svenska

gymnasiepoäng

Engelska

upper-secondary school programme
post-16 programme , high school programme (amerikansk)

Svenska

gymnasieprogram

Engelska

urology and nephrology

Svenska

urologi och njurmedicin
Till toppen av sidan

V

Engelska

vehicle engineering

Svenska

farkostteknik

Engelska

VET (se vocational education and training)

Svenska

Engelska

vice president (se deputy vice-chancellor)

Svenska

Engelska

vice president (se pro-vice-chancellor)

Svenska

Engelska

vice-chancellor
President (amerikansk)

Svenska

rektor

Engelska

virtual learning environment
VLE , learning management system , LMS

Svenska

lärplattform
utbildningsplattform

Engelska

visiting lecturer
visiting teacher , guest lecturer , guest teacher

Svenska

gästlärare

Engelska

visiting professor
guest professor

Svenska

gästprofessor

Engelska

visiting research fellow

Svenska

gästforskare

Engelska

visiting senior lecturer
guest senior lecturer

Svenska

gästlektor

Engelska

visiting teacher (se visiting lecturer)

Svenska

Engelska

visual arts

Svenska

bildkonst

Engelska

VLE (se virtual learning environment)

Svenska

Engelska

vocational education and training
VET

Svenska

yrkesutbildning

Engelska

vocational guidance (se career guidance)

Svenska

Till toppen av sidan

W

Engelska

waiting list number

Svenska

reservplats

Engelska

waive (se exempt)

Svenska

Engelska

water engineering

Svenska

vattenteknik

Engelska

web-based course
online course

Svenska

webbkurs
nätkurs

Engelska

weighted course

Svenska

meritkurs

Engelska

whole-group teaching

Svenska

katederundervisning

Engelska

widening participation
broader recruitment

Svenska

breddad rekrytering

Engelska

with further qualifications (se further qualified)

Svenska

Engelska

with further qualifications (se further qualified)

Svenska

Engelska

with further qualifications (se further qualified)

Svenska

Engelska

withdraw a course syllabus

Svenska

upphäva kursplan

Engelska

withdraw a course syllabus

Svenska

upphäva kursplan

Engelska

wood science

Svenska

trävetenskap

Engelska

wood science

Svenska

trävetenskap

Engelska

work as an intern (se be on a placement)

Svenska

Engelska

work experience (se professional experience)

Svenska

Engelska

work oriented
work related

Svenska

arbetslivsorienterad
yrkeslivsorienterad

Engelska

work related (se work oriented)

Svenska

Engelska

work samples (se portfolio)

Svenska

Engelska

work sciences

Svenska

arbetslivsstudier

Engelska

work year equivalent

Svenska

årsverke

Engelska

working hours agreement

Svenska

arbetstidsavtal

Engelska

work-linked

Svenska

arbetslivsanknuten

Engelska

written assessment

Svenska

skriftligt omdöme

Engelska

written exam (se written examination)

Svenska

Engelska

written examination
written exam

Svenska

skriftlig tentamen

Engelska

written examination

Svenska

salskrivning

Engelska

written examination

Svenska

tentamensskrivning
Till toppen av sidan