Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

tillsyn

supervision

Synonym: inspection
Definition

kontroll av om tillsynsobjekt uppfyller de krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet utövar tillsyn över främst statliga universitet och högskolor, som således är Universitetskanslersämbetets tillsynsobjekt. Syftet med tillsynen är att med viss regelbundenhet dels kontrollera efterlevnaden av lagar och andra bindande föreskrifter, dels se till att ansvariga för tillsynsobjekten vidtar de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Definitionen är en bearbetning av den definition av tillsyn som finns i regeringens skrivelse 2009/10:79 ”En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn”.

Jämför
Tillbaka