Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

L (40 termer)

Engelska Svenska
laboratory session
practical
laboration
labour market /GB/
employment market
arbetsmarknad
labour market representative arbetslivsrepresentant
yrkeslivsrepresentant
Ladok
Ladok student registry
Ladok
landscape architecture landskapsarkitektur
landscape planning landskapsplanering
language for special purposes
LSP
fackspråk
language laboratory språklaboratorium
inlärningsstudio
language of instruction
medium of instruction
undervisningsspråk
language technology
computational linguistics
språkteknologi
språkvetenskaplig databehandling
language workshop språkverkstad
languages and literature språk och litteratur
late application efteranmälan
efteransökan sen anmälan
law juridik
law and society juridik och samhälle
learned society vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap
learning inlärning
learning lärande
learning agreement undervisningsavtal
learning in a work environment lärande i arbetslivet
lärande i arbete
learning support stödundervisning
lecture föreläsning
lecture hall föreläsningssal
lecture theatre hörsal
lecture theatre
room with tiered seating
gradängsal
lecturer adjunkt
universitetsadjunkt högskoleadjunkt
lecturer föreläsare
lectureship lektorsanställning
legislative regulations
legislative provisions
författningsbestämmelser
level of knowledge kunskapsnivå
licentiate licentiat
licentiate thesis licentiatuppsats
licentiatavhandling akademisk avhandling för licentiatexamen
lifelong learning livslångt lärande
linguistics språkvetenskap
links with the world of work arbetslivsanknytning
yrkeslivsanknytning
list of references
bibliography
litteraturförteckning
källförteckning
literary composition litterär gestaltning
local admissions lokal antagning
local study centre lärcentrum
location studieort
Till toppen av sidan