Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

108 träffar

M

Svenska

magisterexamen

Engelska

Degree of Master (60 credits)
Degree of Master of Arts (60 credits) , Degree of Master of Science (60 credits) , Master’s degree (60 credits) , MA , MSc

Svenska

magisterexamen i krigsvetenskap

Engelska

Degree of Master of Science in War Studies (60 credits)

Svenska

magisterexamen i statsvetenskap (60 credits)

Engelska

Degree of Master in Political Science

Svenska

magisterexamen med ämnesbredd

Engelska

Master of….

Svenska

magisterexamen med ämnesdjup

Engelska

Master of …. with specialisation in…./with a major in…./in…

Svenska

magisterprogram

Engelska

Master’s (60 credits) programme

Svenska

magisteruppsats

Engelska

Master’s (60 credits) dissertation
Master’s (60 credits) thesis

Svenska

marin teknik

Engelska

marine engineering

Svenska

markvetenskap

Engelska

soil sciences

Svenska

maskinteknik

Engelska

mechanical engineering

Svenska

masterexamen

Engelska

Degree of Master (120 credits)
Degree of Master of Arts (120 credits) , Degree of Master of Science (120 credits) , Master’s degree (120 credits) , MA , MSc

Svenska

masterprogram

Engelska

Master’s (120 credits) programme

Svenska

Master's degree (se examen på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

Master's level qualification (se examen på avancerad nivå)

Engelska

Svenska

masteruppsats

Engelska

Master’s (120 credits) dissertation
Master’s (120 credits) thesis

Svenska

matematik

Engelska

mathematics

Svenska

matematisk analys

Engelska

mathematical analysis

Svenska

materialkemi

Engelska

materials chemistry

Svenska

materialteknik

Engelska

materials engineering

Svenska

medbedömare

Engelska

co-assessor

Svenska

medelbetyg

Engelska

average grade

Svenska

mediateknik

Engelska

media engineering

Svenska

medicin

Engelska

medicine

Svenska

medicin och hälsovetenskap

Engelska

medical and health sciences

Svenska

medicine doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Medical Science

Svenska

medicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Medical Science

Svenska

medicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Medical Science

Svenska

medicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Medical Science

Svenska

medicine magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (60 credits)

Svenska

medicine masterexamen

Engelska

Degree of Master of Medical Science (120 credits)

Svenska

medicinsk apparatteknik

Engelska

medical equipment engineering

Svenska

medicinsk bildbehandling

Engelska

medical image processing

Svenska

medicinsk bioteknik

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk bioteknologi

Engelska

medical biotechnology

Svenska

medicinsk biovetenskap

Engelska

medical bioscience

Svenska

medicinsk ergonomi

Engelska

medical ergonomics

Svenska

medicinsk etik

Engelska

medical ethics

Svenska

medicinsk genetik

Engelska

medical genetics

Svenska

medicinsk laboratorie- och mätteknik

Engelska

medical laboratory and measurements technologies

Svenska

medicinsk material- och protesteknik

Engelska

medical materials

Svenska

medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper

Engelska

basic medicine

Svenska

medicinteknik

Engelska

medical engineering

Svenska

medie- och kommunikationsvetenskap

Engelska

media and communications

Svenska

medieteknik

Engelska

media and communication technology

Svenska

medievetenskap

Engelska

media studies

Svenska

mentor

Engelska

mentor

Svenska

merit

Engelska

qualification

Svenska

meritberäkning
meritvärdering

Engelska

assessment of qualifications

Svenska

meritera sig

Engelska

aquire further qualifications

Svenska

meriterad lärare

Engelska

recognised university teacher

Svenska

meriterad lärare (se excellent lärare)

Engelska

Svenska

meriterande

Engelska

providing a useful qualification

Svenska

meritering

Engelska

acquisition of qualifications
acquisition of skills and experience

Svenska

meriteringsanställning

Engelska

career-development position

Svenska

meritförteckning

Engelska

curriculum vitae
CV

Svenska

meritkurs

Engelska

weighted course

Svenska

meritpoäng

Engelska

credit increment

Svenska

meritpoängskomplettering

Engelska

supplementary credit increment

Svenska

meritvärde

Engelska

merit rating
grade tariff

Svenska

meritvärdering (se meritberäkning)

Engelska

Svenska

merkostnadslån

Engelska

supplementary loan

Svenska

metallurgi och metalliska material

Engelska

metallurgy and metallic materials

Svenska

meteorologi och atmosfärforskning

Engelska

meteorology and atmospheric sciences

Svenska

metodikkurs

Engelska

methodology course

Svenska

mikrobiologi

Engelska

microbiology

Svenska

mikrobiologi inom det medicinska området

Engelska

microbiology in the medical area

Svenska

mikromeriter

Engelska

micro-credentials

Svenska

miljö- och naturvårdsvetenskap

Engelska

environmental sciences related to agriculture and land-use

Svenska

miljöanalys och bygginformationsteknik

Engelska

environmental analysis and construction information technology

Svenska

miljöbioteknik

Engelska

environmental biotechnology

Svenska

miljöledning

Engelska

environmental management

Svenska

miljövetenskap

Engelska

environmental sciences

Svenska

miljövårdsforskning

Engelska

environmental research

Svenska

mineral- och gruvteknik

Engelska

mineral and mine engineering

Svenska

minimikrav

Engelska

minimum requirement

Svenska

misstanke om oredlighet

Engelska

suspicion of misconduct

Svenska

mittgenomgång (se halvtidskontroll)

Engelska

Svenska

mobilitet (se rörlighet)

Engelska

Svenska

mobilitetsvägledning (se ivägledning)

Engelska

Svenska

moderna språk

Engelska

modern languages

Svenska

moment (se kursmoment)

Engelska

Svenska

monografi

Engelska

monograph

Svenska

mooc (se mooc-kurs)

Engelska

Svenska

mooc-kurs
mooc , öppen webbkurs

Engelska

MOOC
massive open online course

Svenska

morfologi

Engelska

morphology

Svenska

motsvarande kunskaper

Engelska

equivalent knowledge

Svenska

motsvarandebedömning

Engelska

equivalence assessment

Svenska

multidisciplinär geovetenskap

Engelska

geosciences, multidisciplinary

Svenska

multipel examen (se dubbel examen)

Engelska

Svenska

munta (se muntlig tentamen)

Engelska

Svenska

muntlig tentamen

Engelska

oral examination
oral exam

Svenska

musik

Engelska

music

Svenska

musiklärarexamen

Engelska

Master in Education in Music

Svenska

musikvetenskap

Engelska

musicology

Svenska

MVG (se mycket väl godkänd)

Engelska

Svenska

mycket hög kvalitet

Engelska

Very High Quality

Svenska

mycket väl godkänd
MVG

Engelska

pass with special distinction

Svenska

myndighet

Engelska

public authority
public agency

Svenska

mål för antal examina
examinationsmål

Engelska

target number for degrees awarded

Svenska

mål- och resultatorienterad

Engelska

result oriented

Svenska

mål- och resultatstyrning

Engelska

result-oriented management
management by objectives and results

Svenska

målrelaterat betyg

Engelska

criterion-referenced grade

Svenska

målstyrning

Engelska

management by objectives

Svenska

måluppfyllelse

Engelska

goal attainment

Svenska

mångvetenskap
flervetenskap

Engelska

multidisciplinarity

Svenska

mångvetenskaplig
flervetenskaplig

Engelska

multidisciplinary

Svenska

människa-datorinteraktion
interaktionsdesign

Engelska

human computer interaction

Svenska

mänsklig interaktion med IKT

Engelska

human aspects of ICT
Till toppen av sidan