Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

T (72 termer)

Engelska Svenska
take a doctorate
take a PhD
doktorera
take an examination
sit an examination /GB/
tentera
take-home examination
unsupervised examination
hemtentamen
target number for degrees awarded mål för antal examina
examinationsmål
teacher directed learning
classroom instruction
lärarledd undervisning
teacher education
teacher training
lärarutbildning
teacher exchange lärarutbyte
teacher shortage lärarbrist
teacher, pre-school teacher and recreation instructor in the national school system lärare, förskollärare och fritidspedagog i det offentliga skolväsendet
teacher’s guide
teacher’s manual
lärarhandledning
teacher-supervised placement
teacher-supervised internship
lärarledd praktik
teaching
tuition instruction
undervisning
teaching ability lärarkompetens
teaching ability lärarskicklighet
teaching and learning
education pedagogy
pedagogik
teaching and research duties ämnesbeskrivning
teaching assistant
administrative assistant
amanuens
teaching capacity lärarkapacitet
teaching experience undervisningserfarenhet
teaching expertise pedagogisk skicklighet
teaching hour undervisningstimme
lektionstimme
teaching load undervisningsskyldighet
teaching load
teaching hours (pl.)
undervisningstid (1)
teaching post
teaching position
läraranställning
teaching premises
classroom
undervisningslokal
teaching session
class
lektion
technological sciences teknikvetenskap
telecommunications telekommunikation
terms of employment anställningsvillkor
test
quiz /US/
dugga
test
examination exam
prov
textbook lärobok
textile, rubber and polymeric materials textil-, gummi- och polymermaterial
the higher education sector högskoleväsendet
the higher education sector högskolesektorn
the office of vice-chancellor /GB/
President’s office /US/
rektorsämbetet
the principle of public access to official documents offentlighetsprincipen
the role of the teacher lärarroll
thematic evaluation tematisk utvärdering
thematic research
theme-based research
temaforskning
tematisk forskning
thematic studies temastudier
theology teologi
theoretical chemistry teoretisk kemi
theory of knowledge
philosophy of science theory of science
vetenskapsteori
thesis
dissertation
akademisk avhandling
avhandling
thesis submission framläggning av avhandling
third cycle forskarnivå
third stream activities samverkansuppgiften
tredje uppgiften
third-cycle course
doctoral course
forskarutbildningskurs
doktorandkurs
third-cycle courses and study programmes
research programs /US/
högskoleutbildning på forskarnivå
utbildning på forskarnivå forskarutbildning
third-cycle qualification examen på forskarnivå
third-cycle subject area forskarutbildningsämne
timetable
schedule
schema
timetabled
scheduled
schemalagd
timetabling
scheduling
schemaläggning
title of professor professors namn
title of qualification
title of degree title of diploma
examensbenämning
top-up qualification konkurrenskomplettering
trainee trainee
trainee programme traineeutbildning
traineeship traineeanställning
transcript of all secondary-level courses and grades samlat betygsdokument
transcript of records
certificate of results
resultatintyg
transcripts and certificates studieintyg
transnational education
borderless education
gränsöverskridande utbildning
transport systems and logistics transportteknik och logistik
trial lecture provföreläsning
trial lecture for appointment as a docent docentföreläsning
tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear
tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning
tuition fee
tuition /US/
studieavgift
type of education
form of education
utbildningsform
type of instruction undervisningsform
Till toppen av sidan