Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

I (48 termer)

Svenska Engelska
icke-poänggivande (se poänggivande)
idé- och lärdomshistoria history of ideas
idrottslärarexamen Bachelor of Education in Physical Education
idrottsvetenskap sport and fitness sciences
ifrågasätta examenstillstånd notify conditional extension of degree-awarding powers
notify conditional extension of entitlement to award a qualification
immunologi immunology
immunologi inom det medicinska området immunology in the medical area
inbjudan att medverka i konferens call for papers
inbäddad systemteknik embedded systems
incomplete (se rest)
individualiserad undervisning individualised tuition
individuell studieplan för högskoleutbildning på forskarnivå individual study plan for third-cycle studies
industriell bioteknik industrial biotechnology
industriell teknik industrial technology
infektionsmedicin infectious medicine
informationsteknik informatics
infrastrukturteknik infrastructure engineering
inkomstprövad means tested
inkomstprövat tillägg means-tested supplement
inkomstrelaterat lån income-contingent loan
inlämningsuppgift written assignment
inlärning learning
inlärningsproblem
inlärningssvårigheter
additional needs
learning needs
innovationskontor innovation centre
inresande student incoming student
international student
inresande student (se internationell student)
inriktning specialisation
inriktning på examen degree specialisation
inrätta utbildning establish a course or a study programme
institution department
school
institutionschef (se prefekt)
institutionsföreståndare (se prefekt)
institutionssekreterare departmental secretary
institutionsstyrelse department board
institutionstjänstgöring departmental duties
inställd kurs cancelled course
intagen (se antagen)
intagning (se antagning)
interaktionsteknik interaction technologies
interdisciplinär interdisciplinary
transdisciplinary
interimistisk avstängning interim suspension
internationalisering på hemmaplan internationalisation at home
internationell migration och etniska relationer
IMER
international migration and ethnic relations
internationell student international student
introduktionskurs introductory course
inträdesprov (se antagningsprov)
intyg certificate
intyg över förväntat deltagande certificate of anticipated participation
Till toppen av sidan