Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

98 träffar

T

Svenska

ta ut examen

Engelska

apply for the award of a qualification

Svenska

takbelopp

Engelska

funding cap

Svenska

tandhygienist

Engelska

dental hygienist

Svenska

tandhygienistexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Dental Hygiene

Svenska

tandläkare

Engelska

dental practitioner

Svenska

tandläkarexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Dental Surgery

Svenska

Tandläkarutbildningsanslag (se TUA-ersättning)

Engelska

Svenska

tandteknikerexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Dental Technology

Svenska

teaching placement (se praktik)

Engelska

Svenska

teaching placement (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

teaching practice (se praktik)

Engelska

Svenska

teaching practice (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

teatervetenskap

Engelska

performing art studies

Svenska

teknik

Engelska

engineering and technology

Svenska

teknikhistoria

Engelska

history of technology

Svenska

teknikvetenskap

Engelska

technological sciences

Svenska

teknisk fakultet

Engelska

faculty of engineering
faculty of technology

Svenska

teknisk fysik

Engelska

engineering physics

Svenska

teknisk högskola

Engelska

institute of technology
university of technology

Svenska

teknisk materialvetenskap

Engelska

materials science

Svenska

teknisk mekanik

Engelska

engineering mechanics
applied mechanics

Svenska

teknologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Science

Svenska

teknologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Science

Svenska

teknologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science

Svenska

teknologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Science

Svenska

teknologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (60 credits)

Svenska

teknologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science (120 credits)

Svenska

telekommunikation

Engelska

telecommunications

Svenska

temaforskning
tematisk forskning

Engelska

thematic research
theme-based research

Svenska

temastudier

Engelska

thematic studies

Svenska

tematisk forskning (se temaforskning)

Engelska

Svenska

tematisk studie (se tematisk utvärdering)

Engelska

Svenska

tematisk utvärdering

Engelska

thematic evaluation

Svenska

tenta (se tentamen)

Engelska

Svenska

tentamen
tenta

Engelska

examination
exam

Svenska

tentamen på annan ort

Engelska

moderated off-campus examination
invigilated off-campus examination , proctored off-campus examination (amerikansk)

Svenska

tentamensbetyg

Engelska

examination result
examination grade

Svenska

tentamensdel
provdel

Engelska

section of an examination
examination component

Svenska

tentamensperiod

Engelska

examination period

Svenska

tentamensskrivning

Engelska

written examination

Svenska

tentamenstillfälle

Engelska

examination session

Svenska

tentamensvakt

Engelska

invigilator
proctor (amerikansk)

Svenska

tentera

Engelska

take an examination
sit an examination

Svenska

tentera (någon)

Engelska

examine

Svenska

teologi

Engelska

theology

Svenska

teologie doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Theology

Svenska

teologie högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Theology

Svenska

teologie kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Theology

Svenska

teologie licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Theology

Svenska

teologie magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Theology (60 credits)

Svenska

teologie masterexamen

Engelska

Degree of Master of Theology (120 credits)

Svenska

teoretisk kemi

Engelska

theoretical chemistry

Svenska

termin

Engelska

semester

Svenska

terminsavgift (se studieavgift)

Engelska

Svenska

terminsregistrering

Engelska

semester registration

Svenska

Test (se adjungera)

Engelska

Svenska

textil-, gummi- och polymermaterial

Engelska

textile, rubber and polymeric materials

Svenska

tf (se tillförordnad)

Engelska

Svenska

tidsbegränsad anställning

Engelska

fixed-term employment

Svenska

tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Engelska

reliability and maintenance

Svenska

tillförordnad
tf

Engelska

acting

Svenska

tillgodoräkna sig

Engelska

be given credit for
be credited with

Svenska

tillgodoräknande

Engelska

credit transfer

Svenska

tillkännagivande av disputation (se spikning)

Engelska

Svenska

tillstånd att utfärda examen (se examenstillstånd)

Engelska

Svenska

tillsvidareanställning

Engelska

employment for an indefinite period
employed until further notice

Svenska

tillsyn

Engelska

supervision
inspection

Svenska

tillsynsansvar

Engelska

supervisory responsibility
regulatory responsibility

Svenska

tillsynsmyndighet

Engelska

supervisory authority
regulatory authority

Svenska

tillträde

Engelska

entry
access

Svenska

tillträdesregler

Engelska

admission regulations

Svenska

tilläggskomplettering

Engelska

additional qualification

Svenska

tillämpad

Engelska

applied

Svenska

tillämpad forskning

Engelska

applied research

Svenska

tillämpad psykologi

Engelska

applied psychology

Svenska

timanställd

Engelska

hourly-paid

Svenska

timanställd lärare (se timlärare)

Engelska

Svenska

timlärare

Engelska

part-time fixed-term teacher
part-time fixed-term lecturer

Svenska

tjänst (se anställning)

Engelska

Svenska

tjänsteförslagsnämnd
anställningsnämnd

Engelska

academic appointments board

Svenska

trafiklärare

Engelska

driving instructor

Svenska

trainee

Engelska

trainee

Svenska

traineeanställning

Engelska

traineeship

Svenska

traineeprogram (se traineeutbildning)

Engelska

Svenska

traineeship (se praktik)

Engelska

Svenska

traineeutbildning

Engelska

trainee programme

Svenska

transportteknik och logistik

Engelska

transport systems and logistics

Svenska

tredje uppgiften (se samverkansuppgiften)

Engelska

Svenska

tribologi
ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning

Engelska

tribology
interacting surfaces including friction, lubrication and wear

Svenska

trädgårdsingenjörsexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Horticultural Management

Svenska

trädgårdsvetenskap/hortikultur

Engelska

horticulture

Svenska

trävetenskap

Engelska

wood science

Svenska

TUA (se TUA-ersättning)

Engelska

Svenska

TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag , TUA

Engelska

funding for dental training and research

Svenska

tvärvetenskap

Engelska

interdisciplinarity
transdisciplinarity

Svenska

tvärvetenskaplig
ämnesövergripande

Engelska

interdisciplinary
transdisciplinary

Svenska

tvärvetenskaplig forskning

Engelska

interdisciplinary research
transdisciplinary research

Svenska

tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap

Engelska

social sciences interdisciplinary
Till toppen av sidan