Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

69 träffar

V

Svenska

valbar kurs
elective

Engelska

elective course

Svenska

valfri kurs

Engelska

optional course

Svenska

validering

Engelska

validation

Svenska

validering av reell kompetens

Engelska

validation of prior learning

Svenska

vara disputerad

Engelska

having successfully defended his or her doctoral thesis

Svenska

varning (se disciplinär åtgärd)

Engelska

Svenska

varvad teoretisk och praktisk kurs

Engelska

career-based course
sandwich course

Svenska

vattenbehandling

Engelska

water treatment

Svenska

vattenteknik

Engelska

water engineering

Svenska

ventilering av avhandling

Engelska

public presentation of a thesis
public presentation of a dissertation

Svenska

ventilering av uppsats

Engelska

public discussion of a paper

Svenska

verifikation

Engelska

attestation

Svenska

verksamhetsförlagd utbildning
VFU

Engelska

placement
practicum , internship

Svenska

verkställande högskola
säljande högskola

Engelska

providing higher education institution

Svenska

vetenskap

Engelska

science

Svenska

vetenskaplig

Engelska

scholarly
scientific

Svenska

vetenskaplig dokumentation

Engelska

research documentation
scientific documentation

Svenska

vetenskaplig forskning (se forskning)

Engelska

Svenska

vetenskaplig grund

Engelska

disciplinary foundation

Svenska

vetenskaplig kompetens

Engelska

academic competence
academic qualifications

Svenska

vetenskaplig konferens (se symposium)

Engelska

Svenska

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

Engelska

Svenska

vetenskaplig ledare (se forskningsledare)

Engelska

Svenska

vetenskaplig oredlighet
forskningsfusk

Engelska

research misconduct

Svenska

vetenskaplig publicering

Engelska

scholarly publication
scientific publication

Svenska

vetenskaplig publikation

Engelska

research publication
academic publication , scholarly publication , scientific publication

Svenska

vetenskaplig skicklighet

Engelska

research expertise

Svenska

vetenskaplig undersökning (se studie)

Engelska

Svenska

vetenskaplig uppsats (se uppsats)

Engelska

Svenska

vetenskapligt bibliotek

Engelska

research library
university library

Svenska

vetenskapligt samfund
vetenskapligt sällskap

Engelska

learned society

Svenska

vetenskapligt sällskap (se vetenskapligt samfund)

Engelska

Svenska

vetenskapsfond

Engelska

research fund

Svenska

vetenskapsfält

Engelska

discipline

Svenska

vetenskapsgren

Engelska

academic discipline
branch of science

Svenska

vetenskapskvinna (se forskare)

Engelska

Svenska

vetenskapsman (se forskare)

Engelska

Svenska

vetenskapsområde

Engelska

disciplinary research domain

Svenska

vetenskapsteori

Engelska

theory of knowledge
philosophy of science , theory of science

Svenska

veterinär

Engelska

veterinary surgeon

Svenska

veterinärexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicin

Engelska

veterinary medicine
veterinary science

Svenska

veterinärmedicine doktorsexamen

Engelska

Degree of Doctor of Philosophy in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine högskoleexamen

Engelska

Higher Education Diploma in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine kandidatexamen

Engelska

Degree of Bachelor of Science in Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine licentiatexamen

Engelska

Degree of Licentiate of Veterinary Medicine

Svenska

veterinärmedicine magisterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (60 credits)

Svenska

veterinärmedicine masterexamen

Engelska

Degree of Master of Science in Veterinary Medicine (120 credits)

Svenska

VFU (se verksamhetsförlagd utbildning)

Engelska

Svenska

VG (se väl godkänd)

Engelska

Svenska

vice dekan

Engelska

vice dean
deputy dean , associate dean , assistant dean

Svenska

vice rektor (se vicerektor)

Engelska

Svenska

vicedekan (se vice dekan)

Engelska

Svenska

vicerektor

Engelska

deputy vice-chancellor
vice president (amerikansk)

Svenska

vidareutbildad

Engelska

further qualified
with further qualifications

Svenska

vidareutbildning

Engelska

continuing professional development
CPD

Svenska

vidimerad betygskopia

Engelska

attested copy of academic transcripts

Svenska

villkorligt antagen (se antagen med villkor)

Engelska

Svenska

vilt- och fiskeförvaltning

Engelska

fish and wildlife management

Svenska

vuxenutbildning

Engelska

adult education

Svenska

vårdutbildning

Engelska

health sciences programme

Svenska

vårdvetenskap

Engelska

health sciences
caring sciences

Svenska

vårtermin

Engelska

spring semester

Svenska

väktare

Engelska

security guard

Svenska

väl godkänd
VG

Engelska

pass with credit
pass with honors (amerikansk)

Svenska

värderingsförmåga och förhållningssätt

Engelska

judgement and approach

Svenska

värduniversitet

Engelska

host university

Svenska

växtbioteknologi

Engelska

plant biotechnology

Svenska

växtproduktion

Engelska

crop production
Till toppen av sidan