Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

F (70 termer)

Engelska Svenska
fabricated data fabrikation
faculty
school
fakultet
faculty board fakultetsnämnd
faculty meeting
faculty
kollegium
faculty of engineering
faculty of technology
teknisk fakultet
faculty of fine, applied and performing arts konstnärlig fakultet
faculty of humanities
faculty of arts
filosofisk fakultet
faculty of humanities
faculty of arts
humanistisk fakultet
faculty of natural sciences naturvetenskaplig fakultet
faculty of social sciences samhällsvetenskaplig fakultet
faculty office fakultetskansli
faculty programme director utbildningsledare
fail underkänna
failed underkänd
fee revenues avgiftsintäkter
fee-paying student betalande student
betalstudent
field of application forskningsämnesgrupp
field of research and development forskningsämnesområde
field studies fältstudier
field-specific entry requirements områdesbehörighet
field-specific weighted course områdeskurs
final examination sluttentamen
final review slutseminarium
slutgenomgång
final school grades gymnasiebetyg
betyg i gymnasieskolan
final school grades slutbetyg
first choice applicant förstahandssökande
first cycle grundnivå
first registration förstagångsregistrering
first-cycle applied technology programme yrkesteknisk högskoleutbildning
yrkesteknisk utbildning YTH
first-cycle courses and study programmes högskoleutbildning på grundnivå
first-cycle qualification examen på grundnivå
fish and aquacultural science fisk- och akvakulturforskning
fish and wildlife management vilt- och fiskeförvaltning
fixed direct government funding for research fasta forskningsresurser
fixed-term employment tidsbegränsad anställning
flexible learning flexibel utbildning
fluid mechanics and acoustics strömningsmekanik och akustik
folk high school
independent adult education college
folkhögskola
folk high school teacher folkhögskollärare
follow up
monitoring
uppföljning
follow-up system
monitoring system
uppföljningssystem
food engineering livsmedelsteknik
food science livsmedelsvetenskap
forensic science rättsmedicin
forest science skogsvetenskap
forestry and agricultural sciences skogs- och jordbruksvetenskap
formal education formell utbildning
formal entry requirements formell behörighet
formative evaluation formativ utvärdering
fortlöpande utvärdering
foundation stiftelse
foundation year programme basårsutbildning
framework agreement
general agreement
ramavtal
framework funding ramanslag
free tuition avgiftsfri undervisning
freestanding course fristående kurs
FTE
full-time equivalent
helårsstudent
full-time employment heltidsanställning
full-time study heltidsstudier
full-time teaching equivalent undervisningsårsverke
fully financed
fully funded
full kostnadstäckning
funding agreement targets utbildningsuppdrag
funding authority bidragsbeviljande myndighet
funding cap takbelopp
funding for dental training and research TUA-ersättning
Tandläkarutbildningsanslag TUA
funding for medical training and research ALF-ersättning
Anslag för läkarutbildning och forskning ALF
funding plan for third-cycle programmes finansieringsplan för studiefinansiering inom högskoleutbildning på forskarnivå
funding system
resource allocation system
resurstilldelningssystem
further qualified
with further qualifications
vidareutbildad
further qualified
with further qualifications
fortbildad
fusion, plasma and space physics fusion, plasma och rymdfysik
Till toppen av sidan